Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE
 STAROSTY ZAMBROWSKIEGO
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18 - 300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.

2. Określenie stanowiska: Podinspektor - Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu oraz Funduszy Unijnych.

3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

   1) obywatelstwo polskie;

   2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

   3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   4) nieposzlakowana opinia;

   5) wykształcenie wyższe;

   6) dobra znajomość obsługi komputera.

4. Wymagania dodatkowe –pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

   1) umiejętność redagowania materiałów promocyjnych;

   2) umiejętność komputerowego przygotowania materiałów do druku i publikacji w postaci elektronicznej;

   3) doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów redakcyjnych;

   4) znajomość funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

   5) znajomość obowiązujących aktów prawnych związanych z realizacją zadań, w tym:

      a) ustawa o samorządzie powiatowym;

      b) ustawa Prawo zamówień publicznych;

      c) ustawa o finansach publicznych;

      d) ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

      e) ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

      f) ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

      g) Prawo prasowe;

      h) Statut Powiatu Zambrowskiego;

      i) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zambrowie;

   6) dyspozycyjność;

   7) prawo jazdy kategorii B.

5. Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku.

   1) w zakresie promocji:

      a) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Powiecie;

      b) opracowywanie materiałów promocyjnych na stronę powiatzambrowski.com;

      c) pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma wydawanego przez Starostwo;

      d) prowadzenie Kroniki Powiatu;

      e) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego, społecznego i turystycznego Powiatu;

      f) współpraca z mediami;

      g) podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości;

      h) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych;

      i) współpraca z organizacjami pozarządowymi;

      j) koordynowanie działań związanych ze współpracą z zagranicą;

      k) współpraca przy przygotowywaniu projektów o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz koordynowanie działań wydziałów Starostwa w tym zakresie;

      l) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi partnerami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

      m) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej;

   2) w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:

      a) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;

      b) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od podmiotów prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;

      c) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;

      d) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;

      e) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej i tworzenia warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

      f) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem powiatowych bibliotek publicznych;

      g) przygotowywanie projektów porozumień i uchwał dotyczących powierzenia realizacji zadań z zakresu biblioteki powiatowej bibliotece gminnej;

      h) współdziałanie z instytucjami w organizowaniu świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;

      i) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;

      j) ochrona dóbr kultury w zakresie określonym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

      k) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu;

      l) realizacja zadań starosty wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

   3) w zakresie kultury fizycznej i turystyki:

      a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;

      b) prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji uczniowskich klubów sportowych;

      c) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

      d) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie  zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;

      e) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem bazy sportowo – rekreacyjnej;

      f) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

   4) w zakresie funduszy unijnych:

      a) monitorowanie dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej do pozyskania na dofiansowanie dzialalności Powiatu;

      b) przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej;

      c) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz partnerami w zakresie pozyskiwania środków pomocowych oraz opracowania i realizacji projektów;

     d) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą;

     e) opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

   5) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem otwartych konkursów ofert w przypadku wspierania oraz powierzania zadań publicznych, w tym z zakresu kultury i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom zgodnie z odrębnymi przepisami;

   6) opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdań z jego realizacji;

   7) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez związanych z historią, kulturą, promocją i sportem, kulturą fizyczną;

   8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie realizowanych zadań;

   9) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz sprawozdań na potrzeby organów Powiatu i Starosty, związanych z realizacją zadań;

   10) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa – wysyłanie dokumentów elektronicznych;

   11) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych w zakresie realizowanych zadań;

   12) współdziałanie w tworzeniu Biuletynu Informacji Publicznej;

   13) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   1) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz praca w terenie na obszarze Powiatu Zambrowskiego;

   2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. 7.30 do 15.30; praca może być wykonywana również w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach w niedziele i święta;

   3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

   4) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;

   5) budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);

7. Wymagane dokumenty:

   1) list motywacyjny;

   2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

   3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie;

   4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

   5) oświadczenie, ze kandydat cieczy się nieposzlakowaną opinią;

   6) oświadczenie kandydata, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy;

   8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

   9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

   10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.

   11) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (fakultatywnie).

8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%Zgodnie z art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

   1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 18 marca 2020 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów ul. Fabryczna 3;

   2) przesłać pocztą do dnia 18 marca 2020 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt. 1 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor –Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu i oraz Funduszy Unijnych- OR.2110.2.2020”.

10. Informacje dodatkowe:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

   1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,

   2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: ,

   3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,

   4) informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,

   5) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),

   6) uprawnienia:

  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   7) podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

   8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański