Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłoszenie

Starosty Zambrowskiego

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z rozporządzeniami;
 • znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office (word, exel).
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 • praktyka w administracji rządowej lub samorządowej, biurach projektowych,
 • zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy,
 • wykształcenie wyższe geodezyjne, budowlane, gospodarka przestrzenna;
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy o samorządzie powiatowym; Statutu Powiatu Zambrowskiego; Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;

a ponadto

znajomość przepisów prawa z zakresu: Kodeksu cywilnego,  

 • Znajomość obsługi programów geodezyjnych: Ewmapa, Ośrodek, Ewopis,
 • obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarki, plotera, skanera, drukarki.
 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Bieżące prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej miasta Zambrów  i gminy Zambrów w oparciu o opracowania geodezyjne przyjmowane do zasobu.

2) Prowadzenie  bazy danych GESUT, BDOT 500, graficznej EGiB dla gminy Zambrów i M. Zambrów oraz (banku)  Bazy Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla całego powiatu

3) Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w tym ich archiwizacja i odpowiednie zabezpieczenie.

4) Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługa użytkowników tego zasobu, a w szczególności:

a) udzielanie informacji osobom upoważnionym o posiadanym zasobie, jego wykorzystaniu i zasadach udostępniania,

b) przyjmowanie zleceń i zgłoszeń robót geodezyjno-kartograficznych,

c) ustalanie wytycznych do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych,

e) przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku wykonywanych robót pod względem kompletności, jakości, zgodności ze standardami technicznymi i wytycznymi Ośrodka,

f) w przypadku braku końcowej kontroli technicznej dokonywanie tej kontroli oraz sporządzenie protokołu weryfikacji,

g) przedkładanie sprawdzonych dokumentów, o których mowa w pkt.4 i 5 wraz z odpowiednimi wnioskami Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem podjęcia decyzji dotyczącej włączenia opracowań do państwowego zasobu,

5) prowadzenie rozliczeń finansowych za usługi Ośrodka i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,

6) ewidencjonowanie, segregowanie, zabezpieczanie i przechowywanie przyjętych i istniejących w zasobie dokumentów geodezyjno-kartograficznych poprzez prowadzenie:

- map przeglądowych osnów geodezyjnych,

- programu informatycznego „Ośrodek”

7) internetowa obsługa narad koordynacyjnych Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,

8) analiza potrzeb i wnioskowanie o zakładanie osnów szczegółowych na terenie powiatu,

9) współpraca ze stanowiskami prowadzącymi ewidencję gruntów i budynków w zakresie przygotowania danych niezbędnych do podejmowania decyzji wynikających z realizacji tego zadania,

10) w razie spiętrzenia spraw na innym stanowisku pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru wykonanie innych obowiązków niż wymienione wyżej, zleconych przez przełożonego,

11) prowadzenie spraw przydzielonych odrębnym zarządzeniem w zakresie obrony cywilnej,

12) zastępowanie współpracowników podczas ich nieobecności.

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 • wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, w szczególności na terenie powiatu;
 • stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 • budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
 • praca na stanowisku wymaga:
 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: obowiązkowości, zdolności organizacji czasu pracy, samodzielności i efektywności działania, komunikatywności oraz dyspozycyjności.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • oświadczenie że kandydat korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (wyłonionych przez komisję), spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

 • składać w zamkniętych kopertach do dnia 18 listopada 2020 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

 • przesłać pocztą do dnia 18 listopada 2020 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru”

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe
  w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 • kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: ,
 • cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
 • informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 • okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
 • uprawnienia:prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

     Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański