Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 20 września 2019 roku o godz. 900 odbędą się obrady VII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad VII Sesji Rady Powiatu.
  3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2019 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2019-2026;

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zambrowskiego;

d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;

e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych;

f) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski;

g) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Długoborzu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu;

h) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zambrowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie;

i) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie;

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie;

k)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie;

l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zambrowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zambrowie;

m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Zambrowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zambrowie;

n) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym;

o) rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego;

p) zmiany Statutu Powiatu Zambrowskiego;

q) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych;

        7. Informacja o wynikach kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży.

        8. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

        9. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2018 rok.

       10. Sprawozdanie z realizacji za rok 2018 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013 – 2018.

       11. Sprawozdanie z realizacji za rok 2018 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020.

       12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim w 2018 roku.

       13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku.

       14. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. w 2018.

       15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

       16. Wnioski i oświadczenia radnych.

       17. Sprawy różne.

       18. Zakończenie obrad.