Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłasza się, że w dniu 27 marca 2020 roku o godz. 900 odbędą się obrady X Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad X Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2020 - 2026;
  • zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2020 rok;
  • określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Zambrowskiemu w roku 2020;
  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych powiatu;
  • zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  • przystąpienia do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (VI)”;
  • przystąpienia do projektu „Aktywność szansą na pracę (VI)”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2019.
 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2019.
 9. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie za rok 2019.
 10.  Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019.
 11.  Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 za rok 2019.
 12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2018 - 2020 za rok 2019.
 13. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za rok 2019.
 14. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie za rok 2019.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zambrowski za rok 2019.
 16. Informacja na temat skarg i wniosków złożonych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie w 2019 roku.
 17. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w roku 2019.
 18. Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z planu pracy Komisji Rady Powiatu Zambrowskiego za 2019 rok.
 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.