Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZMIANA

W związku z toczącym się postępowaniem na „dostawę paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Zambrowie” z zapytania wykreślono obowiązek, aby stacja paliw była czynna całą dobę.

Pełne brzmienie przedmiotu zamówienia po zmianach:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone w obrębie administracyjnym miasta Zambrów. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. Fakturowanie będzie obejmowało każdą sprzedaż paliwa z minimum 14-dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości (w litrach)

 • etylina Pb 95 – 4 700
 • olej napędowy – 3 200

Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w procentach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu


Starosta Zambrowski zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

Zamawiający:
Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie z siedzibą:
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
NIP: 7231628630

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne całą dobę położone w obrębie administracyjnym miasta Zambrów. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.

Fakturowanie będzie obejmowało każdą sprzedaż paliwa z minimum 14-dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości (w litrach)

 • etylina Pb 95 – 4 700
 • olej napędowy – 3 200

Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w procentach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Wykonawca określi cenę jednego litra etyliny Pb 95 i oleju napędowego na podstawie cen obowiązujących w dniu 10.02.2017r., przedstawiony w ofercie rabat będzie stosowany wobec cen obowiązujących w dniu zakupu paliwa i nie może on ulec zmiany w okresie obowiązywania umowy.

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość rabatu na paliwa.
  Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:
  1. kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
  2. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego,
  3. podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2017 do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, p.125.

Kryterium wyboru oferty: Cena po uwzględnieniu rabatu

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Kamil Malinowski, tel. 86 271 24 18 w. 27,

Bogdan Pieńczykowski, tel. 86 271 24 18 w. 24,

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.

Starosta
Robert Maciej Rosiak