Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Powiatowego Skolnego Związku Sportowego w Zambrowie otworzył Bogdan Pac. Powitał przybyłych na obrady delegatów. W trakcie obrad przybył na Zjazd Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos. Zenon Mościcki zaproponował na Przewodniczącego obrad Bogdana Paca, którego wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący obrad zaproponował na sekretarza obrad Zenona Mościckiego, którego delegaci wybrali jednogłośnie.

Przewodniczący obrad Bogdan Pac przedstawił sylwetkę Piotra Skawskiego, który zmarł 15 października 2018 roku po ciężkiej chorobie. Dzięki jego działaniom 26.03.1999r. został utworzony Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie. W latach 1999 – 2007 był wiceprzewodniczącym PSZS w Zambrowie i pełnomocnikiem w Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związku Sportowym w Białymstoku. Piotr Skawski był długoletnim sędzią piłki nożnej, lekkiej atletyki, koszykówki i siatkówki oraz działaczem sportowym. Zebrani delegaci minutą ciszy uczcili pamięć Piotra Skawskiego.

Bogdan Pac zaproponował porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Delegaci podjęli decyzję o głosowaniach jawnym podczas obrad. Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Sekretarz Zjazdu Zenon Mościcki stwierdził, że w obradach bierze udział 18 delegatów,  tym samym w II turze obrady są prawomocne.

Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Zambrowie Bogdan Pac przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Zambrowie za lata 2016 – 2019. Organizatorem zawodów sportowych było Starostwo Powiatowe w Zambrowie, współorganizatorem Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 73 zawody sportowe na terenie powiatu zambrowskiego, w których startowało 6692 uczniów. Starostwo Powiatowe w latach 2016 – 2019 przeznaczyło kwotę 30 400 zł na zakup pucharów, medali i dyplomów oraz na podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół o Puchar Starosty Zambrowskiego. Podziękował za dobrą współpracę ze Starostwem Powiatowym, Burmistrzem Zambrowa oraz Wójtami Gmin w Kołakach Kościelnych, Rutkach, Szumowie i Zambrowie. Szczególne podziękowania skierował do dyrektorów szkół za udostępnianie obiektów sportowych do rozgrywania zawodów oraz nauczycielom i działaczom sportowym za organizację i sprawne przeprowadzanie zawodów sportowych.

Marek Pietranik przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSZS w Zambrowie i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Za udzieleniem absolutorium było 13 delegatów przy 5 głosach wstrzymujących (wstrzymali się członkowie ustępującego Zarządu).

Następnym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Zambrowie. Zenon Mościcki zgłosił na to stanowisko dotychczasowego Przewodniczącego Bogdana Paca. Wobec braku innych kandydatów przystąpiono do głosowania. Delegaci wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego PSZS w Zambrowie Bogdana Paca. Przewodniczący podziękował za okazane zaufanie i zadeklarował dalszą pracę na rzecz sportu szkolnego.

Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu. Bogdan Pac zaproponował do Zarządu następujących kandydatów: Zenona Mościckiego, Leszka Chodkiewicza, Hannę Brzozowską i Ryszarda Kamińskiego.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów: Marka Pietranika, Roberta Karwowskiego i Wojciecha Krasuckiego.

Zgłoszone osoby do Zarządu i Komisji Rewizyjnej wyraziły zgodę na kandydowanie do władz i zostały wybrane jednogłośnie.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

  • Bogdan Pac – przewodniczący
  • Zenon Mościcki – wiceprzewodniczący
  • Leszek Chodkiewicz – wiceprzewodniczący
  • Hanna Brzozowska – sekretarz
  • Ryszard Kamiński – skarbnik

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

  • Marek Pietranik – przewodniczący
  • Robert Karwowski – członek
  • Wojciech Krasucki – członek

Dokonano wyboru pełnomocnika do Zarządu Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku. Zgłoszono kandydaturę dotychczasowego pełnomocnika Zenona Mościckiego. Wobec braku innych kandydatów w wyniku głosowania Zenon Mościcki został wybrany jednogłośnie na to stanowisko.

Następnie przystąpiono do wyboru delegatów na VII Zjazd Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, który odbędzie się 7 marca 2020 roku w Białymstoku. Delegatami zostali wybrani jednogłośnie: Zenon Mościcki, Leszek Chodkiewicz i Robert Karwowski.

Przewodniczący PSZS w Zambrowie Bogdan Pac przedstawił program działania na lata 2020 – 2023. Zwrócił uwagę na zapewnienie opieki medycznej uczestnikom zawodów przez Szpital Powiatowy w Zambrowie oraz propozycją nawiązania współpracy z Grupą Ratowniczą „Nadzieja” i przedstawienie przez Zarząd PSZS w Zambrowie problemów związanych ze sportem szkolnym Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

W dyskusji głos zabrał Wójt Gminy Zamrów Jarosław Kos. Podziękował delegatom za dotychczasową pracę na rzecz sportu szkolnego oraz zadeklarował dalszą współpracę ze Starostwem Powiatowym, Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Zambrowie oraz pomoc w realizacji kalendarza imprez sportowych.

Przewodniczący Bogdan Pac podziękował władzom powiatowym, miejskim i gminnym, dyrektorom szkół, nauczycielom wychowania fizycznego i działaczom sportowym za dotychczasową współpracę. Podziękował również Starostwu Powiatowemu w Zambrowie za  nieodpłatne udostępnienie Sali konferencyjnej do przeprowadzenia Zjazdu.

Wobec baraku innych głosów w dyskusji i wyczerpania porządku obrad zakończono VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Zambrowie.