Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Zambrów

Stosownie do art. 35 ust. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) po uzyskaniu zgody Wojewody Podlaskiego, Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza do sprzedaży lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku i gruncie, na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie Czerwony Bór gm. Zambrów, wymieniony poniżej:

Lokal mieszkalny  nr 8 znajdujący się w budynku Nr 60 posadowiony na działce oznaczonej nr 58/10 o pow. 0,6924 ha -  sprzedaż na rzecz Gminy Zambrów

Lp.

Nr lokalu

Powie
rzchnia użytkowa
w m2

Powie
rzchnia pomie
szczenia
przynależnego

Udział
w częściach wspólnych budynku
i w działce

Księga wieczysta w nierucho
mości wspólnej

wartość według wyceny rzeczoznawcy majatkowego

bonifikata

cena mieszkania po uwzględnieniu bonifikaty

Opis lokalu

Poło
żenie lokalu

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

1

8

27,53

5,39

3292/160910

LM1Z/00023892/7

    33 392,00 zł

95%

1 669,60 zł

1 pokój, kuchnia, łazienka, przed- pokój

2 piętro

 1. Przedmiotowa nieruchomość stanowi część nieruchomości, dla których urządzona jest księga wieczysta
  w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00023892/7.
 2. Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 144/XXII/16 Rady Gminy Zambrów
  z dnia 28.11.2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów teren na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości oznaczone są  symbolem U - tereny zabudowy usługowej.
 3. Zgodnie z zarządzeniem Nr 109/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Wojewoda Podlaski, wyraził zgodę na sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Zambrów.

Wysokość bonifikaty ustalono na 95 %.

 1. Z tytułu nabycia przedmiotowego lokalu, nabywcy jest obowiązany do ponoszenia kosztów zarządu wg zasad ustalonych przez wspólnoty mieszkaniowe w Uchwałach Nr 4/03/2019 z dnia 20 marca 2019 r. Wspólnoty Mieszkaniowej Czerwony Bór 60 oraz ponoszenia kosztów dostawy c. o., ciepłej wody, zimnej wody, odprowadzenia ścieków i konserwacja anteny TV wg stawek określonych przez zarządcę i dostawców.
 2. Zarząd nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 60 na mocy Uchwały 1/2014 w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej nr 60 sprawowany jest przez właścicieli lokali
  i osoby fizyczne wybrane spoza grona z dniem 27 maja 2014 r.
 3. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 4. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
  w Zambrowie przy ul. Fabryczna 3, na stronie internetowej starostwa powiatzambrowski.com i na stronie BIP www.spzambrow.bip.podlaskie.pl. oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego http://puw.bip.gov.pl/,
  a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

STAROSTA

Stanisław Władysław Ożlański

Zambrów, 3 wrzesień 2020 r.