OGŁOSZENIE

STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

  1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
  2. Określenie stanowiska: Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
  3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) obywatelstwo polskie

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) co najmniej 5 lat stażu pracy;

6) wykształcenie: wyższe.

7) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

  1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1) dobra znajomość obowiązujących aktów prawnych:

a)ustawy o samorządzie powiatowym;

b) Kodeksu postępowania administracyjnego;

c) ustawy o drogach publicznych;

d) ustawy o transporcie drogowym;

e) ustawy Prawo o ruchu drogowym;

f) ustawy o kierujących pojazdami;

g) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

h) ustawy Prawo zamówień publicznych;

i) ustawy o finansach publicznych;

j) Statutu Powiatu Zambrowskiego;

k) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;

2) doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;

3) umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej Legalis;

4) prawo jazdy kategorii B.

  1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych ze stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, w tym:

a) dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

b) przygotowywanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;

c) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;

d) dokonywanie wpisów i skreśleń w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

e) przygotowywanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;

f) dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom;

g) prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy;

h) sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów, w tym wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminów usunięci naruszeń warunków;

2) prowadzenie spraw związanych z transportem, w tym:

a) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej;

b) ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;

c) wyrażanie zgody i określenia warunków ograniczania obowiązku przewozu przez przewoźników;

d) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;

e) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy;

f) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącym taksówkami w skali Powiatu lub powiatu sąsiadującego z Powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy;

g) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące;

h) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub cofaniem zezwoleń na wykonywanie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji w krajowym transporcie osób i rzeczy;

i) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie kolejowym;

j) wydawanie lub cofanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;

k) przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób w razie śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy;

l) informowanie właściwego ministra o liczbie licencji i zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz liczbie wypisów z tych dokumentów;

m) kontrola przedsiębiorców prowadzących przewozy rzeczy i osób w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne;

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym środki pieniężne;

4) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, do momentu uprawomocnienia się ostatecznych decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów;

5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na tablice rejestracyjne oraz na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego;

6) zamawianie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania;

7) przygotowywanie projektów dokumentów związanych z zadaniami na stanowisku pracy, w tym: decyzji, postanowień, zaświadczeń, uchwał rady powiatu i zarządu powiatu oraz zarządzeń starosty;

8) wykonywanie zadań wynikających z uchwał rady powiatu i zarządu powiatu oraz zarządzeń starosty;

9) załatwianie spraw w imieniu starosty w zakresie ustalonym w upoważnieniu, w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępować z oryginałem;

10) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań;

11) wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego.

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;

2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w godz. od 7.30 do 15.30;

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

4) wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, w szczególności na terenie powiatu;

5) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;

6) budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);

7) praca na stanowisku wymaga:

a) umiejętności interpretacji przepisów prawa;

b) umiejętności analitycznego myślenia;

c) cech osobowych: obowiązkowości, zdolności organizacji czasu pracy, samodzielności i efektywności działania, komunikatywności oraz dyspozycyjności.

              7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, o którym mowa w ust. 3 pkt 5;

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zgodnie z art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (wyłonionych przez komisję), spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 19 lipca 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

2) przesłać pocztą do dnia 19 lipca 2019 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu – OR.2110.2.2019”

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,

2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: ,

3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,

4) informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,

5) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),

6) uprawnienia:

 -  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

-  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański