Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

Znak sprawy: 1/ZO/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. nr 907 z późń. zm.) oraz wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 29 maja 2015r. zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie swojej oferty na n/w zadanie.

Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu Pierwszym nr 5, 18-300 Zambrów

zaprasza do złożenia ofert na wymianę kotła olejowego:

Przedmiot zamówienia:

 1. Kocioł olejowy centralnego ogrzewania CA 430-300 349 KW z konsolą pogodową do sterowania w kaskadzie.
 2. Palnik olejowy M 302-5 S.
 3. Dopuszczalne nadciśnienie robocze do 5 bar.
 4. Dopuszczalna temperatura zasilania 100 0
 5. Z przeznaczeniem do instalowania w obiektach użyteczności publicznej o dużym zapotrzebowaniu mocy cieplnej.
 6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42300000-9

Wymagania, Informacja uzupełniająca:

 1. Zamówienie obejmuje demontaż kotła, utylizacje, montaż nowego kotła.
 2. Montaż urządzeń.
 3. Pełne uruchomienie kotłowni przy kaskadowym połączeniu dwóch pieców.

Termin realizacji zamówienia: 40 dni od podpisania umowy (najpóźniej do 31 sierpnia 2017 r.).

Okres gwarancji: nie krócej niż 24 m-ce.

Kryteria brane pod uwagę przy wyborze oferty: - cena (100%),

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Janusz Starczak - nr telefonu: 889-762-641, godziny urzędowania: 700-1500

W Związku z powyższym proszę o wypełnienie formularza ofertowego (załacznik nr 1) i wysłanie go na adres mailowy do dnia 31.05.2017 rok.

Zamawiający informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta z najniższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru,

- żądanie szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie  postępowania.

W przypadku skorzystania przez zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego powyżej Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe:

 1. Informacja o wybranym wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
 2. Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż pięć dni roboczych od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.
 3. Wykonawca który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.
 4. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
 5. Poczta elektroniczna na która należy składać oferty : ,().
 6. Strona internetowa: powiatzambrowski.com, www.spzambrow.bip.podlaskie.pl

Załączniki:

1/ Formularz oferty- załącznik nr 1

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (formularz ofertowy.docx)formularz ofertowy.docx 22 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe.docx)zapytanie ofertowe.docx 20 kB