Zambrów, 25.06.2014 r.

Nr GK. 6833.1.2014

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 2 operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących uprzednio własność osób fizycznych oznaczonych działkami nr 146/1 i 148/1 położonych w obrębie Zagroby Zakrzewo gmina Zambrów przejętych z mocy prawa na rzecz Powiatu Zambrowskiego zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 15.05.2014 r. Nr AB.6740.2.1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W operatach szacunkowych należy określić wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 14 dni  od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 3 lipca 2014 r. do godz. 12:00 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem "oferta na sporządzenie operatów  szacunkowych dla nieruchomości położonych w Zagrobach Zakrzewo".

Z up. STAROSTY
mgr inż. Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru