Zambrów, 13.05.2014 r.

Nr GK. 6853.3.2014

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny ograniczonego prawa rzeczowego-służebności  przesyłu na działce nr 1744/56 położonej w Zambrowie stanowiącej własność Powiatu Zambrowskiego.

W operacie szacunkowym należy określić wartość służebności przesyłu do ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu jej ustanowienia. Mapa służebności przesyłu zostanie dołączona do umowy (długość sieci ciepłowniczej około 40 m). Termin wykonania operatu 14 dni  od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 20 maja 2014 r. do godz. 12:00 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem "oferta na sporządzenie operatu szacunkowego-wycena służebności w działce nr 1744/56 położonej w Zambrowie".

Starosta
Stanisław Krajewski