Ogłasza się, że w dniu 26 października 2015 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady X Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad X Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2015;
  2. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
  3. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020;
  4. ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
  5. zabezpieczenia w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2016 rok środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania Gminy Zambrów pod nazwą „Rozbudowa ciągu drogowego Krajewo-Korytki, Krajewo-Łętowo w powiązaniu z przebudową drogi S8”.
 7. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu.
 8. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.