Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłoszenie

Starosty Zambrowskiego

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Inspektor w Wydziale Finansowym.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe i min.3 lata stażu pracy

lub

średnie -minimum 5 lat stażu pracy;

 • wykształcenie o kierunku: finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja lub studia podyplomowe w zakresie kadry i płace.
 • znajomość obsługi programów komputerowych: program płacowy, Płatnik, pakiet MS Office (word, exel).
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 • doświadczenie pracy w administracji rządowej lub samorządowej, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych:
 1. ustawy o rachunkowości;
 2. ustawy o finansach publicznych;
 3. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. ustawy o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym;
 5. ustawy o samorządzie powiatowym;
 6. Kodeksu postępowania administracyjnego;
 7. Statutu Powiatu Zambrowskiego;
 8. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
 • obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarki, skanera, drukarki.
 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

Obowiązki stanowiska pracy:

 • Sporządzanie list płac i wypłat nie zaliczanych do wynagrodzeń dla pracowników urzędu  w zakresie wypłat:
 1. wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 2. osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń,
 3. wypłat środków ZUS,
 4. wypłat na podstawie umów zawartych z usługodawcą,
 5. wypłaty diet dla radnych rady powiatu,
 • Kompletowanie dokumentów uzasadniających dokonanie wypłat o których mowa w pkt.1;
 • Zgłaszanie do ubezpieczenia ZUS i wyrejestrowywanie pracowników i osób dla których dokonywane są wypłaty;
 • Kompletowanie i przedkładanie dla Powiatowego Urzędu Pracy dokumentów na podstawie, których dokonywana jest refundacja wynagrodzenia;
 • Dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno- prawnych (składek na ubezpieczenia społeczne) i sporządzanie właściwych dokumentów oraz ich transmisja do ZUS w zakresie wypłat o  których mowa w pkt. 1;
 • Prowadzenie ewidencji wypłacanych zasiłków chorobowych oraz dokonywanie z tego tytułu rozliczeń  z ZUS;
 • Dokonywanie rozliczeń  z tytułu podatku dochodowego od dokonywanych wypłat , sporządzanie właściwych deklaracji  oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego i podatników;
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i innych wypłat dokonywanych przez jednostkę;
 • Przygotowywanie dowodów księgowych do wypłaty  oraz sporządzanie przelewów zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • Dekretacja i wprowadzanie do ksiąg rachunkowych dowodów księgowych dokumentujących dokonane wypłaty i rozliczenia z ZUS i US;
 • Naliczanie i sporządzanie deklaracji PFRON;
 • Przygotowywanie do archiwizacji dokumentów płacowych.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 • stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 • budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
 • praca na stanowisku wymaga:
 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: obowiązkowości, zdolności organizacji czasu pracy, samodzielności i efektywności działania, komunikatywności oraz dyspozycyjności.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 • kopie odbytych kursów i szkoleń,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (wyłonionych przez komisję), spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

 • składać w zamkniętych kopertach do dnia 1 czerwca  2020 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

 • przesłać pocztą do dnia 1 czerwca 2020 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1, z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym”

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe
  w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 • kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: ,
 • cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
 • informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 • okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
 • uprawnienia:
 • •    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • •    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański