Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłasza się, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 odbędą się obrady V Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.
Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad V Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2018.
 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 za rok 2018.
 11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2018 - 2020 za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za rok 2018.
 13. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie za rok 2018.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie zambrowskim za rok 2018.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2019 rok;
  2. określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Zambrowskiemu w roku 2019;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020;
  4. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Zambrowskiego;
  5. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 przebiegającego przez miejscowość Mężenin;
  6. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  7. występowania mieszkańców powiatu zambrowskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą;
  8. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu zambrowskiego;
  9. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Zambrowie Aleja Wojska Polskiego 31, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie;
  10. zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego;
  11. zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Komisji Oświaty;
  12. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.
 16. Informacja na temat skarg i wniosków złożonych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie w 2018 r.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.