Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA  STANOWISKO
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W ZAMBROWIE

1. Starosta Zambrowski ogłasza konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie 

2.Wymagania

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59):

1)  jest obywatelem polskim;

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)  posiada następujące kwalifikacje:

a) jest lekarzem i uzyskała specjalizację, w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 107, poz. 683),

lub

b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określone  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi spełniać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98, poz. 635);

4)  swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;

5)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6) nie została ukarana karą zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59) i przepisach odrębnych;

2) kierowanie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku oraz innych dodatkowych:

1)miejsce pracy: praca w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie i w terenie obejmującym obszar działania Stacji;

2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie powołania, na okres 5 lat;

3) planowany termin zatrudnienia 30 sierpnia 2019 r.

4) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;

5) do państwowych inspektorów stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 371) odnoszące się do osób, o których mowa w art. 2 pkt 11 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy przez państwowego inspektora sanitarnego stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska;

6) do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy dotyczące pracowników jednostek budżetowych będących podmiotami leczniczymi.

6. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny;

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe;

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie o postawie obywatelskiej dającej rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;

6) oświadczenie o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

7. Miejsce i termin składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie,18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 128, w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.,
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie”.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych a także, które wpłyną po ww. terminie,  nie będą rozpatrywane.

8. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski reprezentowany przez Starostę Zambrowskiego, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, e-mail: . Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:
1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.    prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych: 
1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2.    art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59)  oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia na stanowisko objęte konkursem) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie konkursu na stanowisko pracy.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Inne informacje:

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.