Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

ifx5a0655b3b6226a94 zdjecie za zyciem

Działając  na  podstawie  Uchwały Nr 258/18  Zarządu  Powiatu  Zambrowskiego z dnia 30  kwietnia  2018r. w Sprawie Upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu do jednoosobowego reprezentowania  i składania oświadczeń woli w  imieniu Powiatu Zambrowskiego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego   wsparcia   rodzin   „Za życiem”  oraz   Rozporządzenia   Ministra   Edukacji  Narodowej  z  dnia

5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych  (Dz. U. z 2017, Nr 1712),  Dyrektor Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  im. Świętego Jana Pawła II
w Długoborzu informuje, iż placówka Powiecie Zambrowskim pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „ośrodkiem” i realizuje zadania w zakresie programu „Za życiem”.

Do szczegółowych zadań  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu, należy:

 1. organizowanie  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  na  warunkach i w formach określonych
  w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,   w  wymiarze   do  5  godzin   tygodniowo   dla   danego   dziecka,   oraz – w  zależności
  od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 2. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 3. wskazywanie  właściwych  dla  dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
  w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 4. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu,
  w tym:
 1. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 2. prowadzenie akcji informacyjnych,
 3. monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
 1. 2. Ośrodek może:
 1. udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia;
 2. zapewniać  specjalistyczną  opiekę  dziecku i jego rodzinie, w  tym  opiekę  pielęgniarską,  związaną
  z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
 3. zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

            W celu  zapewnienia dziecku  konsultacji  lekarzy  różnych  specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki,
w tym opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

           Szczególną rolę pełni organizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla każdego dziecka
z terenu Powiatu Zambrowskiego (Miasta Zambrów, Gminy Zambrów, Gminy Kołaki, Gminy Szumowo, Gminy Rutki)    na    podstawie:    opinii    o    potrzebie     wczesnego     wspomagania     rozwoju     dziecka,    orzeczenia
o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, skierowania lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty, opinii wychowawcy grupy przedszkolnej lub pisemniej prośby Rodzica.

WNIOSEK  REKRUTACYJNY

 Długobórz, dn…………………………

………………………… ………………………………

          imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………….. ………..

                     adres zameldowania

………………………………………………………….

                            nr telefonu

…………………………………………….. ………..

                     adres zamieszkania*

……………………………………………………….…

                     adres zamieszkania*

                        

Dyrektor Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego

 1.     im. Świętego Jana Pawła II  w Długoborzu

WNIOSEK 

          Zwracam się z wnioskiem o zakwalifikowanie w roku ………………..  mojego(jej) syna/córki ……………………………………................…….. ur……..................……………w……….................……………

do programu rządowego  Za życiem, w ramach którego  będzie udzielana specjalistyczna pomoc dziecku i jego rodzinie w SOSW im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu wyznaczonym w Powiecie Zambrowskim do pełnienia roli wiodącego  ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego.

…………………………………………………

                                                                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załączniki:

 1. Opinia o WWRD   nr………………...................….…………. z dnia……............…………………………
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na czas edukacji przedszkolnej nr…………….......................…………. z dnia………..…….…przez …………......….……………………
 3. Skierowanie lekarza specjalisty……………………….............................………..…………………………
 4. Opinia wychowawcy grupy przedszkolnej w ….……....………………….z dnia…….........................……

*wypełnić w przypadku innego adresu zamieszkania niż zameldowania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu Za życiem zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).   

                                                                           …………………………………………………

                                                                                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego