Zambrów, 06.05.2014 r.

W załączniku przekazuję projekt zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber). Z projektem zarządzenia można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/category/31

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu zarządzenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 20 maja 2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23; 15-554 Białystok, lub na nr fax. (85) 7406982, lub na adres email . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (tamy_bobrowe_projekt.pdf)tamy_bobrowe_projekt.pdf 209 kB