Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia

Starostwo

Naczelnik Wydziału, Sekretarz Powiatu - mgr Ireneusz Jan Ślesiński Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, w tym: obsługę administracyjną Rady Powiatu i Zarządu, obsługę prawną Starostwa i obsługę informatyczną Starostwa. Prowadzi sprawy kadrowe pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z zakresu kontroli wewnętrznej, ochrony danych osobowych. Ponadto realizuje zadania z zakresu spraw społecznych i obywatelskich, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności i zarządzania kryzysowego. Prowadzi sprawy związane z promocją i ochroną zdrowia, współpracą z organizacjami pozarządowymi, nieodpłatną pomocą prawną, ochroną praw konsumenta. Sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
Skarbnik Powiatu - mgr Dorota Polakowska

 • opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu
 • nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek powiatowych
 • windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu
 • prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • prowadzenia sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej
 • obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • współdziałanie z bankami i organami skarbowymi
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości
 • przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Zdzisław Lutostański

 • wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych
 • rejestracja pojazdów oraz wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych
 • wyrejestrowywanie pojazdów
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne
 • dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
 • dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 • wydawanie licencji w krajowym transporcie osób i rzeczy

Dostępne formularze do pobrania:

  • Oświadczenie: *.doc (25 KB) | *.pdf (115 KB)
  • Wniosek o rejestrację pojazdu:*.pdf (308 KB)
  • Podanie o wydanie kart parkingowej: *.doc (26 KB) | *.pdf (169 KB)
  • Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia oraz wykonanie tabliczki znamionowej) zastępczej w pojeździe: *.doc (27 KB) | *.pdf (135 KB)
  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu:*.pdf (416 KB)
  • Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego pojazdu: *.doc (27 KB) | *.pdf (179 KB)
  • Zawiadomienie o zakupie pojazdu rejestrowanego poprzednio przez Policję: *.doc (27 KB) | *.pdf (197 KB)
  • Podanie do Wydział Komunikacji Transportu i Dróg: *.doc (26 KB) | *.pdf (137 KB)
  • Podanie o wydanie skierowania na nabicie numeru oraz wykonanie tabliczki znamionowej na przyczepie do 3,5t marki "SAM": *.doc (26 KB) | *.pdf (127 KB)
  • Podanie o wydanie kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu: *.doc (25 KB) | *.pdf (124 KB)
  • Oświadczenie dot. współwłaściciela pojazdu: *.doc (26 KB) | *.pdf (130 KB)
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy: *.pdf (520 KB)

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Zenon Kaczmarczyk

 • gospodarka gruntami Skarbu Państwa i Powiatu
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów
 • wywłaszczenia i zwroty nieruchomości wywłaszczonych
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności
 • zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za - użytkowanie wieczyste (mienie zabużańskie)
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych
 • scalenia i wymiany gruntów
 • przenoszenie własności działek gruntu rolnego i gruntów pod budynkami na rzecz osób, które przekazały gospodarstwo rolne państwu za rentę
 • ewidencja gruntów - wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji
 • prowadzenie postępowań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i jego udostępnianie
 • ochrona znaków geodezyjnych
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej/Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Dostępne formularze do pobrania:

  • Wniosek o uzgodnienie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu
   *.doc | *.pdf (176 KB)
  • Wniosek o udostępnienie danych osobowych
   *.doc | *.pdf (135 KB)
  • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P
   *.xls  | *.pdf
  • wniosek o udostepnienie materialow zasobu - dane P1
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostepnienie materialow zasobu - mapa zasadnicza i ewidencyjna P3
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie materiałów zasobu - EGIB
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie materiałów zasobu P4
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie dokumentów archiwalnych
   *.xls | *.pdf
                          

Naczelnik Wydziału - mgr Zbigniew Rzepiński

 • wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych, w tym planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony
 • organizowania publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów o publicznym transporcie zbiorowym
 • prowadzenie inwestycji i remontów powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
 • pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych

Sprawy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska:

 • prowadzenie rejestru zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie
 • wydawanie pozwoleń na:
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wytwarzanie odpadów,
  • emitowanie hałasu do środowiska,
  • emitowanie pól elektromagnetycznych
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych
 • wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a także zbierania lub transportu odpadów
 • wydawanie koncesji na poszukiwanie złóż kopalin i ich wydobywanie
 • wydawanie decyzji o likwidacji wyeksploatowanych studni
 • wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód
 • wydawanie zezwoleń na zalesianie gruntów rolnych
 • wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny
 • wydawanie kart wędkarskich i rejestracja sprzętu pływającego
 • nadzór nad działalnością kół łowieckich
 • wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego

Dostępne formularze do pobrania:

  • Zgłoszenie instalacji emitującej zanieczyszczenia do atmosfery:
   *.doc (22 KB) | *.pdf
  • Informacja o wytwarzanych odpadach:
   *.doc (23 KB) | *.pdf
  • Wniosek o zalesienie gruntu rolnego:
   *.doc (25 KB) | *.pdf (119 KB)
  • Oœwiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego:
   *.doc (38 KB) | *.pdf (87 KB)
  • Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb:
   *.doc (42 KB) | *.pdf (77 KB)
  • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej:
   *.doc (40 KB) | *.pdf (80 KB)
  • Wniosek o uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża (torfu, piasku, żwiru, kruszywa naturalnego itp.)
   *.doc (35 KB) | *.pdf
  • Wniosek o uzyskanie koncesji na eksploatację złoża (piasków, żwiru, kruszywa naturalnego, torfu itp.)
   *.doc (27 KB) | *.pdf
  • Przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych w ilości do 100 kg/rok lub powyżej 5 mg odpadów rocznie innych niż niebezpieczne
   *.doc (27 KB) | *.pdf
  • Przyjęcie dokumentacji geologicznej rozpoznania złoża, lub dokumentacji hydrogeologicznej, lub geologiczno - inżynierskiej
   *.doc (27 KB) | *.pdf
  • Udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne
   *.doc (27 KB) | *.pdf
  • Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
   *.doc (27 KB) | *.pdf
  • Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
   *.doc (26 KB) | *.pdf
  • Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w ilości powyżej 0,1 mg/rok
   *.doc (26 KB) | *.pdf
  • Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniuStarostwa Powiatowego w Zambrowie
   *.doc (26 KB) | *.pdf
  • Wykonanie badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich pod realizowaną inwestycję mogącą pogorszyć środowisko gruntowo-wodne
   *.doc (30 KB) | *.pdf

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Michał Bernatowicz

 • sprawy z zakresu budownictwa
 • wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, o rozbiórce obiektów budowlanych, o zmianie przeznaczenia obiektu budowlanego
 • sprawdzanie i zatwierdzanie projektów budowlanych stanowiących załącznik do wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę
 • na etapie zatwierdzania projektów budowlanych sprawowanie nadzoru i kontroli nad właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, stosowaniem wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku oraz zaświadczeń o odrębności i samodzielności lokali
 • udział w uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez gminy
 • przygotowywanie uzgadnianie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy

Dostępne formularze:

mgr Beata Czajkowska

 • zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki
 • organizacja szkół średnich i specjalnych
 • sprawy związane z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej

mgr Paweł Zalewski

 • promocja powiatu
 • współpraca z mediami i organizacjami pozarządowymi
 • ochrona zabytków
 • organizacja imprez związanych z historią, kulturą, promocją i sportem
 • upowszechnianie i organizacja kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki
 • wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji klubów sportowych
 • nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zambrowie – Ireneusz Ślesiński, pokój nr 125, tel. 86 271 24 18 w 125, e-mail:  Rzecznik konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Do zadań rzecznika konsumentów należy:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Ponadto w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać:  

 • pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora.
 • Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia Dla Powiatu udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: ,
 • w oddziałach Federacji Konsumentów na terenie całej Polski,

Ulotki informacyjne wydane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiące o różnych prawach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców.

 • Pomoc konsumencka – w przejrzysty sposób przedstawia system porad konsumenckich. Przybliża konsumentowi jak może korzystać ze swoich uprawnień, wyjaśnia czym jest prosta, a czym specjalistyczna porada i do jakiej instytucji może zwrócić się po pomoc w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Wspomina również o ważnej roli rzeczników konsumentów. 
 • Klauzule abuzywne – to ulotka, która przyda się wszystkim zadającym sobie pytanie - jakie są różnice między starym a nowym systemem kontroli wzorców umownych. Wskazuje przykłady oraz wyjaśnia konsumentowi co można zrobić, jeśli w umowie znajduje się niedozwolona klauzula. Przybliża także rolę UOKiK w kontroli wzorców umownych.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – sympatyczny Adrian (bohater naszej ulotki) zachęca przedsiębiorców i konsumentów do korzystania z polubownych rozwiązań. Punktuje ich obopólne korzyści, w tym minimum formalności, krótki czas, niskie koszty i brak konieczności fizycznej obecności stron.

Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak

Wicestarosta Zambrowski
mgr inż. Stanisław Rykaczewski

Sekretarz Powiatu Ireneusz Jan Œlesiński

Skarbnik Powiatu Dorota Polakowska

Sekretarz Powiatu
mgr Ireneusz Jan Ślesiński

Skarbnik Powiatu
mgr Dorota Polakowska

 Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 10:00 - 15:00.
 2. Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy urzędu w każdą środę w godzinach od 15:30 do 16:00. 
 3. W przypadku nieobecności Starosty obywateli w sparwach skarg i wniosków przyjmuje Wicestarosta lub Sekretarz. 
 4. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli codziennie w godzinach pracy.
 5. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo  wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów  przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 10:00 - 15:00.

schemat

Jednostki organizacyjne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 06 69
  kierownik Jadwiga Krajewska
  e-mail:
 • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
  Al. Woj. Pol. 52, 18-301 Zambrów
  tel. 86 271 34 89
  dyrektor Marek Dąbrowski
  e-mail:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
  ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 21 78
  fax. 86 276 01 74
  dyrektor Barbara Grabowska
  e-mail:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
  ul. Konopnickiej 16, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 27 08; fax. 86 271 26 21
  dyrektor Jan Pilch
  e-mail:
 • Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Al. Woj. Pol. 31, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 23 50
  dyrektor Maryna Łotysz
  e-mail:
 • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
  ul. Al. Woj. Pol. 29, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 48 82
  dyrektor Jan Zakrzewski
  e-mail:
 • Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie
  ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 26 34
  dyrektor Iwona Romanek
  e-mail:
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu
  Długobórz I Nr 5, 18-301 Zambrów
  tel. 86 271 84 16
  fax. 86 271 47 51
  dyrektor Katarzyna Jakimiuk-Baran
  e-mail:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  tel. 86 270 82 10
  fax. 86 271 44 59
  dyrektor Dariusz Olszewski
  e-mail:
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Legionowa 1, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 03 32
  dyrektor Urszula Dmochowska
  e-mail:

Powiatowe inspekcje, służby i straże

 • Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
  Al. Woj. Pol. 4a, 18-300 Zambrów
  tel. 86 474 19 00
  fax. 86 474 19 11
  mł. insp. Anna Bajeńska
  e-mail:
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
  ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów
  tel. 86 276 31 81
  fax. 86 276 31 89
  Komendant Maciej Krajewski
  e-mail:
 • Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Zambrowie
  ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów
  tel./fax. 86 271 29 33
  Powiatowy Lekarz Weterynarii Zygmunt Dąbrowski
  e-mail:
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie
  ul. Obrońców Zambrowa 50
  tel. 86 271 30 71
  fax. 86 276 30 72
  p.o. Powiatowego Inspektora Sanitarnego Irena Gorska
  e-mail:
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3
  tel. 86 475 06 43
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Jarosław Cwalina
  e-mail: