Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłoszenie

Starosty Zambrowskiego

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i co najmniej 3 letni staż pracy (przy wykształceniu średnim);
 • znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office (word, exel).
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe, w szczególności o kierunku: administracja, gospodarka przestrzenna, geodezja, zarządzanie;
 • doświadczenie pracy w administracji rządowej lub samorządowej, biurach obrotu nieruchomościami, w firmach zarządzających nieruchomościami, biurach rzeczoznawców majątkowych, notariatach;
 • zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy;
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych:
 1. ustawy o samorządzie powiatowym;
 2. Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. Statutu Powiatu Zambrowskiego;
 4. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
 5. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy
  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność,  Kodeksu cywilnego, ustawy
  o Księgach wieczystych i hipotece, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy  o Krajowym  Zasobie Nieruchomości, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zadań przypisanych tymi ustawami Staroście;
 • znajomość obsługi programów geodezyjnych: Ew mapa lub inne graficzne, do prowadzenia ewidencji gruntów: EGB Vwin, Ewopis;
 • obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarki, plotera, skanera, drukarki.
 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
 3. przygotowywania projektów decyzji, pisanie wniosków dotyczących:
 4. gospodarowania nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa,
 5. przygotowanie projektów umów, uchwał i protokołów uzgodnień w  sprawach  majątkowych Powiatu i Skarbu Państwa dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania,
 6. naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów bądź trwałego zarządu,
 7. regulacji prawnej nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
 8. współpraca z Wydziałem Finansowym Starostwa w zakresie windykacji należnych opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i Powiatu oraz występowanie o środki finansowe do Wojewody i ich rozliczanie w zakresie  gospodarki gruntami Skarbu Państwa i zadań zleconych z administracji rządowej;
 9. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa i Powiatu w prawo własności;
 10. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu rolnego i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;
 11. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:
 13. przygotowania na wniosek organu wojskowego projektu decyzji dotyczącej zarządu gruntów Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
 14. przygotowania projektów decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części, pozostają­cych w zarządzie organów wojskowych uznanych za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa,   
 15. przygotowania na wniosek organu wojskowego projektu decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
 16. realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie:
 17. prowadzenia spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
 18. występowania do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
 19. w razie spiętrzenia spraw na innym stanowisku pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru może być Pani zobowiązana poleceniem przełożonego do wykonywania innych obowiązków niż wymienione wyżej;
 20. prowadzenie spraw przydzielonych zarządzeniem starosty, w szczególności w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej;
 21. sporządzanie wykazów nieruchomości wynikających z ustawy  o Krajowym  Zasobie Nieruchomości;
 22. wykonywanie zadań Starosty wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 23. zastępowanie innego pracownika wydziału podczas jego nieobecności.
 24. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 • wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, w szczególności na terenie powiatu;
 • stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 • budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
 • praca na stanowisku wymaga:
 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: obowiązkowości, zdolności organizacji czasu pracy, samodzielności i efektywności działania, komunikatywności oraz dyspozycyjności.
 4. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (wyłonionych przez komisję), spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

 • składać w zamkniętych kopertach do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

 • przesłać pocztą do dnia 29 maja 2020 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1, z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru”

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe
  w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 • kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: ,
 • cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
 • informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 • okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
 • uprawnienia:
 • •    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • •    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Starosta Zambrowska

Stanisław Władysław Ożlański