Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie w okresie od 12.09.2015 r. do 30.10.2015 r. prowadziła punkt poradniczo-konsultacyjny zgodnie z realizacją zadania publicznego–Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w Powiecie Zambrowskim „Pociąg z bagażem doświadczeń” na podstawie Uchwały Nr 13/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Punkt poradniczo-konsultacyjny miał za zadanie udzielać pomocy dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom i nauczycielom z terenu Powiatu Zambrowskiego w zakresie ich problemów. W ramach 160 godzin do dyspozycji specjalistów pomoc otrzymało 209 osób.

W punkcie poradniczo-konsultacyjnym porad/konsultacji udzielali specjaliści: psycholodzy: Iwona Dąbrowska, Ewelina Justyna Konert, Paweł Kleczyński, psychiatra – dr Agnieszka Kruszewska, pedagodzy: Iwona Maria Gulik, Elżbieta Joanna Choińska, logopedzi: Małgorzata Szymańska-Śledziewska, Mirosława Skołozdrzy.

Zadaniem Punktu była szybka i specjalistyczna interwencja psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna oraz psychiatryczna. Pedagodzy udzielali porad dotyczących m.in. planowania, organizowania i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, trudności w nauce, interpretacji wydawanych opinii psychologiczno-pedagogicznych. Pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rodzinnych i emocjonalnych szukano u psychologów i lekarza psychiatry. Najczęściej zgłaszane trudności dotyczyły: trudności w panowaniu nad emocjami, wycofania, trudności w relacjach z rówieśnikami, wzmożonego lęku. Logopedzi udzielali porad z zakresu wad wymowy oraz nieprawidłowości rozwoju mowy.

Usługi świadczone w ww. punkcie kompleksowo uzupełniały działania statutowe Poradni, a możliwość świadczenia usług w dni wolne od pracy (soboty w godz. 8-18) przyczyniło się do większego zainteresowania i możliwości skorzystania z oferowanej pomocy zarówno rodzicom, jak i samej młodzieży oraz innym zainteresowanym, w tym nauczycielom.

Wnioski i spostrzeżenia wynikające z organizacji punktu poradniczo-konsultacyjnego:

 • aktywny udział klientów,
 • potrzeba organizacji stałych punktów poradniczo-konsultacyjnych,
 • nauczyciele chcą wyjść naprzeciwko potrzebom ucznia niepełnosprawnego, udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej na jak najwyższym poziomie,
 • nauczyciele aktywnie poszukują wiedzy, nowych umiejętności celem podnoszenia jakości pracy,
 • współpraca w nauczycielami ułożyła się w sposób rzeczowy oraz merytoryczny; podczas konsultacji wypracowano autorski program nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 • rodzice duży nacisk kładą na rozwój intelektualny dzieci, pomijając ich emocjonalność,
 • istnieje potrzeba zwiększenia ilości edukacji psychiatrycznej pośród rodziców odnośnie różnych zaburzeń w poszczególnych grupach wiekowych,
 • rodzice oczekiwali porad, jak wspierać rozwój mowy dziecka, jakie zabawy i ćwiczenia wprowadzać w domu z dzieckiem na co dzień; niestety w wielu przypadkach rodzice zbyt późno zgłaszają się z dzieckiem z wadą wymowy po specjalistyczną pomoc,

Efekty organizacji punktu poradniczo-konsultacyjnego:

 •         wspieranie nauczycieli I i II etapu edukacji w organizowaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • wspieranie rodziców poprzez udzielanie porad dotyczących prowadzenia z dzieckiem racy samokształceniowej oraz budowania motywacji do podejmowania sytuacji zadaniowych,
 • promowanie wartości edukacji,
 • opracowanie autorskiego programu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 • w wyniku działania psychiatry część z dzieci zostało skierowanych do poradni psychiatrycznej celem podjęcia farmakoterapii,
 • organizacja warsztatów dla rodziców, edukacja włączania rodziców do pracy terapeutycznej z dzieckiem
 • w wyniku działań logopedycznych w punkcie wyodrębniono grupę dzieci, którym niezbędna jest pomoc logopedyczna,
 • podniesienie świadomości logopedycznej, wiedzy rodziców w zakresie istoty zaburzenia, jakie posiada dziecko,
 • rodzice otrzymywali zalecenia do pracy z dzieckiem; otrzymywali także materiały i zestawy ćwiczeń do wykorzystania w domu
 • praca w punkcie zainicjowała utworzenie grupy dzieci 3-letnich, w których stwierdzono opóźniony rozwój mowy. Będą dla nich prowadzone grupowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logorytmiki na terenie PPP Zambrów.