Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłoszenie

Starosty Zambrowskiego

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
  2. Określenie stanowiska: Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu.
  3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie: minimum średnie

6) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

         4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1) doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym,

2) umiejętność obsługi centralnego systemu informatycznego ewidencji pojazdów,

3) znajomość obowiązujących aktów prawnych:

a) ustawa o samorządzie powiatowym;

b) Kodeks postępowania administracyjnego;

c) Statut Powiatu Zambrowskiego;

d) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zambrowie;

e) ustawa o transporcie drogowym,

f) ustawa prawo o ruchu drogowym,

g) ustawa o kierujących pojazdami,

h) rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

i) rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

4) obsługa urządzeń kopiujących: kserokopiarki, skanera.

          5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) ewidencjonowanie wszystkich spraw dotyczących pojazdów w systemie komputerowym „POJAZD”,

2) rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów oraz rejestracja czasowa i czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

3) dokonywanie zmian w zakresie własności lub danych technicznych, wydawanie wtórników oznaczeń,

4) wpisywanie i wykreślanie adnotacji urzędowych (GAZ-LPG, HAK, VAT, TAXI, L), zajęć bankowych, komorniczych i skarbowych oraz dokonywanie wpisów oraz wykreśleń zastawów rejestrowych w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu,

5) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych oraz kart pojazdu,

6) przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie odpowiednich wpisów o tych zdarzeniach w karcie pojazdu i w komputerowej bazie danych,

7) czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu oraz ich przywracanie do ruchu,

8) zakładanie i prowadzenie indywidualnych akt(teczek) pojazdów,

9) zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych),

10) wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów,

11) udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów,

12) udzielanie uprawnionym organom informacji o właścicielach i posiadanych pojazdach,

13) sporządzanie sprawozdań statystycznych,

14) prowadzenie spraw związanych z zakupem tablic rejestracyjnych i druków rejestracyjnych oraz zamawianie tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych,

15) prowadzenie ewidencji wyróżników tablic rejestracyjnych indywidulanych,

16) przyjmowanie do depozytu dowodów rejestracyjnych,

17) pomoc przy wydawaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy i osób, zezwoleń i zaświadczeń,

18) wykonywanie innych zadań powierzonych przez naczelnika wydziału.

          6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;

2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30;

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

4) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;

5) budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);

6) praca na stanowisku wymaga:

a) umiejętności interpretacji przepisów prawa;

b) umiejętności analitycznego myślenia;

c) cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

          7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające staż pracy;

8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.

           8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

           9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 18 października 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

2) przesłać pocztą do dnia 18 października 2019 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu – OR.2110.4.2019”

 Dokumenty, które wpłyną po w/w  terminie nie będą rozpatrywane.

          10. Dane osobowe- klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,

2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: ,

3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,

4) informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,

5) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),

6) uprawnienia:

  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański