Starosta Zambrowski zawiadamia, że w pokoju nr 26 Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3 w terminie od dnia 20 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. w godz.900 – 1500 zostaną wyłożone do wglądu osób zainteresowanych projekty operatów opisowo-kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów: Cholewy Kołomyja, Czachy Kołaki, Czarnowo Dąb, Ćwikły Rupie, Głodowo Dąb, Gosie Duże, Gosie Małe, Gosie Otole, Krusze Łubnice, Łętowo Dąb, Łubnice Krusze, Podłatki Duże, Podłatki Małe, Wiśniówek Wertyce, Wróble Arciszewo, Zanie Leśnica wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Kołaki Kościelne, woj.podlaskie oraz Czochanie Góra, Dębniki, Dobrochy, Duchny Wieluny, Górskie Ponikły Stok, Gronostaje Puszcza, Jaworki, Jawory Klepacze, Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Kałęczyn Walochy, Kołomyja, Kołomyjka, Konopki Leśne, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne, Kossaki Ostatki, Mężenin, Mieczki, Modzele Górki, Nowy Tartak, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Olszewo Przyborowo, Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Pery Szlasy, Pęsy Lipno, Grądy Woniecko, Pruszki Wielkie, Rutki Jatki, Rutki, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Szlasy Lipno, Szlasy Łopienite, Szlasy Mieszki, Śliwowo Łopienite, Świątki Wiercice, Walochy Mońki, Wybrany, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Rutki woj.podlaskie

         Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją oraz uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych.

         Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.