Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Na realizację konkursu w 2017 roku MRPiPS przeznaczyło kwotę 3 000 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej MRPiPS.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Oferty (z dopiskiem: Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi") należy przesłać (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Wydział Polityki Społecznej
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

lub złożyć osobiście w kancelarii Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. 6, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, a w pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30, w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r.

Załączniki: