Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Zambrowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.

 1. Oznaczenie lokalu: lokal położony na parterze budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie, stanowiącego współwłasność Powiatu Zambrowskiego (55 %) i Miasta Zambrów (45 %); zarządcą nieruchomości oraz wynajmującym jest Powiat Zambrowski.
 2. Powierzchnia lokalu: 23 m2.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: lokal jest przeznaczony na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego.
 4. Wysokość czynszu najmu lokalu: 792,12 zł + podatek VAT miesięcznie (28 zł za m2 + VAT).
 5. Zasady aktualizacji czynszu: wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany cen mediów.
  Czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS.
 6. Kwota czynszu zawiera koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, dostawy wody
  i odprowadzania ścieków oraz dozoru budynku.
 7. Podatek od nieruchomości opłaca Najemca.
 8. Okres najmu lokalu: od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r., na podstawie pisemnej umowy.
  Po tym okresie najemcy będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa zawarcia umowy na kolejny dalszy okres pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy o ile jej przedłużenie nie będzie kolidowało z interesami współwłaścicieli.
 9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz
  na stronie internetowej powiatzambrowski.com .
 10. Oferty na najem lokalu można składań w formie pisemnej w terminie do 25 kwietnia 2019 r.
  Oferta powinna zawierać: dane oferenta i jego podpis, cel najmu oraz proponowaną miesięczną kwotę czynszu.
 11. W przypadku gdy na najem lokalu zostanie złożona więcej niż jedna oferta oddanie w najem nastąpi w drodze przetargu.
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, telefon 86 271 24 18.

Wykaz wywiesza od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 19 kwietnia 2019 r.

Starosta Zambrowski
Stanisław Władysław Ożlański