OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZĄD POWIATU ZAMBROWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu,
18 – 300 Zambrów, ul. Szkolna 7  

§ 1. Organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu jest Powiat Zambrowski.

§ 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597, z 2019 r. poz. 1661).

§ 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
  w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

§ 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu” w terminie do 16 czerwca 

2020 r. do godz. 1500 na adres: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, pokój 128 (I piętro).

§ 5. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

§ 6.1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego zgodnie z art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 i z 2020 r. poz. 374).

 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu jest Powiat Zambrowski, ul. Fabryczna 3, 18 - 300 Zambrów, tel. 86 271 24 18, e-mail:   Dane osobowe będą przetwarzane do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i nie będą przekazywane osobom trzecim. Wymóg podania danych osobowych kandydata na stanowisko dyrektora wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 i z 2019 r. poz. 1634). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, a także ma prawa do żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Złożone oferty będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia powierzenia funkcji dyrektora szkoły osobie wyłonionej w drodze konkursu. Po wyżej określonym terminie oferty nie odebrane przez kandydatów zostaną zniszczone. 

STAROSTA ZAMBROWSKI

Stanisław Władysław Ożlański