Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych  z zakresu kultury,

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650. 723, 1365 i z 2019 r. poz. 37) oraz postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020, który  przyjęty został uchwałą Nr X/53/15 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 26 października 2015 r. 
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2019 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:

             - w ramach działalności statutowej prowadzą działania  objęte konkursem,

    - dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,

    - przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaj zadania

 1. Wspieranie inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu Zambrowskiego i ich aktywizacja w dziedzinie kultury oraz kultywowanie tradycji.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 roku.

 1. Na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przeznacza się: 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert    z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 127 w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30 lub pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zambrowie).
 2. Termin składania ofert upływa 29.03.2019 r. o godz. 1200. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. 2018 r. poz. 2057).
 3. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 136 lub na stronie internetowej powiatzambrowski.com Bliższych informacji udziela Pan Paweł Zalewski pok. 136, tel. 86-271 24 18 wew. 136.
 4. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
 2. Skład komisji konkursowej opiniującej oferty określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
 3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

               - możliwość realizacji zadania publicznego,

               - ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

             - ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

             - udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

             - planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

     -analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w poprzednich latach z uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Zambrowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową www.powiatzambrowski.com.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 20.04.2019 r. do 30.11.2019 r.  
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. O ile zachodzi taka potrzeba, oferent, którego ofertę wybrano zobowiązany jest do:

              - korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

              - wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

             - sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu            Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących                  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań .

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji

 1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych                 w ofercie.
 2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zarząd Powiatu Zambrowskiego może wybrać do realizacji zadania publicznego więcej niż jedną ofertę.
 5. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,                jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną                         lub finansową oferenta.

VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2018 r. zrealizował zadanie publiczne tego samego rodzaju  i udzielił dotacji w łącznej wysokości 20 000,00 zł.                                  

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego_-_plik_edytowany.docx)Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego_-_plik_edytowany.docx 48 kB