Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, 13.06.2014 r.

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, na którym jest posadowiony. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa,  położona jest w obrębie Czerwony Bór gm. Zambrów.

Lokal mieszkalny  znajdujący się w budynku Nr 60 posadowionym na działce oznaczonej nr 58/10 o pow. 0,6924 ha

oznaczonej nr 58/10 o pow. 0,6924 ha

Lp. Nr lokalu Powierzchnia użytkowa w m2 Powierzchnia pomieszczenia przynależnego Udział w częściach wspólnych budynku i w działce Księga wieczysta w nieruchomości wspólnej Cena wywoławcza Opis lokalu Położenie lokalu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 46,39 6,93 5332/160910 LM1Z/00023892/7   36 500,00 zł 2 pokoje, kuchnia, łazienka parter
  1. Przedmiotowy samodzielny lokal mieszkalny wchodzi w skład nieruchomości posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie LM1Z/00023892/7.
  2. Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 9/III/02 z dnia 19.12.2002 r. Rady Gminy w Zambrowie, przedmiotowa nieruchomość jest objęta terenem obiektów więziennictwa. Teren faktycznie jest zabudowany blokami mieszkalnymi po zlikwidowanej Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze,
  3. Koszt dostawy wody, co, centralnej ciepłej wody i odbiór ścieków określany jest przez dostawców i kształtuje się następująco wg cen  netto obowiązujących na dzień wywieszenia ogłoszenia, tj.: woda zimna 2,66 zł/m3, ścieki - 4,14 zł/m3, podgrzanie 1 m3 wody - 16,81 zł/m3, centralne ogrzewanie - 4,62 zł/m2, konserwacja anten - 6 zł od lokalu. Podatek od nieruchomości ponosi właściciel zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Gminy Zambrów.
  4. Zarząd nieruchomością wspólną, zgodnie z Uchwałą nr 1/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 60 w Czerwonym Borze sprawowany jest przez właścicieli lub osoby fizyczne spoza ich grona wybrane na zebraniu w trybie art. 20 ustawy o własności lokali. Zaliczki z tytułu zarządu nieruchomością wspólną należy wnosić zgodnie z uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej nr 60 na rzecz tej Wspólnoty.
  5. Wadium  dla lokalu nr 3 wynosi: 2 000 zł, które należy wpłacić w gotówce do dnia 14 lipca 2014 r. włącznie na konto: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 54 8775 0009 0010 0100 7807 0008.Na poleceniu przelewuproszę wpisać: wpłata wadium za lokal nr 3 w Czerwonym Borze. Za dzień uiszczenia wadium liczy się dzień zaksięgowania kwoty  na podanym koncie.
  6. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. dla lokalu nr 3  - 370 zł. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej
  7. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
  8. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2014 r. o godz. 1000 w sali nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ulicy Fabrycznej nr 3, 18-300 Zambrów.

Zasady przeprowadzenia niniejszego przetargu regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) Lokal wymieniony w niniejszym ogłoszeniu można oglądać w dni robocze w godz. 800-1500 po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się pod numerem tel. (86 215 35 95, z Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Czarnem ul. Pomorska 1 Oddział Czerwony Bór 23 18-400 Łomża

Starosta
Stanisław Krajewski