Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OR.2110.3.2016

OGŁOSZENIE
STAROSTY ZAMBROWSKIEGO
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. wykształcenie:
   1. wyższe
    lub
   2. średnie i co najmniej 5 lat stażu pracy lub wykonywania działalności gospodarczej;
  6. umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.
 4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  1. wykształcenie o kierunku: architektura i urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport;
  2. znajomość obowiązujących aktów prawnych:
   1. ustawy o samorządzie powiatowym;
   2. Kodeksu postępowania administracyjnego;
   3. ustawy o drogach publicznych;
   4. ustawy Prawo o ruchu drogowym;
   5. ustawy Prawo zamówień publicznych;
   6. ustawy o finansach publicznych;
   7. Statutu Powiatu Zambrowskiego;
   8. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
  3. umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX;
  4. prawo jazdy kategorii B.
 5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w tym:
   1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
   2. opracowywanie lub zlecanie do opracowywania projektów organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
   3. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem organizacji ruchu do realizacji;
   4. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
   5. opiniowanie geometrii ruchu w projektach budowlanych;
   6. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowań i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacja ruchu;
   7. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policji i innymi jednostkami;
   8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
   9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
  2. w zakresie wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych zgodnie z ustawą o drogach publicznych:
   1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg powiatowych oraz pobieraniem opłat i kar pieniężnych, w tym przygotowywanie projektów zezwoleń;
   2. prowadzenie spraw w zakresie zarządzania i utrzymania kanałów technologicznych i pobierania opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy;
   3. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  3. współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;
  4. przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu oraz zarządzeń starosty w sprawach związanych z zadaniami na stanowisku pracy;
  5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie realizowanych zadań;
  6. udział w czynnościach odbiorowych robót i usług związanych w zakresie zadań wydziału;
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań;
  8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę lub naczelnika wydziału.
 6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;
  2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30;
  3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
  4. częste wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, w szczególności na terenie powiatu;
  5. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
  6. budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
  7. praca na stanowisku wymaga:
   1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
   2. umiejętności analitycznego myślenia;
   3. cech osobowych: obowiązkowości, zdolności organizacji czasu pracy, samodzielności i efektywności działania, komunikatywności oraz dyspozycyjności.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie;
  5. oswiadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 3 pkt 5;
  9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
  Zgodnie z art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
  Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:
  1. składać w zamkniętych kopertach do dnia 22 czerwca 2016 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 125), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
   lub
  2. przesłać pocztą do dnia 22 czerwca 2016 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,
   z dopiskiem
   „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – OR.2110.3.2016”
 10. Informacje dodatkowe.
  • Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
  • Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
  • Kandydaci, których dokumenty spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym toku naboru.
  • Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Starostwie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.spzambrow.bip.podlaskie.pl/ .
  • Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
  • Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, za ich zgodą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  • W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty kandydatów są wydawane ich nadawcom albo komisyjnie niszczone po upływie miesiąca od daty unieważnienia naboru.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Kwestionariusz osobowy.doc)Kwestionariusz osobowy.doc 38 kB