Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia

Powiat Zambrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów Telefon: + 48 86 271 24 18 Fax: + 48 86 271 20 92
E-mail:
REGON: 450670255 NIP: 7231628630

Nr sprawy: OR.272.2.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszam do złożenia oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek i przekazów pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatu Zambrowskiego – Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z rodzajami przesyłek lub usług, wagę przesyłek oraz ilość określa załącznik nr 1 do załącznika nr 3 w SIWZ.

Zamawiający przyjął roczną ilość przesyłek każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie to daje podstawę wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania 100% podobnych ilości przesyłek. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Istotne postanowienia umowy, wymagane przez Zamawiającego określono w zał. nr 2

2. Termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji umowy 21 miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2018 r.

3. Warunki płatności:

Okresem rozliczeniowym będzie każdy zakończony miesiąc kalendarzowy. Rozliczenie usług następuje na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. Należność wynikającą z faktury VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty jej wpływu do danego Zamawiającego. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego danego Zamawiającego.

4. Warunki dodatkowe:

Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności pocztowej potwierdzone wpisem do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

5. Kryteria oceny ofert: cena

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wg formularza cenowego. Należy obliczyć sumę iloczynów ilości każdej przesyłki i ceny jednostkowej za doręczenie przesyłki na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Łączna cena ofertowa brutto, służy jedynie porównaniu złożonych ofert.

W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, podatki łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT,

Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będzie ulegała zmianom przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem zmiany stawki VAT na usługi pocztowe.

Wszystkie ceny i wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Wymagane załączniki

Dokument potwierdzający, posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - wpis do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na druku zgodnym z załączonym wzorem (zał. nr 3).

Miejsce i termin złożenia oferty:

Starostwo Powiatowe w Zambrowie

(sekretariat, pok. 125)
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
do 18 stycznia 2017 r.

Termin otwarcia ofert:

19 stycznia 2017 r., godz. 10:00
Starostwo Powiatowe w Zambrowie

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Kamil Malinowski, tel. 86 271 24 18 w. 27,
Bogdan Pieńczykowski, tel. 86 271 24 18 w. 24,

STAROSTA ZAMBROWSKI
Robert Maciej Rosiak

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (formularz_cenowy poprawiony.xls)formularz_cenowy poprawiony.xls 64 kB
Pobierz plik (formularz_cenowy.xls)formularz cenowy 64 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi.pdf 84 kB
Pobierz plik (SIWZ z poprawkami.docx)SIWZ z poprawkami.docx 40 kB
Pobierz plik (SIWZ.docx)SIWZ 38 kB
Pobierz plik (zaproszenie.docx)zaproszenie do złożenia oferty 14 kB