Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE

STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
  2. Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. 
  3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie geodezyjne

a) średnie min. – 3 lata pracy lub 

b) wyższe;

6) znajomość przepisów prawa z zakresu geodezji: prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

7) znajomość obsługi programów geodezyjnych: Ewmapa lub inne graficzne, Winkalk lub inne obliczeniowe, Ośrodek, do prowadzenia ewidencji gruntów: EGB Vwin, Ewopis,  oraz znajomość pakietu MS Office (word, exel);

       4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1) praktyka w bezpośrednim wykonawstwie geodezyjnym lub w administracji geodezyjnej - min. 1 rok dla osób z wykształceniem średnim;

2) doświadczenie w pracy w starostwie, w tym na pokrewnych stanowiskach;

3) przynajmniej jeden zakres uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt. 1, pkt. 2 ustawy;

4) znajomość obowiązujących aktów prawnych:

a) ustawy o samorządzie powiatowym;

b) Kodeksu postępowania administracyjnego;

c) Statutu Powiatu Zambrowskiego;

d) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;

5) obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarki, plotera, skanera, drukarki.

      5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przyjmowanie zamówień na wypisy i wyrysy oraz inne materiały i informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków ich kosztorysowanie i wystawienie dokumentów opłaty;

2) udzielanie informacji osobom uprawnionym dotyczących historii wpisów w operacie ewidencji gruntów i budynków;

3) sporządzanie wypisów i wyrysów oraz ich wydawanie;

4) aktualizacja bazy danych egib na zasadzie zastępstw na innych stanowiskach pracy obsługujących te ewidencje;

5) inwentaryzacja mienia, zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzanie jego kopii zapasowych, porządkowanie archiwów, przygotowywanie materiałów do wyłączenia  z zasobu;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań;

7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę lub naczelnika wydziału.

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;

2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30;

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

4) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;

5) budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);

6) praca na stanowisku wymaga:

a) umiejętności interpretacji przepisów prawa;

b) umiejętności analitycznego myślenia;

c) cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

      7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż;

8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

       8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

     9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

2) przesłać pocztą do dnia 8 kwietnia 2019 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru
– OR.2110.1.2019”

 Dokumenty, które wpłyną po w/w  terminie nie będą rozpatrywane.

       10. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,

2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: ,

3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,

4) informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,

5) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),

6) uprawnienia:

  •  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
    lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
    a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański