Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA  STANOWISKO
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W ZAMBROWIE

1. Starosta Zambrowski ogłasza konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie 

2.Wymagania

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59):

1)  jest obywatelem polskim;

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)  posiada następujące kwalifikacje:

a) jest lekarzem i uzyskała specjalizację, w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 107, poz. 683),

lub

b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określone  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi spełniać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98, poz. 635);

4)  swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;

5)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6) nie została ukarana karą zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59) i przepisach odrębnych;

2) kierowanie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku oraz innych dodatkowych:

1)miejsce pracy: praca w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie i w terenie obejmującym obszar działania Stacji;

2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie powołania, na okres 5 lat;

3) planowany termin zatrudnienia 30 sierpnia 2019 r.

4) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;

5) do państwowych inspektorów stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 371) odnoszące się do osób, o których mowa w art. 2 pkt 11 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy przez państwowego inspektora sanitarnego stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska;

6) do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy dotyczące pracowników jednostek budżetowych będących podmiotami leczniczymi.

6. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny;

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe;

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie o postawie obywatelskiej dającej rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;

6) oświadczenie o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

7. Miejsce i termin składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie,18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 128, w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.,
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie”.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych a także, które wpłyną po ww. terminie,  nie będą rozpatrywane.

8. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski reprezentowany przez Starostę Zambrowskiego, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, e-mail: . Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:
1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.    prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych: 
1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2.    art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59)  oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia na stanowisko objęte konkursem) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie konkursu na stanowisko pracy.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Inne informacje:

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.