Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych

z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020, który przyjęty został uchwałą Nr X/53/15 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 26 października 2015 r.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2020 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury fizycznej.
 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:

             - w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,

             - dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,

             -  przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaj zadania

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2020 roku

 1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przeznacza się: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert    z zakresu kultury fizycznej w 2020 r.” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 127 w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30 lub pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zambrowie).
 2. Termin składania ofert upływa 18.03.2020 r. o godz. 1200.
 3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań U. z 2018 r. poz. 873).
 4. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 126 lub na stronie internetowej powiatzambrowski.com Bliższych informacji udziela Pan Paweł Zalewski pok. 126, tel. 86-271 24 18 wew 126.
 5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

V.  Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

 1.  Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
 2.  Skład komisji konkursowej opiniującej oferty określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
 3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

               - możliwość realizacji zadania publicznego,

               - ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

            - ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie  realizowane,

               - udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

               - planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

                - analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w poprzednich latach z uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Zambrowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową www.powiatzambrowski.com.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 20.04.2020 r. do 30.11.2020 r.  
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. O ile zachodzi taka potrzeba, oferent, którego ofertę wybrano zobowiązany jest do:

              - korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

              - wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

            - sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji

 1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
 2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2019 r. zrealizował zadanie publiczne tego samego rodzaju i udzielił dotacji w łącznej wysokości 15 000,00 zł.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego_-_plik_edytowany.docx)Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego_-_plik_edytowany.docx 48 kB