Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 ZambrÓw
tel. sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
tel./fax Wydział KD rejestracja pojazdów - 86 271 32 53
fax. sekretariat - 86 271 20 92

Zambrów, 02.11.2014 r.

15-lecie Powiatu Zambrowskiego

17 października 2014 r. obchodziliśmy jubileusz 15-lecia Powiatu Zambrowskiego. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. Celebrowali ją JE ks. Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski oraz proboszczowie zambrowskich parafii - ks. dziekan Jerzy Samsel, ks. Marian Olszewski oraz ks. Sławomir Banach.

Po mszy świętej w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu. Uczestniczyli w niej m.in.: JE Ks. Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski, senator Bohdan Paszkowski, poseł Dariusz Piątkowski, generał Bogdan Kołakowski, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego Leszek Gruchała, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Krajewski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Korzeniowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Przewodniczący Rady Gminy Zambrów Piotr Tyszka, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, a także radni, członkowie zarządu Powiatu Zambrowskiego I, II, III i IV kadencji oraz młodzież ze szkół należących do Powiatu Zambrowskiego.

Uroczystość zakończyła się krótkim koncertem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących przygotowanym przez Katarzynę Nitę-Murawską, nauczycielkę muzyki.

 

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
_DSC1056.JPG
_DSC1062.JPG
_DSC1078.JPG
_DSC1096.JPG
_DSC1101.JPG
_DSC1104.JPG
_DSC1109.JPG
_DSC1111.JPG
_DSC1119.JPG
_DSC1132.JPG
_DSC1135.JPG
_DSC1146.JPG
_DSC1148.JPG
_DSC1151.JPG
_DSC1154.JPG
_DSC1158.JPG
_DSC1168.JPG
_DSC1176.JPG
_DSC1179.JPG
_DSC1185.JPG
_DSC1187.JPG
_DSC1190.JPG
_DSC1194.JPG
_DSC1198.JPG
_DSC1204.JPG
_DSC1210.JPG

Zambrów, 02.11.2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/521/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku"

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zambrów, 23.10.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 30 października 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2014;
  2. przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do roku 2020.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
 8. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu.
 9. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Zambrów, 14.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Zambrowskiego

        Na podstawie art. 39, art. 51, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) informuję, ze została sporządzona:

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla uproszczonych planów urządzenia lasu opracowanych na okres 01.01.2015r. - 31.12.2024r., dla powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Rutki, w obszarze NATURA 2000, w obrębach ewidencyjnych: Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne, Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Pruszki Wielkie.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 121, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
Uwagi i wnioski można składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Starostwa w godzinach urzędowania lub przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  starosta@powiatzambrowski.com.

Informację o projekcie ww. uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie pod adresem: www.powiatzambrowski.com.

Załącznik do obwieszczenia

Zambrów, 14.10.2014 r.

SZKOŁA PARTYCYPACJI
2014-2015

Fundacja SocLab zaprasza na pierwszą w województwie podlaskim "Szkołę Partycypacji"!

Udział w niej umożliwi Ci:

 • nabycie pogłębionej wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej
 • zdobycie umiejętności, by od wiedzy przejść do działania
 • spotkanie się z otwartymi, pełnymi entuzjazmu i chętnymi do współpracy praktykami partycypacji
 • nabycie doświadczenia poprzez udział w modelowych konsultacjach społecznych
  w województwie podlaskim


Uczestnicy/uczestniczki

Szkoła skierowana jest do członków organizacji pozarządowych, urzędników, przedstawicieli władz lokalnych, działaczy społecznych z województwa podlaskiego, którzy chcą w twórczy sposób uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, budować dobrą kulturę współpracy między mieszkańcami a samorządem.

Program Szkoły

Program Szkoły Partycypacji oparty jest o trzy podstawowe zasady:

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI - nie robimy tylko wykładów, ale będziemy pracować warsztatowo; zajęcia
prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy jednocześnie są praktykami partycypacji
WSPÓŁPRACA - chcemy budować wojewódzką sieć praktyków partycypacji. Chcemy współpracować z absolwentami szkoły i tworzyć z nimi nowe pomysły i projekty.
PRAKTYKA - uczestnicy Szkoły Partycypacji będą mieli wyjątkową możliwość wypróbowania swojej wiedzy i umiejętności w trakcie prowadzonych przez Fundację SocLab procesów partycypacji (np. konsultacji społecznych) w gminach województwa podlaskiego. Razem będziemy tworzyć modelowe rozwiązania dla działań partycypacyjnych dla wybranych gmin.

Tematy spotkań w "Szkole Partycypacji":

 • narzędzia i techniki partycypacji,
 • konsultacje społeczne (od planowania do ewaluacji),
 • metody badań społecznych przydatne w partycypacji,
 • partnerstwa lokalne,
 • animacja lokalna,
 • nowe media w partycypacji,
 • podstawy pracy warsztatowej

Logistyka

Szkolenie trwa 100 godzin lekcyjnych, tj. 5 zjazdów w następujących terminach:
07-09.11.2014
05-07.12.2014
16-18.01.2015
20-22.02.2015
20-22.03.2015
Miejsce szkolenia: 15 km od Białegostoku
Liczba uczestników: 16 osób

Dodatkowe informacje
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom szkolenia zapewniamy szkolenie prowadzone w formie warsztatowej (studia przypadku, ćwiczenia, prezentacje) przez wykwalifikowanego trenera, materiały szkoleniowe, promocyjne, noclegi i wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zgłoszenia
Aby zgłosić się do udziału w Szkole Partycypacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) i przesłać go mailem na adres: soclab@soclab.org.pl do 24.10.2014 r. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkole Partycypacji określa Regulamin (w załączeniu).

Zambrów, 14.10.2014 r.

Konsultacje społeczne projektu
PROGRAMU ROZWOJU POWIATU ZAMBROWSKLIEGO DO ROKU 2020

Stosownie do postanowienia art. 19b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2009 r., Nr 84 poz. 712 z późn. zm., zapraszam jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do Roku 2020.

Opinie i uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@st.zambrow.wrotapodlasia.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 • osobiście pod powyższym adresem.

Zapraszam do wspólnego kształtowania rozwoju naszego powiatu.

Zambrów, 01.10.2014 r.

Jesienne atrakcje na targach w Szepietowie

Sezon ogrodniczy dobiega końca, październik to ostatni moment na dokonanie nasadzeń i przygotowanie ogrodu do zimy. Targi Ogrodnicze będą doskonałą okazją do uzupełnienia kolekcji roślin i poznania nowinek ogrodniczych. 11 i 12 października zapraszamy do Szepietowa na dwudzieste pierwsze Jesienne Targi Ogrodnicze i drugie Targi Leśne

Miłośnicy przydomowych sadów i ogrodów będą mogli wybierać wśród bogatego asortymentu drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, bylin, cebul kwiatowych, kwiatów doniczkowych oraz warzyw i owoców sezonowych. Rękodzielnicy zaprezentują swoje wyroby, a producenci regionalni przywiozą podlaskie przysmaki. Pszczelarze zaoferują wartościowe miody z podlaskich pasiek, które będą jak znalazł na zimę.

Targom Ogrodniczym po raz drugi będą towarzyszyć Targi Leśne "Las i my". To jedyne, tak wielkie w województwie podlaskim, wydarzenie związane z lasem. To doskonała okazja do poznania aktualnych trendów i nowości związanych z rynkiem drzewnym i gospodarką leśną. Zainteresowani będą mogli skorzystać z doradztwa leśnego. Dla zwiedzających przygotowano wiele atrakcji: konkursów i zabaw edukacyjnych, a także pokazy sygnalistów myśliwskich.

W programie targów ogrodniczych:
Podsumowanie konkursów "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego" i "Piękna i estetyczna wieś".
Rozstrzygnięcie konkursów: Najatrakcyjniejsze stoisko, Najbogatsza oferta i Hit Targów Ogrodniczych.
Doradztwo specjalistów PODR w Szepietowie i instytucji obsługujących rolnictwo.

W programie targów leśnych:
Otwarte forum dyskusyjne pt. "Organizacja nadzoru nad lasami niepaństwowymi".
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Las i my".
Rozstrzygnięcie konkursu Hit Targów Leśnych "Las i my".

Zambrów, 30.09.2014 r.

Komisarz Wyborczy
w Łomży

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

postanawiam

§ 1. Powołać powiatowe komisje wyborcze, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 5.

§ 2. Powołać miejską komisję wyborczą w mieście na prawach powiatu, w składzie określonym w załączniku nr 6.

§ 3. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 7 do nr 42.

§ 4. Upoważnić starostów, wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta do zwołania pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, o których mowa w §1 - 3.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Łomzy
Jan Leszczewski

Załącznik 5
do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 22 września 2014 r.

Powiatowa Komisja Wyborcza w Zambrowie Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 pok. 17 skład komisji:

 1. Tomasz Makaruk
  zgłoszenia dokonał: Prezes Sądu Okręgowego
 2. Anna Brandt, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. Przemysław Dąbrowski, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: KWW Kołniacy
 4. Ewa Anna Kalinowska, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL
 5. Bogusława Kołakowska, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: KWW Razem
 6. Sławomir Kotowski, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP
 7. Grażyna Piątkowska, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

Zambrów, 30.09.2014 r.

Uchwała Nr 3
Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie

z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie § 4 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych Powiatowa Komisja
Wyborcza w Zambrowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się nw. harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie:
codziennie (w dniach pracy Starostwa - z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)
w godz. od 12.00 do 14.00;
6 października od godz. 12.00 do 16.00;
7 października od godz. 12.00 do godz. 24.00.

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Makaruk

Zambrów, 30.09.2014 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Stosownie do § 6 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/188/10 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 252, poz. 3070) Zarząd Powiatu Zambrowskiego stwierdza, co następuje:

 1. Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 były przeprowadzone, z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 8 do 15 września 2014 r.
 2. Konsultacje przeprowadzono poprzez:
  1. zamieszczenie informacji o przeprowadzaniu konsultacji na stronie internetowej Powiatu (www.powiatzambrowski.com) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa;
  2. przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie;
  3. przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty internetowej.
 3. W wyniku konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek dot. projektu Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
 4. Zgodnie z § 7 ww. uchwały konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach.

Zambrów, 30.09.2014 r.

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

W dniu 20 sierpnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Zambrowie odbyły się posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło sześciu nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski. Obradom komisji przewodniczył Wicestarosta Zambrowski - Stanisław Rykaczewski. W dniu 27 sierpnia 2014 r. Starosta Zambrowski - Stanisław Krajewski odebrał ślubowanie i wręczył Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wyższy awans zawodowy uzyskali nauczyciele Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie: p. Justyna Nowowiejska, p. Aneta Janczarska, p. Marta Mieczkowska, p. Marta Dybowska i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długoborzu: p. Marzena Szarkowska, p. Magdalena Ewa Stypułkowska.

Wszystkim nauczycielom składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
Mianowanie nauczycieli 036.jpg
Mianowanie nauczycieli 046.jpg
Mianowanie nauczycieli 057.jpg
Mianowanie nauczycieli 058.jpg
Mianowanie nauczycieli 064.jpg
Mianowanie nauczycieli 070.jpg
Mianowanie nauczycieli 082.jpg
Mianowanie nauczycieli 095.jpg
Mianowanie nauczycieli 105.jpg
Mianowanie nauczycieli 111.jpg
_DSC0970.JPG
_DSC0973.JPG
_DSC0978.JPG
_DSC0982.JPG
_DSC0986.JPG
_DSC0991.JPG
_DSC0995.JPG
_DSC0998.JPG
_DSC1001.JPG
_DSC1006.JPG
_DSC1010.JPG
_DSC1013.JPG

Zambrów, 26.09.2014 r.

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,  zaprasza w dniu 29 września 2014 r. o godz. 12.00   Sala konferencyjna Nr 18 (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3) na spotkanie grupy wsparcia oraz szkolenie rodzin zastępczych i naturalnych na temat: "Problemy wychowawcze - jak pomóc sobie i dziecku".  

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

Zambrów, 26.09.2014 r.

Nr GK.684.14.2014 

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
zaprasza rzeczoznawców majątkowych

do złożenia oferty  na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa. Przedmiotem wyceny są nieruchomości gruntowe dla celów aktualizacji opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu zgodnie z wykazem poniżej.

W ofercie należy podać cenę (brutto) sporządzenia operatu szacunkowego dla jednej nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie zamieszczonych w wykazie oraz za sporządzenie wszystkich operatów. Umowa zostanie zawarta na całość zamówienia lub część w zależności od oferowanej ceny jednostkowej.

Wykaz nieruchomości

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 125 do 06 października 2014 r. do godz. 1045, podając Nr sprawy.

 1. Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia można otrzymać w pokoju 15, tel. 086-271-32-96 wew.37
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 października 2014 r. o godz. 1100.
 3. Oferent zostanie powiadomiony o wyborze najkorzystniejszej oferty, a następnie zostanie zawarta umowa na wykonanie tej pracy.

Termin realizacji nie może przekroczyć 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta na sporządzenie określonej ilości operatów szacunkowych dla nieruchomości wymienionych w powyższym wykazie w zależności od oferowanych kosztów jednostkowych sporządzenia jednego operatu.

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 16.09.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego stanowiącymi załącznik do zarządzenia Nr 157/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2013 r., w dniu 17 września 2014 roku, o godzinie 12:00 na 60 s zostanie uruchomiony system alarmowania na terenie Miasta Zambrów. Celem uruchomienia syren jest upamiętnienie agresji wojsk sowieckich na terytorium Polski.

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 12.09.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 19 września 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2014;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2014 - 2021;
  3. zabezpieczenia w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2015 r. środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania Gminy Zambrów pod nazwą "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106052B we wsi Nowy Borek" ;
  4. wyrażenia zgody na współuczestnictwo w projekcie "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie";
  5. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi w miejscowości Stary Laskowiec oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 2023B;
  6. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
  7. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zambrowskiego;
  8. nadania Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie;
  9. uchwalenia "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020";
  10. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.
 8. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2013 r.
 9. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie za rok 2013 i pierwsze półrocze 2014 r. oraz ocena stanu dróg powiatowych.
 10. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
 11. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2013 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015 za rok 2013.
 13. Informacja z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim na lata 2012 - 2020.
 14. Sprawozdanie z realizacji za rok 2013 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013-2018.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie za rok 2013.
 16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Zambrów, 11.09.2014 r.

Zapraszamy 14 września do Szepietowa

Już po raz kolejny kukurydza będzie pełniła główną rolę na polach doświadczalnych w Szepietowie. 14 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy organizuje Podlaski Dzień Kukurydzy.

Plantatorzy kukurydzy będą mieli okazję obejrzeć poletka z kolekcją kukurydzianych mieszańców. Na polach PODR w Szepietowie założono kolekcję 126 odmian o różnej klasie wczesności z 21 firm nasiennych.

Po raz pierwszy na polu kukurydzy wydzielona została cześć, na której prowadzona jest intensywna technologia uprawy - "TOP Kukurydza". Związane jest to z stosowaniem nawożenia startowego podczas siewu w postaci fosforanu amonu, pogłównym nawożeniem w postaci mocznika i soli potasowej w trzech różnych dawkach oraz ochroną fungicydową.

Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy zainteresowani będą mogli zobaczyć wyniki doświadczenia z intensywną technologią uprawy kukurydzy na ziarno.

Specjaliści PODR w Szepietowie przedstawią nowe możliwości zastosowania kukurydzy, a także pomogą w wyborze odpowiednich odmian. Przedstawiciele firm oferujących nasiona kukurydzy udzielą wszechstronnych informacji na temat wymagań i uprawy poszczególnych odmian. Dodatkowo szeroką ofertę produktów zaprezentują firmy z branży rolniczej m.in. producenci maszyn, urządzeń do zbioru i konserwacji kukurydzy, a także środków do produkcji rolnej.

W tym roku na zwiedzających czeka wiele atrakcji, m.in. pokazy pracy maszyn do zbioru kukurydzy i zagospodarowania resztek pożniwnych. Zainteresowanych prawidłowym wykonaniem zabiegu orki zapraszamy na VII finał Wojewódzkiego Konkursu Orki.

Tradycyjnie targom towarzyszyć będzie rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich" przeprowadzonego przez KRUS oddział w Białymstoku.
Merytorycznym uzupełnieniem Podlaskiego Dnia Kukurydzy będą wykłady na temat "Integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami" i "Wartości odżywczej kukurydzy i jej zastosowania w żywieniu człowieka".

Zapraszamy również na degustację potraw z kukurydzy w ramach programu promocyjnego Polskiego Związku Producentów Kukurydzy "Kukurydza - słoneczne ziarno zdrowia" finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Zambrów, 09.09.2014 r.

Nr GK.684.13.2014 

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
zaprasza rzeczoznawców majątkowych

do złożenia oferty  na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa. Przedmiotem wyceny są nieruchomości  gruntowe dla celów aktualizacji opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z wykazem poniżej.

W ofercie należy podać cenę (brutto) sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym jednej osoby fizycznej bądź prawnej zamieszczonej w wykazie oraz za sporządzenie wszystkich operatów. Umowa zostanie zawarta na całość zamówienia lub część w zależności od oferowanej ceny jednostkowej.

Nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym złożone z działek

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 125 do 17 września 2014 r. do godz. 1045, podając Nr sprawy.

 1. Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia można otrzymać w pokoju 15, tel.086-271-32-96 wew. 37
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września  2014 r. o godz. 11:00.
 3. Oferent zostanie powiadomiony o wyborze najkorzystniejszej oferty, a następnie zostanie zawarta umowa na wykonanie tej pracy.

Termin realizacji nie może przekroczyć 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta na sporządzenie określonej ilości operatów szacunkowych dla nieruchomości wymienionych w powyższym wykazie w zależności od oferowanych kosztów jednostkowych sporządzenia jednego operatu.

Zambrów, 02.09.2014 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ZAMBROWSKIEGO
z dnia 1września 2014 r.
o okręgach wyborczych do Rady Powiatu Zambrowskiego, ich numerach
i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie

Na podstawie art. 422 i art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych do Rady Powiatu Zambrowskiego, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

1

Miasto Zambrów

9

2

Gmina Zambrów
Gmina Szumowo

5

3

Gmina Rutki
Gmina Kołaki Kościelne

3

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie znajduję się w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 17, tel. 86 271 24 18, wew. 49.

STAROSTA ZAMBROWSKI
Stanisław Krajewski

Zambrów, 02.09.2014 r.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Zarząd Powiatu Zambrowskiego uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).
Przedmiot konsultacji: Projekt Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

 1. Termin konsultacji: od 8 do 15 września 2014 r.
 2. Formy konsultacji: Konsultacje przeprowadza się poprzez:
  1. zamieszczenie informacji o przeprowadzaniu konsultacji na stronie internetowej Powiatu (www.powiatzambrowski.com) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa;
  2. przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 135.
  3. przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty internetowej, adres: informatyk@powiatzambrowski.com
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu podlegającego publikacji: www.powiatzambrowski.com.
 4. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
 5. Powyższe konsultacje przeprowadzane są na podstawie Uchwały Nr XXXIII/188/10 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 252, poz. 3070).
 6. Uczestnicy konsultacji (organizacje pozarządowe) składający opinie osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłoszoną opinią swojego imienia i nazwiska, w przypadku opinii grupowej - określenie reprezentacji grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego. Zarząd Powiatu nie będzie rozpatrywał opinii anonimowych lub nie zawierających ww. informacji o uczestnikach.
Załącznik:
- program współpracy

Zambrów, 02.09.2014 r.

K OMU N I K A T
Komisarza Wyborczego
w Łomży
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu
komitetów wyborczych


Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, że w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych na obszarze jednego województwa od następujących podmiotów:

 • komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych,
 • komitetów wyborczych wyborców.

Komisarz Wyborczy w Łomży jest właściwy do przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych z terenu powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i miasta Łomży.

Zawiadomienia przyjmowane będą w dni robocze, począwszy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów, do dnia 8 września 2014 r. (poniedziałek) - w godz. 7:30 -15:30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży ul. Nowa 2, pokój 228.

Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r.:

 • o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji
  społecznej,

które dostępne są na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl

Zawiadomienie w formie pisemnej wraz załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną bądź w inny sposób doręczone do siedziby organu wyborczego (np. wysłane pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki (art. 9 §1 Kodeksu Wyborczego).

Informacje telefoniczne w powyższej sprawie udzielane są pod numerem: 86 216-44-97.

Komisarz Wyborczy
Jan Leszczewski

Zambrów, 18.08.2014 r.

Nr GK. 6833.2.2014

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości będącej uprzednio w posiadaniu osób fizycznych (Wspólnota gruntowa ) oznaczonej działką nr 2621/5 o pow.0,0415 ha położoną przy ulicy Brzozowej w Zambrowie przejętej z mocy prawa na rzecz Miasta Zambrów zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 25.06.2014 r. Nr AB.6740.2.3.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W operacie szacunkowym należy określić wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatu celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatu 14 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 26 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00 w pok. 125
(w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem "oferta na sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej przy ulicy Brzozowej w Zambrowie".

Z up. Starosty
mgr inż. Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru

Zambrów, 18.08.2014 r.

Bezpieczne wakacje

Ogólnopolska akcja "Bezpieczne wakacje" prowadzona jest w ramach programu na rzecz profilaktyki bezpieczeństwa i trwa od 01.06.2014 r. do 30.09.2014 r. Jej celem akcji zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Według statystyk corocznie szczególnie w okresie wakacji, kilka tysięcy dzieci ulega śmiertelnym wypadkom lub doznaje poważnych obrażeń. Starostwo Powiatowe w Zambrowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zambrowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zambrowie w dniu 9 lipca 2014 r. rozpoczęło promowanie bezpiecznych zachowań na terenie dwóch gmin powiatu zambrowskiego, tj. Gminy Zambrów i Gminy Szumowo. Przedstawiciele powyższych instytucji poprzez bezpośrednie spotkania z mieszkańcami gmin promowali profilaktykę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie wypadkom podczas prac polowych i w gospodarstwie rolnym. Czynna akcja podjęta przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie ma głównie na celu wzrost świadomości na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w gospodarstwie rolnym oraz wzmocnienie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu i uwrażliwienie już najmłodszych na aspekt bezpieczeństwa. W dniu 7 sierpnia 2014 r. odbędzie się kolejny etap akcji powiatowej "Bezpieczne wakacje". Przedstawiciele samorządu oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo spotkają się z mieszkańcami Gminy Rutki i Gminy Kołaki Kościelne, a podczas tych spotkań rozdaną zostanę również materiały promujące profilaktykę bezpieczeństwa.     

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_DSC0842.JPG
_DSC0856.JPG
_DSC0859.JPG
_DSC0863.JPG
_DSC0869.JPG
_DSC0876.JPG
_DSC0882.JPG
_DSC0892.JPG
_DSC0901.JPG
_DSC0905.JPG
_DSC0914.JPG
_DSC0918.JPG
_DSC0925.JPG
_DSC0927.JPG
_DSC0935.JPG
_DSC0940.JPG
_DSC0947.JPG
_DSC0958.JPG
_DSC0962.JPG

Zambrów, 13.08.2014 r.

Bezpłatny projekt "Równi na rynku pracy.

Młodzieżowe Centrum  Kariery OHP w Zambrowie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: "Równi na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lata zamieszkującej tereny wiejskie, nie pracującej, nie uczącej się i nie korzystającej z żadnych kursów bądź szkoleń.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja trwa do 15 września.
W ramach projektu planowane są m.in.

 • szkolenia zawodowe(w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące)
 • grupowe i indywidulane  porady zawodowe
 • kurs prawa jazdy kat. B ( ewentualnie uprawnienia do kierowania ciągnikiem)
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • indywidualne konsultacje psychologiczne
 • warsztaty komputerowe
 • kursy językowe
 • pośrednictwo pracy
 • trening umiejętności społecznych
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe
 • wsparcie opiekunów

W ramach projektu zapewniamy

 • udział w zajęciach wraz z wyżywieniem
 • dofinansowanie do kosztów na zakup biletów komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie NNW

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
Ul. Papieża Jana Pawła II 14
18-300 Zambrów
Tel 86 271 11 80

Udział w projekcie można zgłosić telefonicznie lub osobiście.

Zambrów, 31.07.2014 r.

Informacja o planowanym włączeniu syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2014 r.

Od wielu lat, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, środowiska kombatanckie wraz z władzami samorządowymi organizują uroczystości dla uczczenia tego szczególnego w historii Polski i Warszawy wydarzenia. W ten sposób przyczyniamy się do utrwalenia pamięci o Powstaniu Warszawskim, o bohaterskim zrywie Żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców Warszawy, o cenie zapłaconej przez ludzi i miasto za walkę o wolność i niepodległość.

Dla podkreślenia godziny "W" - rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 na jedną minutę zostaną włączone wszystkie syreny alarmowe na terenie miasta Zambrów.

Zambrów, 31.07.2014 r.

Oficjalne rozpoczęcie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Zambrowie

28 lipca 2014 r. oficjalne rozpoczęto prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją placówki Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

W uroczystości udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Pierunek, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Krajewski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, Radni Powiatu Zambrowskiego.

Dzięki inwestycji mieszkańcy Zambrowa i okolic będą mieli lepszy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Zambrowski szpital zyska nowy, wyposażony w trzy sale blok operacyjny oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt medyczny: aparat RTG z ramieniem C i artroskop. Ponadto w budynku znajdzie się nowa Izba Przyjęć, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia dla lekarzy, świetlica oraz sala szkoleniowa.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
_DSC0762.JPG
_DSC0765.JPG
_DSC0768.JPG
_DSC0771.JPG
_DSC0773.JPG
_DSC0779.JPG
_DSC0786.JPG
_DSC0808.JPG
_DSC0809.JPG
_DSC0823.JPG

Zambrów, 20.07.2014 r.

Budowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie

8 lipca Zarząd Województwa, pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego, zdecydował o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego budowy bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w budynku Szpitala Powiatowego w Zambrowie. Inwestycja ta znajdowała się na liście projektów kluczowych od kilku lat. Jej wartość to ponad 12,4 mln zł z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 8,8 mln zł.

Dzięki inwestycji mieszkańcy Zambrowa i okolic będą mieli lepszy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Szpital Powiatowy w Zambrowie zyska nowy, wyposażony w trzy sale blok operacyjny oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt medyczny: aparat RTG z ramieniem C i artroskop. W powstającym budynku znajdzie się nowa Izba Przyjęć, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia dla lekarzy, świetlica oraz sala szkoleniowa.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
_DSC0671.JPG
_DSC0676.JPG

Zambrów, 18.07.2014 r.

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu

 1. W dniu 17.07.2014 r. o godz. 10:00 w sali nr 18 w Starostwie Powiatowym
  w Zambrowie przy ulicy Fabrycznej 3, Komisja Przetargowa przeprowadziła drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czerwonym Borze gm. Zambrów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 46,39 m2 z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 6,93 m2 w budynku wielolokalowym nr 60 wraz z udziałem wynoszącym 5332/160910 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz w działce nr 58/10 o pow. 0,6924 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w  Zambrowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych KW Nr LM1Z/00023892/7.

 1. Do przetargu na przedmiotową nieruchomość zgłosił się jeden uczestnik, który został dopuszczony do udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 36 500,00 zł. W wyniku licytacji osiągnięto cenę w wysokości  36 870,00 zł.  
 3. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Joanna Paszkiewicz
  Na tym komisja zamknęła drugi przetarg ustny nieograniczony.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Zambrów, 17.07.2014 r.

Modernizacja drogi Głębocz Wielki - Rząśnik

Zakończyła się przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Głębocz Wielki-Rząśnik, do granicy województwa mazowieckiego. We wtorek 15.07.2014 r. Starosta Stanisław Krajewski i wójt Gminy Szumowo Zdzisław Lutostański, w obecności wykonawcy oraz przedstawiciela GDDKiA, odebrali inwestycję. Długość zmodernizowanej drogi wynosi 1,6 kilometra.

Inwestycja ta została wykonana we współpracy Powiatu Zambrowskiego z Gminą Szumowo. Kwota inwestycji wyniosła ponad milion złotych. Powiat na inwestycję przekazał około 524 tys. zł, natomiast Gmina Szumowo około 485 tys. zł.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_DSC0680.JPG
_DSC0693.JPG
_DSC0700.JPG
_DSC0703.JPG

Zambrów, 10.07.2014 r.

LIST OTWARTY DO ROLNIKÓW

Szanowni Rolnicy !

Nadchodzą żniwa. Za kilka dni podlascy rolnicy rozpoczną zbiory, zwieńczenie całorocznej pracy każdego rolnika. Będzie to czas ciężkiej pracy, często w spiekocie, kurzu i stresie wywołanym pogodą. Jednak każdy rolnik, obojętnie jaki będzie plon, powinien zadbać o to, aby żniwa przebiegły bezpiecznie dla niego i członków jego rodziny.

W roku 2013 odnotowano ponad 20 poważnych wypadków. Dwa z nich przyniosły śmierć poszkodowanym, a kilkanaście osób zostało inwalidami. Wśród poszkodowanych było dwoje dzieci. Najwięcej wypadków zdarzyło się podczas przewożenia pasażerów w miejscach niebezpiecznych takich jak: przyczepy załadowane i puste, błotniki, stopnie wejściowe, czy belki maszynowe ciągników, dyszle przyczep i pomosty kombajnów oraz  usuwania awarii tzw. zapchań, czy regulacji włączonych maszyn, szczególnie pras rolujących.
Aby uniknąć podobnych nieszczęść należy:

 1. doprowadzić kombajny, prasy i inne maszyny używane do prac żniwnych do dobrego stanu technicznego, by nie naprawiać ich podczas prac na polu,
 2. stosować osłony przekładni napędowych i innych części ruchomych maszyn,
 3. bezpiecznie przewozić osoby pracujące przy żniwach z i  na pole, na przykład samochodem osobowym lub rowerem,
 4. zapewnić dzieciom opiekę dorosłych w domu, aby nie towarzyszyły rodzicom
  w pracy na polu,
 5. zapewnić napoje chłodzące i nakrycia głowy wszystkim pracującym na słońcu,
 6. nie podejmować pracy po spożyciu alkoholu.

Apeluję by szczególną opieką otoczyć dzieci i młodzież do lat 15. Jeżeli ich pomoc jest niezbędna w Państwa gospodarstwie, to tylko przy takich pracach, które mogą wykonać za względu na swoje warunki fizyczne i psychiczne. Nie powinny one samodzielnie obsługiwać ciągników, kombajnu i innych maszyn rolniczych, dźwigać ciężarów i pracować na wysokości, np. przy załadunku i rozładunku słomy. Wszystkie podjęte działania zapobiegawcze pozwolą uniknąć wypadków przy pracach żniwnych.
W lipcu i sierpniu pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy odwiedzą, już po raz kolejny
w ciągu ostatnich lat  Państwa gospodarstwa. Proszę ich się nie obawiać, bo przychodzą do państwa jako doradcy mający za zadanie pomóc, doradzić i pokazać jak można poprawić bezpieczeństwo pracy w Państwa gospodarstwie. Jednocześnie zapraszamy do udziału w konkursie "Żniwa mogą być bezpieczne", którego regulamin zamieszczamy w zakładce.

Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku
Marek Aleksiejuk

Regulamin konkursu

"Żniwa mogą być bezpieczne"

 1. Organizatorami konkursu są:
  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.
 2. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.
 3. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na  terenie województwa podlaskiego prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe - płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).
 4. Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 25 sierpnia 2014 roku.
 5. Zasady udziału w konkursie:
  • Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2, tel. /0 85/-67-857-05, 67-857-07 i 660402349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna.
  • W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.
  • Ocenie będzie podlegać:
   • stan techniczny maszyn używanych do prac,
   • wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,
   • wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczkę, trójkąty ostrzegawcze itp.),
   • udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia,
   • przewóz osób z i na pole.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokołu, pracownicy OIP lub
OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach.

Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2014. Nagrody zostaną wręczone w czasie Wojewódzkiego Święta Plonów.

Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.

Zambrów, 10.07.2014 r.

Bezpieczne Wakacje 2014

Celem akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

Powiat zambrowski bierze czynny udział w zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami powiatu. W dniu 9 lipca 2014 r. w czasie konferencji prasowej Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski omówił cele i założenia akcji na terenie Powiatu Zambrowskiego. Po spotkaniu Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski we współpracy z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w osobach: sierżant sztabowy Albert Sienicki, starszy sierżant Agnieszka Predko oraz przedstawicielem Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie Antonim Gogolińskim wyjechali w teren, gdzie wręczali publikacje promujące bezpieczne zachowania podczas wykonywania prac rolniczych, wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz publikację Państwowej Inspekcji Pracy tj.: "Przygoda na wsi" i "Bądź bezpieczny w gospodarstwie".

W czasie spotkań z mieszkańcami gminy Zambrów i Szumowo omawiano zasady bezpieczeństwa podczas codziennych czynności, jak również podczas wykonywania prac oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Starostwo Powiatowe w Zambrowie dziękuje Państwowej Inspekcji Pracy za udostępnienie materiałów promujących zasady bezpieczeństwa.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_DSC0616.JPG
_DSC0620.JPG
_DSC0625.JPG
_DSC0629.JPG
_DSC0631.JPG
_DSC0634.JPG
_DSC0637.JPG
_DSC0640.JPG
_DSC0642.JPG
_DSC0650.JPG
_DSC0652.JPG
_DSC0657.JPG
_DSC0664.JPG

Zambrów, 08.07.2014 r.

VI EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH "POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza VI edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

 1. Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2014 R.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Karolina Witeska-Chmielewska, e-mail kwiteska@fdpa.org.pl tel. 784 013 951, Anna Czapla, e-mail a.czapla@fdpa.org.pl, tel. 531 829 506; tel. 22 864 03 90, fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Zambrów, 07.07.2014 r.

OR.272.7.2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

Starostwo Powiatowe w Zambrowie zaprasza do składania ofert na druk informatora Powiatu Zambrowskiego.

I. Parametry techniczne publikacji:
Format A4, 4+4 kolory CMYK, papier kredowy 150g, okładka miękka foliowana 170g, objętość publikacji 36 stron, oprawa zeszytowa szyta dwa razy drutem, opracowanie graficzne, skład.

II. Ofertę cenową (wg wzoru w załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia) uwzględniającą całość kosztów wykonania publikacji wraz z jej dostarczeniem do Starostwa Powiatowego w Zambrowie, należy składać na adres e-mail: informatyk@powiatzambrowski.com do dnia 10.07.2014 r.

W ofercie cenowej należy podać dwa warianty nakładu publikacji dla 3000 szt. oraz 5000 szt.

Publikacja będzie posiadała numer ISBN.

III. Termin wykonania zamówienia
Do 10.08.2014 r.

IV. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena

Załącznik:
- formularz ofertowy

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 25.06.2014 r.

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci,

ponawiam niezmienny apel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.

Wiele dzieci mieszkających na terenach wiejskich czas wolny od nauki spędzi w miejscu zamieszkania. My, dorośli, jesteśmy zobowiązani dbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo, zwracając ciągłą uwagę na konieczność prawidłowych zachowań, nie tylko dzieci, ale i wszystkich osób w otoczeniu pracy rolniczej, w pobliżu pracujących maszyn rolniczych, w miejscach wykonywania różnych czynności w gospodarstwie, w ruchu drogowym.

Spiętrzenie sezonowych prac zwiększa, niestety, ryzyko wypadków. Stosując się do "Zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym", zachowując rozwagę i troskę o swych najbliższych, ochronimy ich i siebie przed ryzykiem wypadków.
Drodzy Rodzice, bezpieczeństwo i zdrowie Waszych dzieci zależy m.in. od zapewnienia im właściwej opieki w czasie, gdy będą Państwo zaabsorbowani pracą w trudnym okresie żniw i zbioru płodów rolnych.

Szanowni Rolnicy, zanim zostanie uruchomiony ciągnik, samochód, maszyna czy jakikolwiek sprzęt rolniczy, konieczne jest upewnienie się, że nie ma w pobliżu dzieci, zwłaszcza najmłodszych.

W gospodarstwie rolnym nie można powierzać dzieciom zajęć ponad ich wiek i możliwości psychofizyczne, takich, które stwarzają zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Dzieci nie mogą obsługiwać maszyn i urządzeń rolniczych, kierować ciągnikami, przebywać na ładunkach podczas transportu, wykonywać oprysków, obsługiwać zwierząt gospodarskich, wchodzić na maszyny, sterty, do wykopów, silosów.
Drogie Dzieci, do Was apeluję o to, abyście nie zapominały, że Wasza zabawa musi być bezpieczna. Zawsze informujcie Rodziców, gdzie i jak chcecie się bawić.

Życzę Wam zdrowych, bezpiecznych i udanych wakacji, a Waszym Rodzicom Rolnikom - przede wszystkim sprzyjającej pogody, bezwypadkowej pracy i dobrych zbiorów.

PREZES KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Artur Brzóska

Zambrów, 25.06.2014 r.

Nr GK. 6833.1.2014

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 2 operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących uprzednio własność osób fizycznych oznaczonych działkami nr 146/1 i 148/1 położonych w obrębie Zagroby Zakrzewo gmina Zambrów przejętych z mocy prawa na rzecz Powiatu Zambrowskiego zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 15.05.2014 r. Nr AB.6740.2.1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W operatach szacunkowych należy określić wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 14 dni  od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 3 lipca 2014 r. do godz. 12:00 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem "oferta na sporządzenie operatów  szacunkowych dla nieruchomości położonych w Zagrobach Zakrzewo".

Z up. STAROSTY
mgr inż. Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru

Zambrów, 25.06.2014 r.

INFORMACJA

W związku z pismem znak: RI.6164.6.2014 Starostwa Powiatowego w Zambrowie, z dnia 19 maja 2014 r, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, dotyczącym planowanego przedsięwzięcia polegającego na sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Rutki, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w pismie znak: WPN.611.18.2014.AP z dnia 18 czercwa 2014 r., na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), informuje że, Starostwo może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obrębów ewidencyjnych:

Czochanie Góra, Dębniki, Dobrochy, Duchny Wieluny, Górskie Ponikły Stok,
Gronostaje Puszcza, Jaworki, Jawory Klepacze, Kalinówka Basie - poza obszarem Natura 2000, Kalinówka Bystry - poza obszarem Natura 2000, Kalinówka Wielobory - poza obszarem Natura 2000, Kałęczyn Walochy, Kołomyja, Kołomyjka, Konopki Leśne, Kossaki Ostatki, Mężenin, Mieczki, Modzele Górki, Nowy Tartak, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Olszewo Przyborowo, Pery Szlasy, Pęsy Lipno, Grądy Woniecko, Pruszki Wielkie - poza obszarem Natura 2000, Rutki Jatki, Rutki, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Szlasy Lipno, Szlasy Łopienite, Szlasy Mieszki, Śliwowo Łopienite, Świątki Wiercice, Walochy Mońki, Wybrany, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki.

Zambrów, 20.06.2014 r.

18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.
Oto istota wprowadzanych zmian:

 • Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
 • Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie - ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać  podpis elektroniczny lub bezpłatny "profil zaufany" czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
 • Zbiórki elektroniczne - np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
 • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
 • Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
 • Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały - te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

Zambrów, 18.06.2014 r.

Zapraszamy do Szepietowa - rolniczej stolicy Podlasia

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 28-29 czerwca 2014 roku na Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym.

Już po raz dwudziesty pierwszy na terenach Agroareny w Szepietowie odbędzie się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W tym roku zostanie wzbogacona o dodatkowe niezwykłe przedsięwzięcia. Po raz trzeci w Szepietowie zagości Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego zrzeszająca hodowców bydła mlecznego ze wszystkich zakątków Polski.

Wystawę w Szepietowie uświetni II Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, ukazująca bogatą różnorodność zwierząt tego gatunku. Króliki o najrozmaitszych odmianach barwnych oraz rozmiarach, od miniaturek po olbrzymy, urzekną każdego uczestnika wystawy.

Hodowcy i jednocześnie pasjonaci z dumą zaprezentują wyniki swojej pracy hodowlanej. Przygotowane do prezentacji zwierzęta będą walczyć o uzyskanie tytułu superczempiona, czempiona lub wiceczempiona Wystawy w swoich kategoriach. Członkowie komisji oceniających  określą wartość hodowlaną prezentowanych zwierząt. W jednym miejscu będzie można zobaczyć czołówkę krajowej hodowli bydła mlecznego i królików rasowych, jak również sukcesy hodowców bydła mięsnego, koni i owiec z regionu.

Zwiedzający podczas Wystawy będą mieli okazję zobaczyć wyniki pracy uczestników Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców organizowanej po raz pierwszy przez Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Tradycyjnie zobaczymy niezwykle widowiskowy konkurs Młodych Hodowców. Dzieci zaprezentują się z hodowlanymi "pupilami", a za wytrwałość i odwagę otrzymają nagrody.

28-29 czerwca 2014 r. tereny wystawowe PODR w Szepietowie staną się areną, na której zostanie rozegrana walka osiągnięć hodowlanych krajowych i podlaskich hodowców.

Do Szepietowa przyjadą znani producenci maszyn rolniczych, wyposażenia budynków inwentarskich, urządzeń udojowych, firmy paszowe, nawozowe, finansowe i doradcze oraz instytucje obsługujące rolnictwo. Nie zabraknie również firm dbających o postęp hodowlany z zakresu genetyki. Szepietowo przyciąga wielu krajowych i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu. Kontakty zawarte w czasie czerwcowych spotkań owocują wieloma przedsięwzięciami, które budują infrastrukturę podlaskiego rolnictwa.

Wystawie towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym, które są okazją do skorzystania z kompleksowego doradztwa z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, ekonomiki produkcji, ekologii i agroturystyki Ponadto na tegorocznej Wystawie zostanie przeprowadzony blok seminaryjny obejmujący swoją tematyką problematyczne aspekty hodowli bydła i trzody chlewnej.

Warto w ostatni weekend czerwca odwiedzić rolniczą stolicę Podlasia.

Załącznik:
- program wystawy

Zambrów, 18.06.2014 r.

UWAGA !
Zmiana terminu przyjmowania wniosków
w ramach modułu I pilotażowego programu
"Aktywny samorząd"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 • zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,

prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

Termin składania wniosków w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, nie ulega zmianie upływa 30 września 2014 r.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3, I piętro, pokój 133.

Zambrów, 18.06.2014 r.

KOLARSKIE MISTRZOSTWA GMINY SZUMOWO

22 czerwca 2014 r. w niedzielę odbędą się Kolarskie Mistrzostwa Gminy Szumowo. Biuro zawodów oraz Start i Meta usytuowane będą  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Zapisy zawodników odbywać się będą  w godz. 8:30 - 11:30.

Pierwszy wyścig szosowy rozegrany zostanie na dystansie 0,5 km. W ramach tego wyścigu zawodnicy będą startować w następujących konkurencjach:

 • dziewczęta  (wiek przedszkolny)
 • chłopcy  (wiek przedszkolny)

Drugi wyścig szosowy rozegrany zostanie na dystansie 1 km. W ramach tego wyścigu zawodnicy będą startować w następujących konkurencjach:

 • dziewczęta   klasa I, II i III szkoły podstawowej
 • chłopcy  klasa I, II i III szkoły podstawowej   

Trzeci wyścig  szosowy  rozegrany zostanie na dystansie 10 km (Szumowo - Radwany Zaorze - Zaręby Jartuzy - Szumowo). W ramach tego wyścigu zawodnicy będą startować w następujących konkurencjach:

 • dziewczęta klasa IV, V , VI szkoły podstawowej
 • chłopcy klasa IV, V , VI szkoły podstawowej
 • dziewczęta klasa I, II, III gimnazjum                       
 • chłopcy klasa I, II, III gimnazjum
 • kobiety
 • mężczyźni
 • mężczyźni (dystans 20 km - dwie pętle)
    

Czwarty wyścig przełajowy rozegrany zostanie w ramach cyklu imprez Legia MTB Maraton 2014. Wyznaczone będą  trasy przebiegające przez tereny kompleksów leśnych wokół miejscowości Szumowo. Najdłuższa trasa - główny maraton "Giga" - wyniesie około 60 - 80 km, zaś dwie krótsze - wyścigi mini i mega - odpowiednio 15 - 20 km i 40 - 50 km. Szczegółowe informacje  do pobrania na stronie internetowej http://www.legia-mtbmaraton.pl

We wszystkich wyścigach obowiązkowe jest posiadanie kasku rowerowego.

Mieszańcy gminy Szumowo oraz wszyscy mieszańcy powiatu Zambrowskiego startują bezpłatnie we wszystkich wyścigach odbywających się  w dniu 22 czerwca 2014 r. Przy rejestracji należy poinformować organizatorów o tym, że jest się mieszkańcem gminy Szumowo lub powiatu Zambrowskiego.

Impreza odbywająca się w Szumowie jest finansowana ze środków własnych organizatora, gminy

Zambrów, 13.06.2014 r.

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Na mocy uchwały podjętej przez Sejm RP w 2006 roku 30 maja został ustanowiony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Jest to dobra okazja, aby szeroko mówić o dzieciach pozbawionych ciepła rodzinnego domu i warunków do normalnego funkcjonowania oraz o ludziach gotowych przyjąć je pod swój dach.

Integracja rodzin zastępczych oraz propagowanie rodzicielstwa zastępczego jest ważnym elementem życia społecznego, który zasługuje na większą uwagę ze względu na pełnione funkcje, zadania i niejednokrotnie stawianie naprzeciw licznych trudności. W związku z tym już po raz kolejny zorganizowany jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, pozwalający na zawiązanie silniejszych relacji pomiędzy osobami sprawującymi rodzicielską pieczę zastępczą, a wychowankami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, które jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim pod Patronatem Starosty Zambrowskiego Stanisława Krajewskiego w dniu 7 czerwca 2014 r. zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączone z Dniem Dziecka.  Obchody tego dnia miały na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego. Nie było to pierwsze tego typu spotkanie rodzin zastępczych, ale z całą pewnością nie ostatnie.

Spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Zaproszone dzieci obejrzały film pt. "Czarnoksiężnik z Oz - powrót Dorotki". Rodzice zastępczy zaś mieli możliwość nie tylko spróbować specjałów kawiarenki w Miejskim Ośrodku Kultury ale również porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, udzielić rad dotyczących wychowywania dzieci, nawiązać nowe więzi, znajomości, relacje, zintegrować się ze sobą.

W tym dniu odbyło się również oficjalne przywitanie  nowych rodzin  zastępczych, które ukończyły szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i uzyskały kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Zaświadczenia i kwalifikacje wręczył Pań Wicestarosta Stanisław Rykaczewski.

Wszyscy goście bardzo dobrze się bawili i cieszyli się z możliwości spotkania się w większym gronie.

Dziękujemy
Starosta Zambrowski
i pracownicy PCPR w Zambrowie

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

IMG_0121.JPG
IMG_0127.JPG
IMG_0133.jpg
IMG_0136.JPG
IMG_0137.JPG
IMG_0144.JPG

Zambrów, 13.06.2014 r.

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, na którym jest posadowiony. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa,  położona jest w obrębie Czerwony Bór gm. Zambrów.

Lokal mieszkalny  znajdujący się w budynku Nr 60 posadowionym na działce oznaczonej nr 58/10 o pow. 0,6924 ha

Lp. Nr lokalu Powierzchnia użytkowa w m2 Powierzchnia pomieszczenia przynależnego Udział w częściach wspólnych budynku i w działce Księga wieczysta w nieruchomości wspólnej Cena wywoławcza
1 2 3 4 5 6 7
1 3 46,39 6,93 5332/160910 LM1Z/00023892/7   36 500,00 zł
Opis lokalu Położenie lokalu
8 9
2 pokoje, kuchnia, łazienka parter
 1. Przedmiotowy samodzielny lokal mieszkalny wchodzi w skład nieruchomości posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie LM1Z/00023892/7.
 2. Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 9/III/02 z dnia 19.12.2002 r. Rady Gminy w Zambrowie, przedmiotowa nieruchomość jest objęta terenem obiektów więziennictwa. Teren faktycznie jest zabudowany blokami mieszkalnymi po zlikwidowanej Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze,
 3. Koszt dostawy wody, co, centralnej ciepłej wody i odbiór ścieków określany jest przez dostawców i kształtuje się następująco wg cen  netto obowiązujących na dzień wywieszenia ogłoszenia, tj.: woda zimna 2,66 zł/m3, ścieki - 4,14 zł/m3, podgrzanie 1 m3 wody - 16,81 zł/m3, centralne ogrzewanie - 4,62 zł/m2, konserwacja anten - 6 zł od lokalu. Podatek od nieruchomości ponosi właściciel zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Gminy Zambrów.
 4. Zarząd nieruchomością wspólną, zgodnie z Uchwałą nr 1/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 60 w Czerwonym Borze sprawowany jest przez właścicieli lub osoby fizyczne spoza ich grona wybrane na zebraniu w trybie art. 20 ustawy o własności lokali. Zaliczki z tytułu zarządu nieruchomością wspólną należy wnosić zgodnie z uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej nr 60 na rzecz tej Wspólnoty.
 5. Wadium  dla lokalu nr 3 wynosi: 2 000 zł, które należy wpłacić w gotówce do dnia 14 lipca 2014 r. włącznie na konto: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 54 8775 0009 0010 0100 7807 0008. Na poleceniu przelewu proszę wpisać: wpłata wadium za lokal nr 3 w Czerwonym Borze. Za dzień uiszczenia wadium liczy się dzień zaksięgowania kwoty  na podanym koncie.
 6. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. dla lokalu nr 3  - 370 zł. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej
 7. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2014 r. o godz. 1000 w sali nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ulicy Fabrycznej nr 3, 18-300 Zambrów.

Zasady przeprowadzenia niniejszego przetargu regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Lokal wymieniony w niniejszym ogłoszeniu można oglądać w dni robocze w godz. 800-1500 po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się pod numerem tel. (86 215 35 95, z Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Czarnem ul. Pomorska 1 Oddział Czerwony Bór 23 18-400 Łomża

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 10.06.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 18 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013;
  2. absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2013;
  3. współfinansowania projektu "Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie" realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie spółka z o.o.;
  4. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2014;
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2014 - 2019;
  6. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Zambrów;
  7. wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski;
  8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  9. zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego;
  10. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Zambrowskiego.
 7. Sytuacja w rolnictwie i działalność spółek wodnych w 2013 r.
 8. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2013.
 9. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2014 r.
 10. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. za 2013 r.
 11. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 w roku 2013.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Zambrowskiego.
 14. Informacja na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zambrowski.
 15. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2013 r.
 16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Zambrów, 26.05.2014 r.

KOMUNIKAT

PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA O SZKODLIWOŚCI, IDENTYFIKACJI I METODACH ZWALCZANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną zachwaszczającą teren, a włoski obecne na liściach i łodygach tej rośliny wydzielają substancję parzącą. Parzące działanie wydzielanego przez roślinę związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany, długo nie znikające blizny, zapalenie spojówek. Na szczególne niebezpieczeństwo narażeni są alergicy i dzieci.

Barszcz Sosnowskiego to roślina dwuletnia, w pierwszym roku wytwarza rozetę, w drugim roku pędy nasienne i po wydaniu nasion zamiera. Zdarza się jednak, że z niektórych rozet nie wyrastają pędy, rośliny wytwarzają owoce później niż w II roku wegetacji, stając się roślinami wieloletnimi.

Siewki barszczu Sosnowskiego mają wydłużone liścienie, pierwsze liście początkowo okrągłe, w miarę wzrostu stają się trójkątne. Do końca wegetacji tworzą rozetę o liściach osiągających 15-35 cm wysokości. Z rozety tej wiosną (koniec mają lub początek czerwca) wybija się łodyga. Liście wyrastające z rozety osiągają długość nawet do 200 cm. Łodyga oraz wszystkie liście na dolnej stronie są delikatnie owłosione. Korzeń palowy w górnej części rozgałęziony wyrasta na głębokość nawet do 200 cm. Kwiatostany tworzą baldachy złożone z baldaszków. Największy baldach ma położenie centralne i posiada średnicę 30-70 cm. Nasiona zaczynają dojrzewać w II połowie lipca, po ich wydaniu roślina obumiera.

Najprostszą metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego jest niszczenie mechaniczne. Najskuteczniejsze jest niszczenie roślin jednorocznych jesienią ponieważ w tym okresie łatwo jest rozpoznać tę roślinę po silnych, dorodnych rozetach. Niszczenie roślin może polegać na ręcznym (dłonie w rękawicach) usuwaniu przy pomocy motyk lub sprzętu specjalistycznego.

Niszczenie mechaniczne można prowadzić również w II roku wegetacji, gdy wyrastają pędy. Zabiegi te należy wykonać przed owocowaniem (najlepiej tuż przed lub w trakcie kwitnienia). Najbardziej powszechną i skuteczną metodą jest wykaszanie (2-4 zabiegi w ciągu sezonu).

Częste koszenie powoduje "zmęczenie" roślin i ich eliminację.
Możliwa jest również walka chemiczna przy użyciu środków nieselektywnych, przeznaczonych do zwalczania zbędnej roślinności - zgodnie z etykietą instrukcją stosowania tych środków. Zabiegi opryskiwania wykonać można w trzech terminach:

 • wiosną (do połowy maja) na siewki (do fazy rozety)
 • wczesnym latem, od czerwca, w okresie wytwarzania pędów kwiatowych, do początku kwitnienia
 • późnym latem do jesieni, gdy rośliny osiągną fazę dobrze rozwiniętej rozety (przy wysokości roślin 15-35 cm);
 • późnym latem do jesieni na osobniki wieloletnie, ( gdy rośliny zaczynają gromadzić substancje pokarmowe w korzeniach).

Osoby, które biorą udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywana pracę musza być poinformowane o szkodliwości tej rośliny i wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.

Barszcz Sosnowskiego nie jest uznany za organizm szkodliwy podlegający obowiązkowi zwalczania. O zakresie i metodzie zwalczania tej rośliny decyduje posiadacz działki, na której występuje ognisko barszczu Sosnowskiego.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Białymstoku
mgr inż. Czesław Węgrzyniak

Zambrów, 20.05.2014 r.

GK.661.21.2014

                   ZAWIADOMIENIE  STAROSTY  ZAMBROWSKIEGO

Zgodnie z art.24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia  17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 193 poz.1287 z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatów ewidencji gruntów obrębów: Kalinowo, Krajewo Budziły, Łętownica, Ostrożne,  Paproć Duża,  Paproć Mała, Pęchratka Polska,  Rynołty, Srebrna, Srebrny Borek, Żabikowo, gmina Szumowo woj.podlaskie.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art.20 ust.1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 193 poz.1287 z późn.zm.) oraz przepisów  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38 poz.454 z późn.zm.). Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatów ewidencyjnych upoważnione zostało Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych "TERRA" Stanisław Sawicki 18-500 Kolno ul.11 Listopada 13.

Wykonawca prac ustalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia    2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) dokona ustalenia i pomiaru granic, których dokładność nie spełnia wymogów obowiązujących standardów, zaktualizuje istniejącą bazę budynków w zakresie budynków nowopowstałych i usunięcia nieistniejących, dokona aktualizacji użytków gruntowych i uzupełniającej klasyfikacji gruntów  oraz dostosuje dane ewidencyjne do obowiązujących przepisów.

W związku z tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia  17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 193 poz.1287 z późn.zm.) osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt, teren posesji i do obiektów budowlanych oraz dokonania niezbędnych czynności określonych wyżej wymienionymi przepisami.

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 19.05.2014 r.

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowe podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu

 1. W dniu 16.05.2014 r. o godz. 10:00 w sali nr 18 w Starostwie Powiatowym
  w Zambrowie przy ulicy Fabrycznej 3, Komisja Przetargowa przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czerwonym Borze gm. Zambrów. Przedmiotem przetargu była nieruchomość lokalowa -   lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 27,64 m2 w budynku wielolokalowym nr 64 wraz z udziałem wynoszącym 3240/169694 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz
  w działce nr 58/24 o pow. 0,7939 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w  Zambrowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych KW Nr LM1Z/00023880/0.
 2. Do przetargu na przedmiotową nieruchomość zgłosił się jeden uczestnik, którzy został dopuszczony do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 27 168,00 zł. W wyniku licytacji osiągnięto cenę w wysokości  27 450,00 zł.  
 4. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został  Pan Zenon Tyborowski

Na tym komisja zamknęła przetarg ustny nieograniczony.

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 15.05.2014 r.

Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii

12 maja 2014 roku, Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski oraz Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski uczestniczyli w przekazaniu nowych pomieszczeń dla Poradni Rehabilitacyjnej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele gminy Zambrów, miasta Zambrów i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poradnia posiada urządzenia do krioterapii, hydroterapii, masaży kończyn dolnych oraz górnych, fango służące do robienia okładów leczniczych, rowery treningowe, materace. We wszystkich pomieszczeniach poradni zmodernizowano wentylację, została również zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_DSC0501.JPG
_DSC0502.JPG
_DSC0504.JPG
_DSC0507.JPG
_DSC0513.JPG

Zambrów, 13.05.2014 r.

Nr GK. 6853.3.2014

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny ograniczonego prawa rzeczowego- służebności  przesyłu na działce nr 1744/56 położonej w Zambrowie stanowiącej własność Powiatu Zambrowskiego. W operacie szacunkowym należy określić wartość służebności przesyłu do ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu jej ustanowienia. Mapa służebności przesyłu zostanie dołączona do umowy (długość sieci ciepłowniczej około 40 m). Termin wykonania operatu 14 dni  od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 20 maja 2014 r. do godz. 12:00 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem "oferta na sporządzenie operatu szacunkowego -wycena służebności w działce nr 1744/56 położonej w Zambrowie".

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 12.05.2014 r.

Bezpłatne szkolenia AutoCAD i SolidWorks dla mieszkańców województwa
podlaskiego

Projekt skierowany jest do 44 osób zatrudnionych w sektorze MMŚP, w tym:

 • 4 osób samozatrudnionych
 • 9 osób zatrudnionych  w mikroprzedsiębiorstwach
 • 14 osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach
 • 17 osób zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach
  W tym:
  • 12 osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej
   ponadgimnazjalne)
  • 10 osób powyżej 50. roku życia

Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem:

 • 13 mikroprzedsiębiorstw
 • 10 małych przedsiębiorstw
 • 12 średnich przedsiębiorstw

W ramach projektu zapewniamy wsparcie w postaci:

 1. Szkoleń obowiązkowych:
  • Szkolenie z zakresu technik informatycznych -30 h 2.
   Szkoleń do wyboru:
   • Szkolenie z zakresu AutoCAD - 90 h
   • Szkolenie z zakresu SolidWorks - 90 h

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie ICT oraz projektowania w programie
  AutoCAD lub SolidWorks,
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych,
 • certyfikowane materiały szkoleniowe,
 • możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych
 • certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,
 • ciepły posiłek oraz  przerwy kawowe w trakcie szkoleń.
  Biuro projektu:
  T-Matic Grupa Computer Plus
  Białystok,  ul. Malmeda 1
  tel. 85 74 89  140/155

Zambrów, 07.05.2014 r.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 r. na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych"  wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1536 z późn. zm.) dotację przyznano:

 1. Nazwa oferenta: Klub Kolarski "Legia 1928".
 2. Nazwa zadania publicznego: "Legia MTB Maraton".
 3. Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 000,00 zł.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Zambrów, 06.05.2014 r.

Zabiegi agrolotnicze w Nadleśnictwie Łomża

Nadleśnictwo Łomża informuje, że w dniach od 8.05.2014 do 31.05.2014 r. zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ratowniczy nad lasem:

w okolicy miejscowości Gostkowo i Leśniewo w Gminie Szulborze Wielkie,
w okolicy Żabikowa, Srebrnej, Wyszomierza Wielkiego w Gminie Szumowo.

W kompleksie leśnym stwierdzono zagrożenie od szkodników owadzich żerujących w drzewostanach liściastych.

Środkiem, który zostanie użyty w walce z szkodnikami jest FORAY 76 B. Jest to preparat o charakterze biologicznym, NIESZKODLIWY DLA LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN.

TYMCZASOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU od 8 maja 2014 do 31 maja 2014 r.:

 1. w Gminie Szulborze Wielkie w kompleksie leśnym (oddział leśny 16 i 17),
 2. w Gminie Szumowo w kompleksie leśnym Żabikowo (oddziały 92,93,94,95,96),
 3. w Gminie Szumowo w kompleksie leśnym Srebrna (oddziały od 125 do 133).

UZASADNIENIE

Zabieg jest konieczny z uwagi na poważne zagrożenie drzewostanów liściastych ze strony gąsienic rodziny miernikowcowatych. (Ustawa o lasach Art. 10 ust. 1 pkt 1) Zagrożenie stwierdzone zostało na podstawie wyników monitoringu prowadzonego przez pracowników Nadleśnictwa Łomża, Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Podstawa prawna wprowadzenia tymczasowego zakazu do lasu: Ustawa o lasach Art. 26 ust. 3 pkt 3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Kiełczewski (tel. 862164398, marcin.kielczewski@bialystok.lasy.gov.pl) PROSZĘ O ROZPROPAGOWANIE POWYŻSZEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY

Załączniki:
- mapa lokalizacyjna

Zambrów, 06.05.2014 r.

Projekt zarządzenia - rozbiórka tam bobrowych

W załączniku przekazuję projekt zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber). Z projektem zarządzenia można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/category/31 Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu zarządzenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 20 maja 2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23; 15-554 Białystok, lub na nr fax. (85) 7406982, lub na adres email biuro.bialystok@rdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Załączniki:
- projekt zarządzenia

Zambrów, 29.04.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu
Powiatu Zambrowskiego gminnym spółkom wodnym funkcjonującym
 na terenie powiatu zambrowskiego.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza nabór w terminie do 9 maja 2014r. wniosków
o udzielenie dotacji celowej gminnym spółkom wodnym  funkcjonującym na terenie powiatu zambrowskiego.

Wnioski winny spełniać wymogi uchwały Nr XII/65/12 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Wnioski złożone przez spółki przed dniem niniejszego ogłoszenia będą traktowane jako złożone w powyższym terminie.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Zambrów, 21.04.2014 r.

Powiatowe obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej

16 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie odbyły się Powiatowe obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. W uroczystości udział wzięli: Senator RP Bohdan Paszkowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, kierownicy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu zambrowskiego, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół prowadzonych przez powiat zambrowski. Podczas uroczystości zaproszeni goście oraz delegacje oddali hołd zamordowanym oficerom w Katyniu poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod debami pamięci oraz uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku skłdając kwiaty pod tablicą upamiętniającą katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
_DSC0379.JPG
_DSC0382.JPG
_DSC0385.JPG
_DSC0387.JPG
_DSC0388.JPG
_DSC0391.JPG
_DSC0394.JPG
_DSC0396.JPG
_DSC0407.JPG
_DSC0413.JPG
_DSC0420.JPG
_DSC0421.JPG
_DSC0425.JPG
_DSC0426.JPG
_DSC0428.JPG
_DSC0440.JPG
_DSC0448.JPG
_DSC0454.JPG
_DSC0455.JPG
_DSC0459.JPG
_DSC0471.JPG
_DSC0476.JPG
_DSC0478.JPG
_DSC0480.JPG
_DSC0481.JPG

Zambrów, 19.04.2014 r.

"Radośnie Panu hymn śpiewamy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiamy, Alleluja."

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy,
radości, szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń.
Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie
w nas wszystkich źródłem wiary, nadziei i miłości.
Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady
Powiatu Zambrowskiego

Józef Dąbrowski

Starosta Zambrowski

Stanisław Krajewski

Zambrów, 17.04.2014 r.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpił w Zambrowie

W sobotę, 5 kwietnia 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Artyści przybyli do Zambrowa na zaproszenie proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie ks. prał. Jerzego Samsela. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawował Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski. Zaproszeni goście mogli oglądać występ prawie 100 artystów zespołu - solistów, wokalistów, chór męski, balet, orkiestra koncertowa i orkiestra symfoniczna składającą się z muzyków symfonicznych, rozrywkowych oraz kameralistów. Program koncertu składał się z dwóch części: historycznej i rozrywkowej.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
IMG_3039.JPG
IMG_3042.JPG
IMG_3045.JPG
IMG_3057.JPG
IMG_3058.JPG
IMG_3061.JPG
IMG_3065.JPG
IMG_3078.JPG
IMG_3095.JPG

Zambrów, 16.04.2014 r.

Wiosenne Szepietowo

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza 26 i 27 kwietnia do Szepietowa na Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie.

Targi Ogrodnicze

Drodzy pasjonaci ogrodów, podczas tegorocznych targów wystawcy zaoferują Wam szeroki wybór drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych, kwiatów rabatowych i balkonowych, ziół, nasion i rozsad warzyw. Nie zabraknie małej architektury, sprzętu i mebli ogrodowych, nawozów i środków ochrony roślin. Tradycyjnie będziecie mogli zakupić literaturę fachową i produkty regionalne - swojskie chleby, wędliny, sery korycińskie, sękacze.

Targi Pszczelarskie

Już po raz szósty do Szepietowa przyjadą pszczelarze i firmy oferujące bogaty wybór miodów i sprzętu pasiecznego. W pasiece Ośrodka uzyskacie fachowe porady z zakresu pszczelarstwa. Zachęcamy również do obejrzenia wystawy sprzętu pasiecznego i kolekcji roślin miododajnych oraz wzięcia udziału w wykładzie Katarzyny Nazar-Koralewskiej z Dolnośląskiego Centrum Mikroorganizmów na temat: "Roli probiotyków - ApiBioFarmy i ApiFarmy w gospodarstwie pasiecznym".

Konkursy i zabawy

Nie zapomnijcie zajrzeć do namiotu PODR. Zdobądźcie nagrodę podczas konkursu rozpoznawania roślin ozdobnych. Pucharem dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nagrodzimy właścicieli najatrakcyjniejszych stoisk, wytwórców najlepszego produktu pszczelarskiego i wystawców z najbogatszą ofertą. Tradycyjnie wybierzemy również Hit Targów. Czas umilać nam będą występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych z powiatu wysokomazowieckiego.

Edukacja i porady

Targi ogrodnicze to nie tylko okazja do zakupów. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zadbał o elementy edukacyjne. Czekają na Was interesujące seminaria i pokazy - będziecie mogli dowiedzieć się jak z pomysłem urządzić ogród i obejrzeć pokaz tłoczenia oraz estryfikacji oleju rzepakowego. W namiocie PODR i na stanowiskach innych instytucji oraz organizacji działających na rzecz rolnictwa będą na Was czekać doradcy, którzy udzielą wszystkim zainteresowanym porad z zakresu m.in. produkcji rolniczej i ogrodniczej.

Zambrów, 16.04.2014 r.

V Powiatowy Konkurs Katyński

11 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. W V Powiatowym Konkursie Katyńskim rywalizowało 29 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Konkurs odbył się pod patronatem IPN w Białymstoku oraz Starosty Zambrowskiego.

Uczniowie podczas konkursu mieli do rozwiązania test z pytaniami zamkniętymi, jak i otwartymi.

Laureatami konkursu zostali:

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Piotr Tekliński SP5, Zambrów
II miejsce - Paweł Kozłowski, SP5 Zambrów
III miejsce - Natalia Soczyńska, SP5 Zambrów

W kategorii gimnazjów:
I miejsce - Przemysław Mościcki, MG1 Zambrów
II miejsce - Karol Zakrzewski, MG1 Zambrów
III miejsce - Paweł Strenkowski, gimnazjum ZSO Zambrów

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Adam Kłosek, ZSA Zambrów
II miejsce -Magdalena Brulińska, ZSA Zambrów
III miejsce -Anna Zambrzycka, ZS1 Zambrów


Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas uroczystości obchodów patrona w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. Laureaci otrzymali nagrody z rąk Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Dąbrowskiego, Wicestarosty Zambrowskiego Stanisława Rykaczewskiego oraz przewodniczącego komisji konkursowej Łukasz Lubicz-Łapiński.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

P080464.JPG
swieto_szkoly_10.JPG
swieto_szkoly_14.JPG
swieto_szkoly_17.JPG
swieto_szkoly_8.JPG

Zambrów, 08.04.2014 r.

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynków i gruncie, na którym są posadowione. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa,  położona jest w obrębie Czerwony Bór gm. Zambrów.

Lokal mieszkalny  znajdujący się w budynku Nr 64 posadowionym na działce oznaczonej nr 58/24 o pow. 0,7939 ha

Lp. Nr lokalu Powierzchnia użytkowa w m2 Powierzchnia pomieszczenia przynależnego Udział w częściach wspólnych budynku i w działce Księga wieczysta w nieruchomości wspólnej Cena wywoławcza
1 2 3 4 5 6 7
1 2 27,64 4,76 3240/169694 LM1Z/00023880/0   27 168,00 zł
Opis lokalu Położenie lokalu
8 9
1 pokój, kuchnia, łazienka parter

Lokal mieszkalny  znajdujący się w budynku Nr 60 posadowionym na działce oznaczonej nr 58/10 o pow. 0,6924 ha

Lp. Nr lokalu Powierzchnia użytkowa w m2 Powierzchnia pomieszczenia przynależnego Udział w częściach wspólnych budynku i w działce Księga wieczysta w nieruchomości wspólnej Cena wywoławcza
1 2 3 4 5 6 7
1 3 46,39 6,93 5332/160910 LM1Z/00023892/7    42 834,00 zł
Opis lokalu Położenie lokalu
8 9
2 pokoje, kuchnia, łazienka parter
 1. Przedmiotowe samodzielne lokale mieszkalne wchodzą w skład nieruchomości posiadających urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW Nr LM1Z/00023880/0  i LM1Z/00023892/7.
 2. Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 9/III/02 z dnia 19.12.2002 r. Rady Gminy w Zambrowie, przedmiotowa nieruchomość jest objęta terenem obiektów więziennictwa. Teren faktycznie jest zabudowany blokami mieszkalnymi po zlikwidowanej Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze,
 3. Koszt dostawy wody, co, centralnej ciepłej wody i odbiór ścieków określany jest przez dostawców i kształtuje się następująco wg cen  obowiązujących na dzień wywieszenia ogłoszenia, tj.: woda zimna 3,51 zł/m3, ścieki - 5,46 zł/m3, podgrzanie 1 m3 wody - 24,03 zł/m3, centralne ogrzewanie - 6,41 zł/m2, konserwacja anten - 6 zł od lokalu.  Podatek od nieruchomości ponosi właściciel zgodnie z stawkami określonymi w uchwale Rady Gminy Zambrów.
 4. Zarząd zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa wchodzącym w skład Wspólnot Mieszkaniowych Nr 64 i 60 sprawuje Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Czarnem ul. Pomorska 1 77-330 Czarne Oddział Czerwony Bór 23 18-400 Łomża jako następca prawny Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BIELIK z siedzibą w Czerwonym Borze, z którą Starosta Zambrowski zawarł umowę o zarządzanie nieruchomościami Nr GK.6845.1.3.3.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
 5. Wadium  dla lokalu nr 2 wynosi 1 500 zł, dla lokalu nr 3 wynosi 2 500 zł należy wpłacić
  w gotówce do dnia 12 maja 2014 r. włącznie na konto: Starostwo Powiatowe
  w Zambrowie, Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 54 8775 0009 0010 0100 7807 0008. Za dzień uiszczenia wadium liczy się dzień zaksięgowania kwoty  na podanym koncie. Na poleceniu przelewu proszę wpisać: wpłata wadium za lokal nr  ... lub za lokale nr ..
 6. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. dla lokalu nr 2 - 280 zł,  dla lokalu nr 3  - 430 zł. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej
 7. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2014 r. o godz. 10:00 w sali nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ulicy Fabrycznej nr 3, 18-300 Zambrów.

Zasady przeprowadzenia niniejszego przetargu regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) Lokale wymienione w niniejszym ogłoszeniu można oglądać w dni robocze w godz. 800-1500 po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się pod numerem tel. (86 215 35 95), z Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
w Czarnem ul. Pomorska 1 Oddział Czerwony Bór 23 18-400 Łomża

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Zambrów, 08.04.2014 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w projekcie systemowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Zarządzanie kompetencjami w MSP" i skorzystania ze wsparcia oferowanego w formie analiz, doradztwa i szkoleń.

Projekt jest kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całego kraju, które nie są w trakcie wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w przypadku małych firm jest dysponowanie potencjałem do wdrożenia działań z zakresu zarządzania kompetencjami, a w przypadku średnich przedsiębiorstw ograniczone zasoby organizacyjno-finansowe, stanowiące barierę do ich dalszego rozwoju.

Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami, w ramach której prowadzone są działania analityczne, szkoleniowe i doradcze jest realizowana na zlecenie PARP przez wykonawcę - PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k. Wykonawca przeprowadzi w 300 zakwalifikowanych do usługi przedsiębiorstwach, analizę potencjału do zarządzania przez kompetencje, przygotuje mapy kompetencji i Plany Rozwoju Kompetencji. Następnie w 100 firmach, wyłonionych z 300 przedsiębiorstw, zrealizuje działania szkoleniowe i doradcze, kierowane do właścicieli przedsiębiorstw, kadry menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za HR, oraz pracowników o kluczowych dla firmy kompetencjach.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi i warunków uczestnictwa znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kompetencjemsp.parp.gov.pl

W bezpośrednim kontakcie będą z Państwem pracownicy Biura usługi ze strony wykonawcy, tel.: 537 023 456, e-mail: kompetencjemsp@parp.gov.pl

Wyrażam nadzieję, że udział usłudze spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do wdrożenia zarządzania kompetencjami w Państwa przedsiębiorstwie.

W przypadku pytań dotyczących projektu lub realizacji usługi szkoleniowo - doradczej proszę uprzejmie o kontakt z koordynatorem usługi ze strony PARP: e-mail: anna_dziolak@parp.gov.pl, tel.: (22) 432 85 54.

Z poważaniem
Anna Świebocka-Nerkowska
Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Zambrów, 03.04.2014 r.

Nr GK.684.1.1.2014

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Zarząd Powiatu w Zambrowie zaprasza biegłych rzeczoznawców z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty na sporządzenie operatu wyceny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna siedziba Warszawa

W operacie szacunkowym należy określić wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej oraz  nakładów znajdujących się na tej nieruchomości w postaci jezdni asfaltowej. Ponadto należy określić wartość rynkową  prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 69/2 o powierzchni 1,2614 ha, położonej w obrębie Czerwony Bór gm. Zambrów. Powyższe wartości niezbędne są do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nakładów i prawo użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Powiatu Zambrowskiego w trybie przepisów art.39 ust.3 ustawy z dnia 8 września   2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 10.04.2014 r. do godz. 10:00 w pok. 125 Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, w kopertach zatytułowanych "Oferta na wycenę działki 69/2, położonej w Czerwonym Borze"

 1. W ofercie należy podać cenę (brutto) i termin wykonania pracy. Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia można otrzymać w pokoju 15, tel. 86-271-32-96 wew.37
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2014 r. o godz. 11:00
 3. Jedynym kryterium wyboru jest zaoferowana cena. Oferent zostanie powiadomiony o wyborze najkorzystniejszej oferty, a następnie zostanie zawarta umowa na wykonanie ww. pracy.

Termin realizacji nie może przekraczać 14 dni od daty zawarcia umowy.

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 27.03.2014 r.

40lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zambrowie

20 marca 2014 r. w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, odbyła się konferencja "Zagubione dziecko w świecie emocji i stresu", połączona z obchodami 40lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W uroczystości wzięli między innymi udział: Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Krajewski, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, Sekretarz Gminy Szumowo Robert Maciej Rosiak, byli dyrektorzy i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedstawiciele kuratorium, dyrektorzy przedszkoli oraz szkół z terenu powiatu zambrowskiego oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.

Podczas konferencji rozstrzygnięty został konkurs plastyczny i fotograficzny zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Konkurs Plastyczny:

kategoria przedszkola:
I miejsce - Gabriela Kulesza, MP1 w Zambrowie
II miejsce - Maja Choińska, ZS w Kołakach Kościelnych
III miejsce - Dominik Komór, Gminne Przedszkole w Szumowie

kategoria szkoła podstawowa kl. I - III:
I miejsce - Kinga Kulesza, SP5 w Zambrowie
II miejsce - Julia Lubiejewska, SP5 w Zambrowie
III miejsce - Kacper Podedworny, SP Pęchratka Polska

kategoria szkoła podstawowa kl. IV-VI:
I miejsce - Marzena Dzierka, SP Paproć Duża
II miejsce - Patrycja Kulesza, SP Paproć Duża
Wyróżnienie: uczniowie kl. Id SP nr 4 w Zambrowie

Konkurs fotograficzny:
I miejsce - Aleksandra Chajęcka, ZSA w Zambrowie
II miejsce - Magdalena Dąbkowska, MG I w Zambrowie

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_DSC0219.JPG
_DSC0224.JPG
_DSC0227.JPG
_DSC0241.JPG
_DSC0246.JPG
_DSC0264.JPG
_DSC0285.JPG
_DSC0312.JPG
_DSC0315.JPG
_DSC0319.JPG

Zambrów, 20.03.2014 r.

Bezpłatne seminaria: "Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych"

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza na bezpłatne, realizowane pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, seminaria pt. "Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych".

Seminaria adresowane są w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za procesy związane z zamówieniami publicznymi, do pracowników przygotowujących zamówienia oraz do osób odpowiedzialnych za inicjowanie zamówień publicznych.

Seminaria planowane są w następujących terminach:

 • 20 marca Suwałki,
 • 21 marca Białystok,
 • 27 marca Łomża,
 • 28 marca Bielsk Podlaski.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej: www.klauzulespoleczne.pl, oraz pod numerem telefonu 22 450 97 04, e-mail: klauzule@cofund.org.pl. Na seminarium można zgłosić się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Szkolenia prowadzi Kozicki Krzysztof / specjalista ds. rozwoju ekonomii społecznej i stosowania klauzul społ. w zamówieniach publicznych

Zambrów, 19.03.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 24 marca 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2014;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2014 - 2018;
  3. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
  4. pozbawienia kategorii drogi powiatowej;
  5. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi w miejscowości Czerwony Bór i Bacze Mokre oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1997B.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 w roku 2013.
 8. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2013.
 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 10. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie.
 11. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2012 - 2014 w roku 2013.
 13. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za 2013 r.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zambrowski.
 15. Informacja na temat skarg i wniosków złożonych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie w 2013 r.
 16. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu Zambrowskiego wynikające z planów pracy za 2013 rok.
 17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Zambrów, 19.03.2014 r.

Nowe laboratorium w zambrowskim szpitalu

17 marca 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego laboratorium w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. Na laboratorium zostały zaadaptowane pomieszczenia w piwnicach szpitala. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów, m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski, Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Radni Powiatu Zambrowskiego, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie ks. kan. Sławomir Banach.

Prace remontowe nad stworzeniem nowego laboratorium w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie rozpoczęły się na początku października minionego roku. W ramach prac wyremontowane zostały pomieszczenia po dawnej kuchni mieszczącej się w piwnicach szpitala. W tym czasie została przebudowana infrastruktura oraz wymieniona kanalizacja deszczowa.

Pomieszczenia dotychczas zajmowane przez laboratorium zostaną wykorzystane m.in. na gabinety lekarskie i sale szkoleniowe. Szpital Powiatowy w Zambrowie, w ramach tworzenia nowego laboratorium, zakupił również dodatkowy sprzęt. Wśród nowych urządzeń znajdują się m.in. zamrażarka do przechowywania próbek materiałów pobieranych do badań laboratoryjnych oraz dygestorium.

Koszty remontu i wyposażenia pomieszczeń wyniosły ok. 1 mln 200 tys. zł, z czego ok. 500 tys. zł pokrywa samorząd powiatu zambrowskiego, ok.300 tys. zł - Gmina Zambrów, a ok. 400 tys. zł pochodzi ze środków własnych szpitala.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_DSC0172.JPG
_DSC0175.JPG
_DSC0176.JPG
_DSC0179.JPG
_DSC0184.JPG
_DSC0193.JPG
_DSC0194.JPG
_DSC0205.JPG

Zambrów, 19.03.2014 r.

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,  zaprasza w dniu 26.03.2014 r. ( środa) o godz. 10.00   Sala konferencyjna Nr 18 (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3) na spotkanie grupy wsparcia oraz szkolenie rodzin zastępczych i naturalnych  na temat: "Kary i nagrody w wychowaniu"

Wszystkie chętne osoby chcące wziąć udział w spotkaniu serdecznie zapraszamy.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

Zambrów, 13.03.2014 r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży dobro rodzin, do wspólnego tworzenia dobrego klimatu dla rodziców i dzieci w Polsce. Wiemy, że to dla większości Polaków wielka wartość. Dzięki więzom rodzinnym łatwiej pokonujemy przeciwności, w rodzinie znajdujemy oparcie, ciepło i zrozumienie. Z tego, że jesteśmy razem, czerpiemy optymizm i nadzieję. I chociaż bycie rodzicem zmienia nasze życie i wiąże się z wyzwaniami i wyrzeczeniami, to dzieci są ogromną radością i źródłem życiowej satysfakcji.

W tym roku mamy szczególną okazję - po raz dwudziesty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, który przypada 15 maja. Niech to będzie okazja do refleksji nad życiem rodzinnym, niech owocuje dobrym czasem dla rodziny. Chcemy, aby ten dzień na stałe wpisał się w nasze kalendarze. Dlatego jego obchody w Polsce objęliśmy honorowym patronatem.
Polacy cenią rodzinę i chcą mieć dzieci, ale potrzebne są przyjazne warunki do realizacji tych aspiracji. Mała liczba rodzących się dzieci świadczy o tym, jak wiele trudności muszą przezwyciężać młodzi rodzice. Aby Polska była krajem, w którym młodzi mogą realizować swoje marzenia o rodzinie, potrzeba przyjaznej atmosfery i przestrzeni, które ułatwią wychowanie dzieci. Dlatego zwracamy się do samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm prywatnych, kościołów i mediów z serdecznym zaproszeniem do wspólnego organizowania w maju i czerwcu obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin 2014.

Niech wydarzenia i inicjatywy, które będą towarzyszyć tym obchodom, staną się inspiracją do refleksji i wyrazem życzliwości wobec rodzin. Niech będzie to czas naszej wspólnej radości i mobilizacja do dalszych działań. Niech Międzynarodowy Dzień Rodzin przypomni nam, jak ważna jest równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym, co oznacza partnerstwo w wychowaniu dzieci, co to znaczy być dobrą matką i dobrym ojcem. Niech będzie on okazją do potwierdzenia, jak ważne są dobre relacje między rodzicami i dziećmi, między młodszym a starszym pokoleniem. Wychowanie dzieci można przecież łączyć z własnym rozwojem i realizacją zainteresowań rodziców. Rodzina to nie tylko obowiązek, ale też życiowa szansa spełniania własnych marzeń i realizowania planów! Wzajemne wsparcie, dzielenie trosk i zobowiązań tworzy poczucie bezpieczeństwa i pozwala żyć pełnią życia.

Cieszy nas, że z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin wiele instytucji przygotowuje liczne wydarzenia i spotkania z udziałem rodzin. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do zgłaszania tych projektów i ich promocji na stronie WWW.PREZYDENT.PL. Z radością weźmiemy udział w jednym z wydarzeń.

Życzymy wszystkim rodzinom w Polsce spełnienia marzeń i dumy z dzieci.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

Zambrów, 07.03.2014 r.

Nr GK. 684.2.2014                   

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu podziału działki nr 58/16 o powierzchni 1,3683 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa  położonej w obrębie Czerwony Bór gm. Zambrów. Podział ww. działki należy wykonać na trzy części zgodnie ze wskazaniami zamawiającego, który będzie polegał na wydzieleniu lasu w związku z zamiarem przekazania go w zarząd Lasom Państwowym.

Zaproszenie jest kierowane do jednostek wykonawstwa geodezyjnego zatrudniających osoby posiadające uprawnienia z zakresu art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), tj.: rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji dla celów prawnych.

Termin zamówienia nie może przekraczać 30 dni od dnia podpisania umowy.

W ofercie należy podać cenę brutto i termin wykonania pracy.

 1. Ofertę należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 125 do  17 marca  2014 r. do godz. 1045
 2. Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia można otrzymać w pokoju 21,  pod tel.086-271-32-96 wew. 37
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca  2013 r. do godz. 1130.
 4. Jedynym kryterium wyboru jest zaoferowana cena. Oferent zostanie powiadomiony
  o wyborze najkorzystniejszej oferty, a następnie zostanie zawarta umowa na wykonanie ww. pracy. up. Starosty

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Zambrów, 07.03.2014 r.

Wykaz lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami po uzyskaniu zgody Wojewody Podlaskiego, Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza do sprzedaży dwa lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynków i gruncie na którym są posadowione, opisane w tabelach poniżej. Nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa,  położone są  w obrębie Czerwony Bór gm. Zambrów.

Lokal mieszkalny  znajdujący się w budynku Nr 64 posadowionym na działce oznaczonej nr 58/24 o pow. 0,7939 ha

Lp. Nr lokalu Powierzchnia użytkowa w m2 Powierzchnia pomieszczenia przynależnego

Udział w częściach wspólnych budynku
i w działce

Księga wieczysta w nieruchomości wspólnej wartość według wyceny rzeczoznawcy majatkowego
1 2 3 4 5 6 7
1 2 27,64 4,76 3240/169694 LM1Z/00023880/0  27 168,00 zł
Opis lokalu Położenie lokalu
8 9
1 pokój, kuchnia, łazienka parter

Lokal mieszkalny  znajdujący się w budynku Nr 60 posadowionym na działce oznaczonej nr 58/10 o pow. 0,6924 ha

Lp. Nr lokalu Powierzchnia użytkowa w m2 Powierzchnia pomieszczenia przynależnego Udział w częściach wspólnych budynku
i w działce
Księga wieczysta w nieruchomości wspólnej wartość według wyceny rzeczoznawcy majatkowego
1 2 3 4 5 6 7
1 3 46,39 6,93 5332/160910 LM1Z/00023892/7 42 834,00 zł
Opis lokalu Położenie lokalu
8 9
2 pokoje, kuchnia, łazienka parter
 1. Przedmiotowe samodzielne lokale mieszkalne wchodzą w skład nieruchomości posiadających urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW Nr LM1Z/00023880/0  i LM1Z/00023892/7.
 2. Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 9/III/02 z dnia 19.12.2002 r. Rady Gminy w Zambrowie, przedmiotowa nieruchomość jest objęta terenem obiektów więziennictwa. Teren faktycznie jest zabudowany blokami mieszkalnymi po zlikwidowanej Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze,
 3. Zarządzeniem Nr 170/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. Wojewoda Podlaski, wyraził zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej lokali mieszkalnych  usytuowanych na nieruchomościach Skarbu Państwa.
 4. Koszt dostawy wody, co, centralnej ciepłej wody i odbiór ścieków określany jest przez dostawców i kształtuje się następująco wg cen  obowiązujących na dzień wywieszenia wykazu, tj.: woda zimna 2,63 zł/m3, ścieki - 4,30 zł/m3, podgrzanie 1 m3 wody - 17,37 zł/m3, centralne ogrzewanie - 3,63 zł/m2, konserwacja anten - 6 zł od lokalu.  Podatek od nieruchomości ponosi właściciel zgodnie z stawkami określonymi w uchwale Rady Gminy Zambrów.
 5. Zarząd zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych Nr 64 i 60 sprawuje Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Czarnem ul. Pomorska 1 77-330 Czarne Oddział Czerwony Bór 23 18-400 Łomża jako następca prawny Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BIELIK z siedzibą w Czerwonym Borze, z którą Starosta Zambrowski zawarł umowę o zarządzanie nieruchomościami Nr GK.6845.1.3.3.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
 6. Koszty zarządu nieruchomością wspólną zostały uchwalone przez Wspólnoty Mieszkaniowe budynku Nr 64 i 60 wynoszą od 27 lutego 2014 r. 3,30 zł/1m2 w tym 1,15 zł/m2 fundusz remontowy.
 7. Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego.
 8. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz na terenie wspólnot mieszkaniowych, w skład których wchodzą przedmiotowe lokale.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Zambrów, 04.03.2014 r.

  Prośba do Mieszkańców

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Szanownych Państwa - Mieszkańców Powiatu Zambrowskiego o poparcie starań, starosty zambrowskiego i zarządu powiatu, o przyznanie, przez marszałka i zarząd województwa podlaskiego, funduszy na modernizację i rozbudowę Szpitala Powiatowego w Zambrowie (blok operacyjny i chirurgia, odział intensywnej terapii, izba przyjęć).

Nasza prośba wynika z faktu, iż powiat zambrowski od wielu lat bezskutecznie ubiega się o uzyskanie dofinansowania na modernizację i rozbudowę Szpitala, w tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP), którymi zarządza zarząd województwa podlaskiego.

Projekt "Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie", który od dawna znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Kluczowych do RPOWP, decyzją zarządu województwa podlaskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. nie został przesunięty na listę podstawową WIK, tym samym nie uzyskał dofinansowania. Dofinansowanie otrzymały cztery inne projekty (szpitale), które były na dalszych miejscach listy rezerwowej.

Państwa poparcie jest niezbędne w uzyskaniu dofinansowania modernizacji i rozbudowy Szpitala ze środków, którymi dysponuje zarząd województwa.

Prosimy wszystkie osoby, które popierają powyższe starania, o złożenie swojego podpisu, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu, na listach poparcia.

Listy poparcia są wyłożone w następujących miejscach:

 1. Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 - na parterze budynku - portiernia;
 2. Szpital Powiatowy w Zambrowie - we wszystkich jednostkach organizacyjnych Szpitala (poradnie, rejestracje, oddziały);  
 3. Urząd Gminy Szumowo, pokój nr 8 - Sekretariat;
 4. Urząd Gminy Kołaki Kościelne;
 5. Urząd Gminy Rutki;
 6. Urząd Gminy Zambrów, pokój nr 6.

Z poważaniem

Stanisław Rykaczewski

Wicestarosta  

Stanisław Krajewski

Starosta

Załącznik - lista poparcia

Zambrów, 03.03.2014 r.

  Informacja

Dnia 20 lutego 2014 roku w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z udziałem ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas spotkania zaprezentowany został nowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zasady ubiegania się o dotację w ramach Programu w 2014 roku. Mając na uwadze dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z informacją o zasadach Programu informuję, iż na stronie głównej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego www.bialystok.uw.gov.pl (w komunikatach) znajduje się relacja video ze spotkania.

Zambrów, 28.02.2014 r.

  Informacja

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2014 r. na wniosek Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Wojewoda Podlaski podpisał ROZPORZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.

Rozporządzenie Nr 3/2014 Wojewody Podlaskiego

Zambrów, 26.02.2014 r.

  Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu "Aktywny Samorząd" informuje, że zgodnie z przyjętą uchwałą zarządu PFRON w sprawie realizacji programu w ramach Modułu II,  przedstawia harmonogram działań decyzyjnych.

30.03.2014

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

31.05.2014

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza

30.09.2014

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

Wnioski w ramach Moduły I przyjmowane w trybie ciągłym. 

Osoby chcące skorzystać z programu zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3. Pokój 135, 133
tel. 86 271 06 69 w godz. 7:00-15:00

Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl/ w zakładce - Aktywny samorząd.                  

Zambrów, 26.02.2014 r.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z  późn. zm.) oraz postanowieniami zawartymi w "Programie Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014", który  przyjęty został uchwałą Nr XX/147/14 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 października 2013 r.
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2014 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym z w/w ustawie  realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury fizycznej.
  3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
   • w ramach działalności statutowej prowadzą działania  objęte konkursem,
   • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
   • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
  4. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

     II.   Rodzaj zadania.

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2014 roku.

 1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się następującą wysokość środków: 3,000 zł (słownie: trzy tysiące   złotych).
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może ulec zmianie.

IV. Termin i warunki składania ofert.

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem " Konkurs ofert     z zakresu kultury fizycznej w 2014 r."  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 125 w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 lub pocztą ( decyduje data stempla pocztowego).
 2. Termin składania ofert upływa 24.03.2014 r. o godz. 10:00.
 3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr  6, poz. 25).
 4. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 127 lub na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com Bliższych informacji udziela Pani Beata Czajkowska pok. 127, tel. 86-271 24 18 wew 50.
 5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależne od oczekiwanej kwoty).
 8. Na każde zadanie powinna być złożona oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzona.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
 3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
  • ilość osób objętych działaniem,
  • możliwość realizacji zadania,
  • doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  • zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet powiatu,
  • dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Zarząd Powiatu w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VI.  Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być wykonane  w okresie od 05.05.2014 r. do 30.11.2014 r.  
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawi wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji

 1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych  w ofercie.
 2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2013 r. nie zrealizował zadań publicznych tego samego rodzaju.                                           

Zambrów, 26.02.2014 r.

Informacja

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku, zostanie powołana komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert. Zgodnie  z art. 15 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1536 z późn. zm.)  w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą zgłaszać swoich przedstawicieli w skład komisji konkursowej na adres: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18 - 300 Zambrów w terminie do dnia 10 marca 2014 r.

Zambrów, 26.02.2014 r.

INFORMACJA

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje o wynikach naboru specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa o dzieło - 2 osoby) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
W wyniku naboru wpłynęły 2 oferty.

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru zostały wybrane osoby:

 1. Pani Maria Falko, zam. w Łomży,
 2. Pani Renata Szymańska, zam. w Łomży.

Uzasadnienie:
Oferty w/w Pań spełniały wszystkie wymagania Zamawiającego. Obie oferty uzyskały maksymalną ilość punktów, tj. po 100.

Kierownik  PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

Zambrów, 24.02.2014 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż 20 lutego 2014 r. Wojewoda Podlaski Maciej Żywno podpisał Rozporządzenie Nr 2/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.

Rozporządzenie Nr 2/2014 Wojewody Podlaskiego

Zambrów, 12.02.2014 r.

Zambrów, 12.02.2014 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż 7 lutego 2014 r. Wojewoda Podlaski Maciej Żywno podpisał Rozporządzenie Nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 9 ww. Rozporządzenia traci moc Rozporządzenie Nr 2/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego

Zambrów, 11.02.2014 r.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do założenia osobistego profilu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta NFZ. Pracownicy Starostwa Powiatowego oraz mieszkańcy Zambrowa będą mieli taką możliwość w dniach 19-21 lutego (środa - piątek) w godzinach 9:00-14.00 na parterze w siedzibie Starostwa.

Wydajemy już dostęp do ZIP dla dzieci.

Co to jest ZIP?

Zintegrowany Informator Pacjenta to działający od początku lipca system internetowy, w którym zarejestrowani użytkownicy znajdą dane o swoim leczeniu w ramach NFZ jego finansowaniu od 2008 r. Pacjent korzystający z ZIP dowie się:

 • czy jest ubezpieczony (czy system eWUŚ potwierdza prawo do świadczeń)
 • gdzie się leczył i ile zapłacił za to NFZ od 2008 r.
 • gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile NFZ dopłacił do leku
 • gdzie złożył deklarację do lekarza POZ
 • kiedy otrzymał refundowane przedmioty ortopedyczne
 • gdzie się leczyć bezpłatnie (lokalizacja i godziny pracy poradni)

Jak uzyskać dostęp do ZIP?

Żeby skorzystać ze wszystkich danych zawartych w Informatorze, w tym z informacji na temat historii leczenia, należy założyć indywidualne konto pacjenta. Aby ułatwić osobom pracującym dostęp do systemu, NFZ organizuje stanowiska mobilne, które odwiedzą duże zakłady pracy. Pracownik Funduszu w ciągu 2-3 minut przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i w wręczy kopertę z unikalnymi danymi niezbędnymi do logowania w systemie.

Czy ZIP jest bezpieczny?

Tak. Informacje udostępniane w Informatorze podlegają szczególnej ochronie. Dlatego  wniosek o wydanie loginu i hasła trzeba złożyć osobiście z dowodem tożsamości. System opiera się na bezpiecznych połączeniach internetowych, wymaga też każdorazowo hasła dostępu. Konto jest więc chronione podobnie jak bankowe konta internetowe. Ważne! Nigdy nie udostępniaj swoich danych służących do logowania w ZIP!

Serdecznie zachęcamy również do odwiedzenia serwisu zip.nfz.gov.pl

Zambrów, 10.02.2014 r.

Wykaz nieruchomości Powiatu Zambrowskiego
przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie  art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Zambrowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Zarząd Powiatu Zambrowskiego zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną-działkę 595/9 o pow.00139 ha położoną w Zambrowie dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  oznaczonej działką 2025/3. Działka 595/9  nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
 2. Działka nr 595/9 o powierzchni 0,0139 ha jest częścią działki nr 595 wchodzącej w skład ulicy Konopnickiej dla której urządzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Zambrowie KW Nr LM1Z/00023344/1 .
 3. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
 4. Nabywca pokrywa koszty aktu notarialnego.
 5. Na teren obejmujący przedmiotową działkę brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa zatwierdzonym uchwałą Nr 50/XIII/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 października 2011 r. teren obejmujący przedmiotową nieruchomość oznaczony jest symbolem MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
 6. Warunkiem nabycia wyżej wymienionej nieruchomości jest złożenie przez właściciela nieruchomości przyległej w terminie 21 dni od dnia upływu okresu wywieszenia wykazu, wniosku o jej nabycie i oświadczenia, że wyraża zgodę na tak ustaloną cenę. Ustalona cena przestaje obowiązywać po upływie 3 miesięcy od upływu okresu wywieszenia wykazu

STAROSTA
Stanisław Krajewski

Zambrów, 07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

Rusza edycja "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2014 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:

 1. obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 2. obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
 5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),
 7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego
w ramach programu nie może przekroczyć:

 1. w przypadku obszaru A, B, C – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 2. w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 3. w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 4. w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
 5. w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Beneficjentami programu mogą być dla:

 1. obszaru A – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej,
 2. obszaru B – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,
 3. obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 4. obszaru D – organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 5. obszaru E – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 6. obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,
 7. obszaru G – powiaty.

Warunki brzegowe i wskaźniki kosztów obowiązujące w programie w 2014 roku

W 2014 roku program realizowany jest we wszystkich obszarach. W programie obowiązują następujące wskaźniki kosztów, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

 1. obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte
  i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł
  za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną
  w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym
  w ramach projektu,
 2. obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,
 3. obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
  w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 4. obszaru D
  1. do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 250.000,00 zł dla autobusów,
 5. obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
  w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
 6. obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone
  w wyniku realizacji projektu.

Tryb składania wniosków i wystąpień

 1. Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu. W przypadku obszaru A programu (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny) jest to samorząd województwa. Natomiast w  obszarach wsparcia (obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, obszar D likwidacja barier transportowych, obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) jest to samorząd powiatowy.
 2. Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON wystąpienia o uczestnictwo w programie, zawierające opisy projektów, zgłoszonych przez projektodawców z terenu działania samorządu.
 3. W przypadku obszaru E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.

Terminy składania wniosków

Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie  ul. Fabryczna 3 do 15 kwietnia 2014 r., a Powiat do 30 kwietnia 2014 r. do Oddziału PFRON, natomiast wnioski do obszaru E można składać do 30 października 2014 r.,  a Powiat do 14 listopada 2014 r. do Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje na temat Programu i procedur, które należy zrealizować, aby
uzyskać pomoc PFRON w powyższym zakresie oraz druki wniosków i załączników można odnaleźć na internetowej stronie PFRON www.pfron.org.pl. w zakładce "Programy i zadania PFRON - programy realizowane obecnie"." Po otwarciu strony należy odnaleźć "Program wyrównywania różnic między regionami II”. Druki wniosków można też uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 135, tel. 86 271 06 69.

Zambrów, 30.01.2014 r.

Zambrów, 30.01.2014 r.

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu "Aktywny Samorząd" informuje, że rusza nowa edycja programu "Aktywny samorząd" 2014.
Osoby chcące skorzystać z programu zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3. Pokój 135, 133 tel. 86 271 06 69 w godz. 7.00-15.00

Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl w zakładce - Aktywny samorząd.
Wnioski można składać w trybie ciągłym w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu "Aktywny samorząd" 2014 r.

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej.

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
Adresat programu:  osoba niepełnosprawna z dysfunkcją ruchu stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lun umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Maksymalna kwota dofinansowania- 5 000 zł.
Udział własny - 15 %

Zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Adresat programu:osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Maksymalna kwota dofinansowania: 2 100 zł w tym: dla kosztów kursu i egzaminów -  1 500 zł dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 600 zł.
Udział własny: 25 %

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
Adresaci programu- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Maksymalna kwota dofinansowania - dla osoby niewidomej - 30 000 zł
(w tym na urządzenia brajlowskie 20 000 zł), dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 10 000 zł,  dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych oraz pozostali adresaci programu - 5 000 zł.
Udział własny - 10%

Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Maksymalna kwota dofinansowania-
- dla osoby głuchoniewidomej - 4 000 zł
- dla pozostałych adresatów programu - 2 000 zł

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się.

Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Adresaci programu- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie
się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
Maksymalna kwota dofinansowania - 7 000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20 000 zł w indywidualnych przypadkach wyłącznie
w przypadku gdy:
- zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb  zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, oraz
- celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu.
Wkład własny - 10%

Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Maksymalna kwota dofinansowania- 2 000 zł
Wkład własny- nie jest wymagalny.

Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.
Adresaci programu- osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania- przy amputacji:
- w zakresie ręki - 9 000 zł
- przedramienia - 20 000 zł
- ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26 000 zł
- na poziomie podudzia - 14 000 zł
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20 000zł
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25 000 zł
Wkład własny - 10 %

Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, ( co najmniej na III poziomie jakości).
Adresaci programu- osoba niepełnosprawna w wieku aktywności, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
maksymalna kwota dofinansowania- przy amputacji:
- w zakresie ręki - 2 700 zł
- przedramienia - 6 000 zł
- ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 7 800 zł
- na poziomie podudzia - 4 200 zł
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 6 000 zł
- uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym  7 500 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł
Wkład własny - 10 %

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osoba zależną.
Adresaci programu- osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie bądź rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.
Maksymalna kwota dofinansowania- 200 zł miesięcznie,  jednak nie więcej niż 2 400 zł w ciągu roku
Wkład własny - 15 %

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Adresaci programu- osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ucząca się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przeprowadzająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Maksymalna kwota dofinansowania - Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - nie mniej   niż 1 000 zł
- dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4 000 zł
- opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie
od daty poniesionych kosztów.
Wkład własny - nie jest wymagalny

Zambrów, 30.01.2014 r.

OR.2110.1.2014

Informacja Starosty Zambrowskiego o przeprowadzonym naborze
na wolne stanowisko pracy-audytor wewnętrzny 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3,
  18-300 Zambrów
 2. Stanowisko urzędnicze: autor wewnętrzny.

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy - audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zambrowie (ogłoszenie Nr OR. 2110.1.2014 z dn. 14.01.2014) nie wpłynęła żadna oferta.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Zambrów, 24.01.2014 r.

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, informuje, że w dniu 30.01.2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w pokoju 136 (I piętro), odbędzie się spotkanie organizacyjne dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W związku z powyższym osoby zainteresowane taką formą pomocy dziecku, prosimy o przybycie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie w/w terminie.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

Zambrów, 23.01.2014 r.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zaprasza do składania oferty cenowej na przeprowadzanie zajęć ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa o dzieło - 2 osoby).

 1. Nazwa i adres jednostki: 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3,
  tel. 86 271 06 69, fax. 86 271 06 69
  e-mail: pcprzambrow@wp.pl
 2. Do naboru może przystąpić osoba, która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
  3. posiada wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, nauk o rodzinie, politologii i nauk społecznych w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionymi studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, wskazane ukończenie innych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc,
  4. posiada co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomoże w rekrutacji uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego z terenu powiatu zambrowskiego.
 3. Oferta powinna zawierać :
  1. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Zambrowie lub u notariusza,
  2. kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za zgodność z oryginałem j.w.
  3. oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)".
  4. potwierdzone  j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
  5. proponowaną stawkę za godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć.
 4. Zakres zadań do realizacji : 
  Do obowiązków osoby prowadzącej zajęcia  należeć będzie:
  1. przeprowadzenie co najmniej 60 godzin pracy grupowej i 8 godzin pracy indywidualnej ze sprawcami przemocy domowej od  marca 2014 r. do sierpnia 2014 r.;
  2. spotkania grupowe odbywające się 1 raz w tygodniu;
  3. wstępne rozpoznanie diagnostyczne:
   • przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej,
   • analiza ankiety ewaluacyjnej,
   • opracowanie materiałów w zakresie statystyki - sprawozdawczość,
   • sprawozdanie z wykonanych zajęć.
 5. Kryterium wyboru oferty:
  1. cena (brutto) - 50 pkt.
  2. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
  3. rok do 5 lat pracy w zawodzie - 10 pkt.
  4. od 6 do 15 lat pracy w zawodzie - 20 pkt.
  5. od 16 lat i więcej lat pracy w zawodzie- 40 pkt.
  6. uprawnienia pedagogiczne - 10 pkt.
 6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami przemocy" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2014 r.
 7. Inne informacje. 
  Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  PCPR  w  Zambrowie  w ciągu 1 tygodnia po otwarciu ofert.  Z wybranymi 2 osobami zostaną zawarte umowy o dzieło.

Kierownik  PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

Zambrów, 22.01.2014 r.

Silny mróz - zalecenia dla ludności

Przed wystąpieniem mrozów:

 1. Przygotuj swój dom do zimy: uszczelnij poddasze i ściany, uszczelnij drzwi i okna, zainstaluj okiennice.
 2. Zabezpiecz środki, które mogą być niezbędne w czasie zagrożenia: żywność, która nie wymaga gotowania, zapas wody, sól kamienną i piasek, zapas opału, zastępcze źródło światła i ogrzewania, zapasowe baterie do radia i latarek, łopaty, naładowany telefon komórkowy.
 3. Zabezpiecz zapas niezbędnych lekarstw.
 4. Przygotuj "zimowy zestaw samochodowy" tj. łopatę do śniegu, radio zasilane bateriami, migające światło, racje żywnościowe, rękawice, czapkę, koc, linkę holowniczą, łańcuchy na koła, pojemnik z solą kamienną, kable do akumulatora, mapę drogową. Załóż zimowe opony i upewnij się, czy mają odpowiedni bieżnik.
 5. Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
 6. Sprawdź miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformuj ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

W obliczu przewidywanych mrozów:

 1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu. Miej przygotowane radio na baterie ustawione na częstotliwości radia regionalnego, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
 2. Jeżeli jest to możliwe, nie wychodź z domu. Nie planuj wycieczek, spacerów.
 3. Jeżeli musisz wyjść z domu, zdejmij metalową biżuterię, ubierz się ciepło najlepiej w kilka warstw odzieży tak, by łatwo było zdjąć sweter, gdy się spocisz w trakcie np. wysiłku. Włóż ciepłe skarpety i buty oraz nałóż nakrycie głowy, szalik i ciepłe rękawiczki. Zabezpiecz skórę twarzy i rąk przed mrozem (tłustym kremem, nie należy używać nawilżającego!). Nie wychodź na mróz głodny.
 4. Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie. Zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków, itp.
 5. Przebywając poza terenem zabudowanym, unikaj wędrówki na przełaj, trzymając się tylko przetartego szlaku lub drogi.
 6. Ogranicz spożywanie alkoholu.

Gdy jedziesz samochodem:

 1. Jeżeli podróż jest konieczna zatankuj pojazd do pełna, zaopatrz się w koce i folię termoizolacyjną, ciepłą odzież, dodatkową żywność, gorące napoje, łopatę, telefon komórkowy z możliwością ładowania baterii oraz światło zastępcze.
 2. Jeżeli podczas jazdy warunki pogodowe pogarszają się, dojedź do najbliższych siedzib ludzkich i przerwij podróż.
 3. Jeśli w samochodzie znajduje się więcej niż jedna osoba, należy spać kolejno, na zmianę. Należy okryć się kocem lub śpiworem.
 4. Co godzinę uruchom silnik na okres ok. 10 min, włączając ogrzewanie.
 5. Dla utrzymania ciepła wskazane jest siedzenie współpasażerów blisko siebie.
 6. Wykonuj co jakiś czas lekkie ćwiczenia ruchowe dla utrzymania krążenia krwi, staraj się nie przebywać w jednej pozycji zbyt długo, od czasu do czasu klaskaj w dłonie, poruszaj ramionami i nogami w celu utrzymania normalnego obiegu krwi.
 7. Unikaj zbędnego lub nadmiernego wysiłku (mroźne otoczenie powoduje dodatkowe obciążenie dla serca - nadmierny wysiłek tj. odgarnianie śniegu czy pchanie samochodu może spowodować dolegliwości zdrowotne).
 8. Zwracaj uwagę na oznaki odmrożeń lub wychłodzenia organizmu.

Przy odmrożeniach kończyn zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowego człowieka. Na inne części ciała nakładaj ciepłe (nie gorące) okłady. Nie podawaj alkoholu osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem, w szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia. Unikaj podawania kawy - ze względu na zwartość kofeiny, nie podawaj żadnych leków bez dodatkowych wskazań.

Wychłodzenie - jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej -35 °C. Objawami wychłodzenia są zaburzenia świadomości - do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność. Jeśli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia - rozpocznij powolne ogrzewanie osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową - ogrzewaj go własnym ciałem.

W przypadku podejrzenia o odmrożenie którejś z części ciała, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pamiętaj, że chwilowa poprawa pogody oraz cisza nie oznaczają, że jest bezpiecznie. Przed wyjściem upewnij się, jaka jest sytuacja.

JEŻELI WIDZISZ
POTRZEBUJĄCEGO POMOCY
BEZDOMNEGO, GŁODNEGO, ZMARZNIĘTEGO
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
MOŻESZ PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O JEGO MIEJSCU PRZEBYWANIA
Z A D Z W O Ń !
pod jeden z poniższych bezpłatnych numerów czynnych całą dobę:

112 Numer Alarmowy
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe
800 444 989 Infolinia WCZK

Dzwoniąc tam, uzyskasz m.in. informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem i odzieżą.

Nie stroń od udzielania pomocy osobom potrzebującym !!!

Zadbaj o zwierzęta !!!

Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą !!!

Udziel pomocy osobie wyziębionej, poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej a przed nadejściem pomocy medycznej rozpocznij powolne ogrzewanie osoby, zdejmij przemarznięte ubrania, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całym ciało kocem i folią aluminiową - ogrzewaj dodatkowo własnym ciałem.

Zambrów, 22.01.2014 r.

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do ogromnego skoku cywilizacyjnego jakiego doświadczyła ludzkość w ciągu ostatniego wieku. Za pomocą szczepień osiągnięto spektakularne sukcesy wykorzenienia najgroźniejszej plagi ludzkości jakim była ospa prawdziwa, która przed wprowadzeniem szczepień zabijała co trzeciego mieszkańca ziemi. Masowe szczepienia ludności Polski również doprowadziły do znacznego ograniczenia ryzyka zachorowania na błonicę, wirusowe zapalenia wątroby typu B i innych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny przystąpił do realizacji kampanii medialnej pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia". Celem przedsięwzięcia, adresowanego do ogółu społeczeństwa, jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa  w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.

Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych). Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych oraz podróżujących za granicę). Nie zaszczepienie zdrowego dziecka naraża je na zachorowania na groźne choroby oraz niesie za sobą możliwość wystąpienia powikłań po ciężkich chorobach zakaźnych.
Więcej informacji na temat szczepień, znajdą Państwo na stronie: www.szczepienia.gis.gov.pl oraz www.szczepienia.pzh.gov.pl

Spot edukacyjny pod linkiem - http://albumy.net/pub/szczepienia/wirusy_1_2.html

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Zambrowie
Robert Ankowski

Zambrów, 22.01.2014 r.

Nr GK.6840.4.2013

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty z podaniem ceny (brutto) i terminu wykonania na sporządzenie dwóch operatów wyceny lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami ułamkowymi gruntu, przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Czerwony Bór gm. Zambrów.

Wycena dotyczy lokali:

 1. lokalu nr 3 w budynku nr 60 znajdującym się na działce nr 58/10 o powierzchni 0,6924 ha
 2. lokalu nr 2 w budynku nr 64 znajdującym się na działce nr 58/24 o powierzchni 0,7939 ha

W operatach szacunkowych należy określić wartość lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i gruntem z wyszczególnieniem wartości udziału w gruncie.

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 125 do 28 stycznia 2014 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na sporządzenie operatów wyceny lokal nr 2 i 3 w bloku nr 64 i 60 w Czerwonym Borze".
 2. W ofercie należy podać cenę (brutto) i termin wykonania pracy, który nie może przekroczyć 30 dni od dnia podpisania umowy. Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia można otrzymać w pokoju 15, tel.086-271-32-96 wew.37,
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2014 r. o godz. 11:00
 4. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena, a w razie równorzędnych ofert decydować będzie termin wykonania usługi. O rozstrzygnięciu powiadomieni zostaną oferenci, którzy złożą oferty.
STAROSTA
Stanisław Krajewski

Zambrów, 22.01.2014 r.

VI Powiatowy Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

15 stycznia 2013 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Zambrowie odbył się finał VI Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych pod honorowym patronatem Starosty Zambrowskiego. W konkursie uczestniczyło 88 uczniów ze szkół  podstawowych, średnich i gimnazjalnych. Zgłoszono w sumie 51 szopek: 29 ze szkół podstawowych, 14 ze szkół gimnazjalnych i 8 ze szkół średnich. Pracę oceniało jury w składzie: ks. kan. Sławomir Banach, Beata Czajkowska oraz Iwona Urszula Romanek. Nagrody wręczali między innymi Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski oraz Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody w postaci tabletów, gadżety reklamowe i dukaty powiatu oraz dyplomy. Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie oraz opiekunowie nagrodzeni zostali dyplomami

Do końca stycznia szopki eksponowane są w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie (ul. Obwodowa 2).

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

IMG_3700.jpg
IMG_3702.jpg
IMG_3703.jpg
IMG_3706.jpg
IMG_3707.jpg
IMG_3708.jpg
IMG_3709.jpg
IMG_3716.jpg
IMG_3721.jpg
IMG_3723.jpg
IMG_3724.jpg
IMG_3726.jpg
IMG_3741.jpg
IMG_3750.jpg
IMG_3770.jpg
IMG_3777.jpg
IMG_3801.jpg
IMG_3822.jpg
IMG_3838.jpg
IMG_3841.jpg
IMG_3847.jpg

Zambrów, 16.01.2014 r.

Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art.4 pkt 9 oraz art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do lat 3 na cele rolnicze, opisanej poniżej:

 1. Przedmiotem oddania w dzierżawę jest nie zabudowana nieruchomość oznaczona działkami nr 124/1 o powierzchni 0,0186 ha, nr 125/1 o pow. 0,4466 ha, nr 126/1 o pow. 0,0418 ha, nr 191/4 o pow. 0,1387 ha o łącznej powierzchni 0,6457 ha położona w obrębie wsi Mężenin gm. Rutki,
 2. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW Nr LM1Z/00023160/7,
 3. Na przedmiotową nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki zatwierdzonym Uchwałą Nr 100/XXXIV/05 Rady Gminy Rutki z dnia 14.07.2005 r. zmieniona Uchwałą Nr 39/IX/11 Rady Gminy Rutki z dnia 11.08.2011 r. i Uchwałą Nr 76/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27.06.2012 r. znajduje się zapis - maksymalny zasięg zwartej zabudowy - tereny wymagające przed zainwestowaniem przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne,
 4. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 1% wartości gruntu, co przy obecnej cenie 3 zł/1m2 przyjętej z protokołów przekazania-przejęcia środka trwałego z dnia 23.09.2013 r. za działki nr 124/1 (558 zł), 125/1 (13.398 zł), 126/1(1.254 zł) i 191/4 (4.161 zł), co daje kwotę 3 zł (netto). Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  W związku z powyższym czynsz dzierżawny w stosunku rocznym wynosi: 19 371 zł x1% = 193,71 zł; 193,71 zł + 23% VAT = 238,26 zł (wartość nieruchomości) x stawka procentowa + 23%VAT = czynsz dzierżawny słownie: dwieście trzydzieści osiem złotych dwadzieścia sześć groszy

  Czysz dzierżawny jest płatny z góry do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez osobnego wezwania na konto: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 22 8775 0009 0010 0100 7807 0002

 5. Cena ta może być aktualizowana nie częściej niż jeden raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS,
 6. Wszelkich koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i opłatami lokalnymi ponosić będzie dzierżawca,
 7. Wnioski o dzierżawę przedmiotowej nieruchomości należy składać w terminie 2 tygodniowym od dnia upływu wywieszenia niniejszego wykazu.
 8. Po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu zostanie zawarta umowa dzierżawna lub ogłoszony zostanie przetarg na dzierżawę w przypadku gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek.

STAROSTA
Stanisław Krajewski

Zambrów, 14.01.2014 r.

OR.2110.1.2014

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - AUDYTOR WEWNĘTRZNY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAMBROWIE

Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18 - 300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

 1. Określenie stanowiska: kierownicze stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, wymiar czasu pracy - 1/5 etatu.
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku starostwa i poza nim. Wejście do budynku starostwa oraz toaleta w budynku są dostosowane do wózków inwalidzkich. Drzwi do pomieszczeń pracy uniemożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, bezpośrednim kontaktem z innymi pracownikami starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  4. brak karania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. wykształcenie wyższe;
  7. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
  8. posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych w art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  2013, poz. 885 z późn. zm.);
  9. biegła znajomość ustaw o samorządzie powiatowym, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych;
  10. umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. samodzielność;
  2. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
  3. terminowość, dokładność, odpowiedzialność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z zadaniami określonymi w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz wykonywanie kontroli finansowych, a w szczególności:
  1. przygotowanie w porozumieniu ze Starostą rocznego planu audytu według zasad
   i w terminie określonych właściwymi przepisami;
  2. realizowanie planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie audytu poza planem audytu;
  3. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami;
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z audytem, w tym akt stałych i bieżących audytu;
  5. przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w Starostwie Powiatowym
   i jednostkach organizacyjnych powiatu, obejmującej:
   1. niezależne i obiektywne badanie systemów zarządzania i kontroli w tym procedur kontroli finansowej;
   2. ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami;
   3. ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
   4. ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
    z wykonania budżetu;
   5. ocena zabezpieczenia mienia jednostki;
   6. przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
   7. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymagalnym,
    w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
    ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
   8. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
   9. przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień;
  6. kontrola innych jednostek w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych od Powiatu Zambrowskiego;
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą gospodarki finansowej;
  8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę.
 4. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV);
  3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu);
  4. kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego stosownie do art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
   o finansach publicznych (Dz. U.  2013, poz. 885 z późn. zm.);
  5. dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletni stażu pracy lub wykonywanie przez
   co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami
   na danym stanowisku (np. kserokopie świadectw pracy);
  6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  7. oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany za umyślne przestępstwo
   lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (określony w przepisach o służbie cywilnej) - dotyczy obywateli Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi
   z ustawy.
  10. Osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972r. składają Oświadczenie lustracyjne
   lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego  zgodnie
   z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1993 oraz treści tych dokumentów.
 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny, CV - powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Zastrzega się prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie starostwa - Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 125 lub przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego, w terminie
  do dnia 30 stycznia 2014 roku do godz. 10:00.

Dokumenty, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu www.powiatzambrowski.com oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 (I piętro) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Zambrów, 13.01.2014 r.

Konsultacje społeczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza od 2 stycznia do 5 lutego 2014 r. do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Projekt Dokumentu wraz z formularzem on-line zgłaszania uwag dostępny jest na stronie www.srt-2020.pl

Zambrów, 02.01.2014 r.

W związku z uchwałą nr 204/2924/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz odwołaniem od tej uchwały Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o. o., Powiat Zambrowski stanowczo protestuje przeciwko nieprzesunięciu z listy rezerwowej na listę podstawową, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, projektu Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o. o. "Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie".

Powyższa uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego, jako instytucji zarządzającej RPOWP na lata 2007 - 2013, rażąco narusza zasadę równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów w ramach programu oraz zasadę zapewnienia przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektów, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Decyzją instytucji zarządzającej z dnia 10 grudnia 2013 r. na listę podstawową WIPK zostały wprowadzone cztery projekty: projekt Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, projekt Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, projekt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach i projekt Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Projekt Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o. o., której właścicielem jest Powiat Zambrowski, nadal znajduję się na tej samej pozycji (nr 1) listy rezerwowej. Decyzja instytucji zarządzającej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniająca WIPK nie ma nic wspólnego z merytoryczną oceną wniosków, lecz świadczy o rażącym naruszeniu ww. zasad ustawowych.

Należy podkreślić, iż intencją ustawodawcy, wyrażoną w art. 196 i n. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jest sukcesywne przekształcanie samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe. Szpital Powiatowy w Zambrowie w taką spółkę został przekształcony już w roku 2002.

Marszałek Województwa Podlaskiego w pismem (RPO-I.411.4.26.2013 z dnia 14.06.2013 r.) informował Starostę Zambrowskiego o możliwości realizacji projektu znajdującego się na liście rezerwowej w przypadku powstania oszczędności w RPOWP. Niestety, znów projekt naszego szpitala nie został przyjęty do realizacji, pomimo zajmowanego od kilku lat pierwszego miejsca na liście rezerwowej i posiadania najwyższej punktacji ekspertów oraz zapewnienia gotowości bezzwłocznego przystąpienia do realizacji projektu (pismo Prezesa Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. nr Szp.P.IX.022 z dnia 22.25.2013 r.).

Szpital Powiatowy w Zambrowie nie spełnia szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą/określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., a które muszą być spełnione do 31 grudnia 2016 r. - zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Modernizacja Szpitala Powiatowego w Zambrowie, w zakresie objętym wnioskiem, jest konieczna do zapewnienia właściwej ochrony zdrowia, nie tylko mieszkańcom naszego powiatu, lecz również innym osobom, w szczególności podróżującym drogami krajowymi, które przebiegają przez teren powiatu zambrowskiego, w tym S-8. Na tych drogach często dochodzi do wypadków drogowych, nierzadko bardzo poważnych, dlatego też szpital zambrowski ma duże znaczenie dla ratownictwa medycznego.

Należy stwierdzić, że działania Zarządu Województwa Podlaskiego związane z podziałem środków z RPOWP na lata 2007 - 2013, poza tym, iż naruszają ustawowe zasady prowadzenia polityki rozwoju, są działaniami dyskryminującymi Powiat Zambrowski i jego mieszkańców.

Wicestarosta Zambrowski

Stanisław Rykaczewski

Starosta Zambrowski

Stanisław Krajewski