Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłoszenie

Starosty Zambrowskiego

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.

2. Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru.

3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

6) wykształcenie wyższe;

7) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

8) dobra znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (w szczególności Dział II ustawy);

9) znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office (word, exel).

4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1) praktyka w administracji rządowej lub samorządowej, biurach obrotu nieruchomościami, w firmach zarządzających nieruchomościami , biurach rzeczoznawców majątkowych, notariatach

2) zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy,

3) znajomość obowiązujących aktów prawnych:

a) ustawy o samorządzie powiatowym;

b) Statutu Powiatu Zambrowskiego;

c) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;

a ponadto

znajomość przepisów prawa z zakresu:, ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność,  Kodeksu cywilnego, ustawy o Księgach wieczystych i hipotece, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy  o Krajowym  Zasobie Nieruchomości, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zadań przypisanych tymi ustawami Staroście

4) Znajomość obsługi programów geodezyjnych: Ewmapa lub inne graficzne, do prowadzenia ewidencji gruntów: EGB Vwin, Ewopis,

5) obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarki, plotera, skanera, drukarki.

5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

2)  przygotowywania projektów decyzji, pisanie wniosków dotyczących :

a) gospodarowania nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

b) przygotowanie projektów umów, uchwał i protokołów uzgodnień w sprawach majątkowych Powiatu i Skarbu Państwa dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

c) naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów bądź trwałego zarządu

d) regulacji prawnej nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych

4)  współpraca z Wydziałem Finansowym Starostwa w zakresie windykacji należnych opłat   
      z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i Powiatu 
      oraz występowanie o środki finansowe do Wojewody i ich rozliczanie w zakresie 
      gospodarki gruntami Skarbu Państwa i zadań zleconych z administracji rządowej

5)   prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa i Powiatu w prawo własności

6)   prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu rolnego i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę

7)   prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe

8)   realizacja zadań wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie :

a) przygotowania na wniosek organu wojskowego projektu decyzji dotyczącej zarządu gruntów Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej

b) przygotowania projektów decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części, pozostają­cych w zarządzie organów wojskowych uznanych za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa                            

c) przygotowania na wniosek organu wojskowego projektu decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe

9)   Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie:

a) prowadzenia spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

b) występowania do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.

11) w razie spiętrzenia spraw na innym stanowisku pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru może być Pani zobowiązana poleceniem przełożonego do wykonywania innych obowiązków niż wymienione wyżej

12) prowadzenie spraw przydzielonych odrębnym zarządzeniem w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej

13) sporządzanie wykazów nieruchomości  wynikających z ustawy  o Krajowym  Zasobie Nieruchomości

14) wykonywanie zadań Starosty  wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15) zastępowanie Katarzyny Samson podczas jej nieobecności w zakresie jej obowiązków

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;

2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30;

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

4) wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, w szczególności na terenie powiatu;

5) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;

6) budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);

7) praca na stanowisku wymaga:

a) umiejętności interpretacji przepisów prawa;

b) umiejętności analitycznego myślenia;

c) cech osobowych: obowiązkowości, zdolności organizacji czasu pracy, samodzielności i efektywności działania, komunikatywności oraz dyspozycyjności.

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

9) oświadczenie że kandydat korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (wyłonionych przez komisję), spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 23 czerwca 2020 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

2) przesłać pocztą do dnia 23 czerwca 2020 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru”

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

10. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
  • kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: ,
  • cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
  • informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
  • okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
  • uprawnienia:prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański