Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłoszenie

Starosty Zambrowskiego

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
  2. Określenie stanowiska: Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu.
  3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie: minimum średnie

6) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

         4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1) doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym,

2) umiejętność obsługi centralnego systemu informatycznego ewidencji pojazdów,

3) znajomość obowiązujących aktów prawnych:

a) ustawa o samorządzie powiatowym;

b) Kodeks postępowania administracyjnego;

c) Statut Powiatu Zambrowskiego;

d) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zambrowie;

e) ustawa o transporcie drogowym,

f) ustawa prawo o ruchu drogowym,

g) ustawa o kierujących pojazdami,

h) rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

i) rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

4) obsługa urządzeń kopiujących: kserokopiarki, skanera.

          5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) ewidencjonowanie wszystkich spraw dotyczących pojazdów w systemie komputerowym „POJAZD”,

2) rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów oraz rejestracja czasowa i czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

3) dokonywanie zmian w zakresie własności lub danych technicznych, wydawanie wtórników oznaczeń,

4) wpisywanie i wykreślanie adnotacji urzędowych (GAZ-LPG, HAK, VAT, TAXI, L), zajęć bankowych, komorniczych i skarbowych oraz dokonywanie wpisów oraz wykreśleń zastawów rejestrowych w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu,

5) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych oraz kart pojazdu,

6) przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie odpowiednich wpisów o tych zdarzeniach w karcie pojazdu i w komputerowej bazie danych,

7) czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu oraz ich przywracanie do ruchu,

8) zakładanie i prowadzenie indywidualnych akt(teczek) pojazdów,

9) zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych),

10) wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów,

11) udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów,

12) udzielanie uprawnionym organom informacji o właścicielach i posiadanych pojazdach,

13) sporządzanie sprawozdań statystycznych,

14) prowadzenie spraw związanych z zakupem tablic rejestracyjnych i druków rejestracyjnych oraz zamawianie tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych,

15) prowadzenie ewidencji wyróżników tablic rejestracyjnych indywidulanych,

16) przyjmowanie do depozytu dowodów rejestracyjnych,

17) pomoc przy wydawaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy i osób, zezwoleń i zaświadczeń,

18) wykonywanie innych zadań powierzonych przez naczelnika wydziału.

          6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;

2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30;

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

4) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;

5) budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);

6) praca na stanowisku wymaga:

a) umiejętności interpretacji przepisów prawa;

b) umiejętności analitycznego myślenia;

c) cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

          7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające staż pracy;

8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.

           8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

           9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 18 października 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

2) przesłać pocztą do dnia 18 października 2019 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu – OR.2110.4.2019”

 Dokumenty, które wpłyną po w/w  terminie nie będą rozpatrywane.

          10. Dane osobowe- klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,

2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: ,

3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,

4) informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,

5) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),

6) uprawnienia:

  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański